Meede: Kompetentsikeskused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool


Eesmärk:

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.


Tulemused:

Toetatavad tegevused panustavad järgmiste väljundnäitajate saavutamisse:
  1) koolitusel osalenud õpetajate arv;
  2) koolitusel osalenud haridusasutuste juhtide arv.


Kogueelarve:

2 800 000 eurot
(Euroopa Sotsiaalfondi toetus 2 380 000 ja riiklik kaasfinantseering 420 000 eurot)

  • Toetuse maksimaalne summa projekti kohta 1 500 000.
  • Toetuse saaja omafinantseeringu minimaalne määr on 5%.
  • Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 30 kuud.

Tegevused:

Projektitaotlused peavad sisaldama õppeprorektori poolt allkirjastatud visiooni, kuidas kompetentsikeskuste tegevused jätkuvad peale ESF rahastuse lõppemist.

Samuti peavad ülikoolide projektid sisaldama programmis “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid” 2018-2021 sõnastatud meetme tegevusi 1.5-1.8. Taotluses võib viidata baaskoolituste raames pakutavale.

Taotlejad:

  • Toetuse taotlejaks võivad olla Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Taotlejal on õigus tegevuste elluviimiseks kaasata partnereid.
  • Partneriks saavad olla teised kõrgkoolid, üldhariduskoolid- ja kutseõppeasutused ning õpetajatele täiendusõpet pakkuvad mittetulundusühingud ning eraõiguslikud juriidilised isikud.

Toetuse saajad:

Tallinna Ülikool

  • Projekt: Kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis
  • Toetuse summa:1 500 000 eurot

Tartu Ülikool

  • Projekt: Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine
  • Toetuse summa: 1 499 999,65 eurot

Viimati uuendatud 14.02.2021