Meede: Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks

„Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)

Sihtgrupp:

Taotleda saavad on Eestis registreeritud juriidiline isikud, ärilised või mitteärilised eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusvälised organisatsioonid või Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid.​


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas. 


Tulemused:

Toetuse andmise väljundnäitajaks on ellu viidud teadlikkuse tõstmise tegevused perevägivalla vähendamiseks ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks. 

Rahastatud projekti tulemusena on: 

 1. läbi viidud vähemalt üks kampaania pere- ja soolise vägivalla teemadel, kus on positiivsete eeskujudena kaasatud ka mehi; 
 2. tehtud vähemalt kolm lastele ja noortele suunatud lühifilmi perevägivalla teemal; 
 3. tehtud on vähemalt kaks teadlikkuse tõstmise tegevust tasulise seksi nõudluse vähendamiseks, millega on jõutud vähemalt 12 000 inimeseni Eestis. 

Kogueelarve:

200 000 eurot. 

Toetus eraldatakse ühele projektile summas 200 000 eurot. 

Toetatavad tegevused:

 • perevägivallast ja soolisest vägivallast teadlikkuse tõstmise kampaania läbiviimine; 
 • lastele ja noortele suunatud perevägivalla teemaliste lühifilmide tegemine; 
 • teadlikkuse tõstmise tegevuste läbiviimine prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandava inimkaubanduse teemadel.

Tingimused:

 • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse. 
 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 24 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 200 000 eurot. Toetus eraldatakse ühele projektile summas 200 000 eurot. 
 • Toetuse/omafinantseeringu maksimaalsed määrad on:
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel;             
  • 85%/15% abikõlblikest kuludest teistel taotlejatel. 
 • Taotlusvooru raames jagatavat toetust võidakse käsitleda kui vähese tähtsusega riigiabi vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklile 3.

Hindamine:

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • kriteerium 1: projekti meeskonnaliikmete kompetents, rollid ning projektimeeskonnaga seotud tööprotsessid; 
 • kriteerium 2: projektipartneri kaasatus ja rollid; 
 • kriteerium 3: perevägivallast ja soolisest vägivallast teadlikkuse tõstmise kampaania loovlahendus ja meediastrateegia; 
 • kriteerium 4: perevägivalla teemalised lühifilmid lastele ja noortele ning neid toetavad juhendmaterjalid/õppevahend ja nende näitamise, tutvustamise ning levitamise kava; 
 • kriteerium 5: teadlikkuse tõstmise tegevused prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toime pandava inimkaubanduse teemadel, sh kontseptsioon, aja- ning tegevuskava; 
 • kriteerium 6: projektitaotluses toodud tegevuste oodatavate tulemuste mõõdetavus; 
 • kriteerium 7: projekti uuenduslikkus ja lisaväärtus; 
 • kriteerium 8: riskitegurite hindamine ja maandamine; 
 • kriteerium 9: projekti majanduslik tõhusus – kulutuste vajalikkus, põhjendatus ning eelarve arusaadavus. 
 • Mittetulundusühing ELULIIN „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamine“

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

 • Taotlusvoor oli avatud 17.07.2020 – 30.09.2020 

Taotle: e-toetus

Viimati uuendatud 18.05.2023