Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse (RRF)

Toetuse andmise eesmärk on toetada jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu kasvu kohalikes omavalitsustes, välja arvatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades.

Taotlusvoor: suletud

Taotlemine oli avatud 18.02.2022 kuni 18.04.2022 kell 17.00.

Vaata lisainfot:
Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord meetmes „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse“   


Sihtgrupp ja sihtpiirkond

Sihtgrupp:
Kohaliku omavalituse üksused

Sihtpiirkond:
Kogu Eesti territoorium, välja arvatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonnad. Määruse § 1 lg-tes 3-6 on täpsemalt loetletud linnapiirkondade ulatused. 


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on suurendada jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu, aidates kohaliku omavalitsuse üksusel leida lahendus teelõikudele, mis takistavad igapäevast jalgrattaga või jalgsi liikumist, ning tagada teenustele, sealhulgas ühistranspordile, ja töökohtadele parem ligipääs väljaspool Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondi.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena tõuseb jalgratta- või jalgteede kasutajate arv ning 2025. aasta lõpuks rajatakse vähemalt 24 kilomeetrit jalgratta- või jalgteid.


Kogueelarve:

Toetuse eelarve on 5 miljonit eurot, mille rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Toetusvahendite indikatiivse Eurostati territoriaalse statistika arvepidamise NUTS III tasandi regionaalse jaotuse kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

Tingimused:

 • Igal taotlejal on õigus esitada üks taotlus. 
 • Minimaalne toetussumma projekti kohta on 50 000 eurot ja maksimaalne 500 000 eurot ja kuni 200 000 eurot jalgratta- või jalgtee ühe rajatava kilomeetri kohta. 
 • Maksimaalne toetuse määr on taotlejati erinev ning sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tuludest ja elanike arvust. Vastavalt määruse lisale on maksimaalne toetuse määr vahemikus 40-70 protsenti (vt määruse lisa).
 • Omafinantseeringu määr on sõltuvalt taotlejast erinev, vahemikus 30-60 protsenti. Vaata eelmist punkti. 
 • Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise tähtpäevast ning kestab maksimaalselt 24 kuud. Tagantjärele hüvitatavad kulud ehk eeltööd ei tohi olla tehtud varem kui 2020. aasta 1. veebruar. 
 • Taotlusvoorus rahastatud ettevalmistuskulud peavad olema tehtud ja jalgratta- või jalgtee ehitusega alustatud hiljemalt 2023. aasta 1. aprillil. 
 • Jalgratta- või jalgtee tuleb projekteerida ja ehitada kooskõlas ehitusseadustikuga ning järgida ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud puudega inimeste erivajadustest tulenevaid nõudeid ehitisele ja § 99 lõike 4 alusel kehtestatud nõudeid. Eeldatakse, et tiheasustusalal paiknev jalgratta- või jalgtee vastab nõuetele, kui lisaks õigusaktidele on järgitud Eesti standardit EVS 843.
 • Taotluse juurde esitatav ehitusprojekt peab olema ehitusseadustiku tähenduses vähemalt eelprojekti staadiumis.
 • Taotluse esitamise hetkeks peavad kergliiklustee alused maad olema taotleja või partneri omandis või valduses. 
 • Objekti kasutajate arvestus toimub vastavalt metoodikale. 

Toetatavad tegevused:

 • Toetust antakse projektile, mille tegevustega panustatakse meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisse ning mille raames luuakse juurdepääs teenustele või töökohtadele ja rajatakse uus jalgratta- või jalgtee, ehitatakse olemasolevast jalgrajast nõuetele vastav jalgtee või jalgratta- ja jalgtee või ehitatakse olemasolevast jalgrattarajast nõuetele vastav jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee, mida kasutab hinnanguliselt üle 50 inimese ööpäevas.
 • Toetusest hüvitatakse kulud, mis tekkivad jalgratta- või jalgtee rajamisel: 
  • ettevalmistuskulud (loetletud määruse § 5 lg-s 3), 
  • ehituskulud (sh haljastus ja valgustus), 
  • omanikujärelevalve kulud,
  • rattaparklate,  iseteenindusliku ja tasuta remondipunkti, pinkide, prügikastide jm rajamise ja paigaldamise kulud, 
  • jalgratturite ja jalakäijate loendurite ostu või rendi ning paigaldamise kulud. 
 • Toetusest ei hüvitata:
  • maa soetamise, sundvõõrandamise või valdusse saamisega seotud kulusid, 
  • projektijuhtimisega seotud kulusid, 
  • käibemaksu, 
  • tulumaksuseaduse mõistes seotud isikute vahel tehtud tehingute kulusid,
  • kulusid, mida rahastatakse Euroopa Liidu või muudest riigieelarvelistest vahenditest.

Hindamine:

Hindamiskomisjoni ettepanekud KOV jalgratta- ja jalgteede rajamiseks 11.07.2022 seisuga
leiab SIIT

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab hindamiskomisjon,  võttes aluseks kinnitatud hindamismetoodika:

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

 1. projekti mõju säästlike liikumisviiside igapäevase kasutamise soodustamisele; 
 2. investeeringu ühe kilomeetri maksumuse suhe potentsiaalsete kasutajate arvuga 500 meetri kaugusel igast jalgratta- või jalgtee punktist; 
 3. projekti mõju liiklusohutuse suurendamisele; 
 4. kavandatava jalgratta- või jalgtee prioriteetsus planeeringutes; 
 5. valmiva jalgratta- või jalgtee edaspidine korrashoid; 
 6. projekti ettevalmistuse tase.

Boonuspunkte antakse järgmistel juhtudel: 

 1. juurdepääsu parandamine Rail Balticu kavandatavatele peatustele; 
 2. positiivne mõju ühistranspordi kättesaadavuse ja koostoimivuse paranemisele jalgrattaga ja jalgsi liiklejatele; 
 3. enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud haldusüksuste keskuste ühendamine tänaste valla- ja linnakeskustega.

Taotlust hinnatakse skaalal 0–3. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskomisjoni liikmete antud hinnanguväärtuste keskmisest.

Hinnang taotlusele loetakse negatiivseks, kui hindamiskriteeriumite 1–3 või 4-6 hinnanguväärtuste keskmiste summa on võrdne ühega või sellest väiksem. Muudel juhtudel loetakse hinnang taotlusele positiivseks.

Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestatakse koondhinde alusel NUTS 3 piirkonna pingeritta. Kui mitme projekti tulemuste koondsumma on võrdne, eelistatakse projekte, mis said esimeses hindamiskriteeriumis kõrgema hinde.

Hindamiskomisjoni koosseis:


Lauri Alver (Riigi Tugiteenuste Keskus) – komisjoni esimees
Tiina Sams (Riigi Tugiteenuste Keskus-) – asendusliige 
Natalja Zinovjeva (Rahandusministeerium) – liige 
Andres Heldring (Rahandusministeerium) –asendusliige 
Risto Kask (Rahandusministeerium) –liige  
Liis Palumets (Rahandusministeerium) –asendusliige 
Kadi Pihlak (Transpordiamet) – liige
Mari Jüssi (Transpordiamet) - asendusliige
Kalle Toomet (Eesti Linnade ja Valdade Liit) - liige
 

Toetatud projektide nimekirja leiab siit

Aruandlus

 • Aruandluse esitamine toimub läbi e-toetuste keskkonna.
 • Toetuse saaja esitab lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäevaks ja korras. 
 • Toetus makstakse välja peale rahastamisotsusega kokkulepitud tingimuste täitmist ja vastava maksetaotluse esitamist. 
 • Aruande vormid
 • Aruandevormi näidis täidetakse e-toetuskeskkonnas:
 • Aruandevormi näidis 
   

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlused palume esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatuna e-toetus keskkonna kaudu alates 18.02.2022 ja mitte hiljem kui 18.04.2022 kell 17.00. Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui taotlus ei ole esitatud tähtajaks.

Iga taotleja võib esitada ainult ühe taotluse.

Täpsemad taotlemise tingimused leiate toetatavate tegevuste alt ja meetme määrusest.

Taotlemise abimaterjalid

Taotluse juurde lisab taotleja:

 • Taotluse näidisvorm 
 • Partneri olemasolul partneri kinnituskiri 
 • Eelprojekti staadiumis ehitusprojekt
 • Load ja kooskõlastused sh ehitusluba
 • Loetelu jalgratta- või jalgtee alla jäävatest kinnistutest eraldi failina 
 • Kui kinnistusregistrisse ei ole kannet tehtud, siis omandit või valdust tõendavad dokumendid (notariaalsed)
 • Eelarve aluseks olev hinnakalkulatsioon, võrreldavad pakkumused, hankeleping vms
 • Kõnniteega külgneva maatüki omanikku (kui see ei ole taotleja ega partner) teavitus kavandatavast kõnniteest ning sellega seotud hooldamiskohustustest tulenevalt ehitusseadustiku § 97 lõikest 6

Taotle: e-toetus

Viimati uuendatud 07.11.2023