Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil (2019)

Avalike teenuste ümberkorraldamine, turvalisemaks muutmine ning riigi toimimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlusvoor oli avatud 16. aprillist 2019 kuni 3. maini 2019

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalike omavalitsuste liidud,
  • avalikku teenust osutavad mittetulundusühingud,
  • avalikku teenust osutavad sihtasutused,
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Eesmärk

Avalike teenuste ümberkorraldamine, turvalisemaks muutmine ning riigi toimimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.


Tulemused:

Kujundatakse avalikke teenuseid ühtseks tervikuks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil, luuakse uusi või ajakohastatakse kasutuses olevaid teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme ja tagatakse infosüsteemides töödeldavate andmete turvalisus. Projektide elluviimise tulemusel on avalikud teenused kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht oli 2 000 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta oli 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Projekti toetuse määr on:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust;
  • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavatel asutustel, kohalike omavalitsuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.

Taotlemine:

Taotlusi sai esitada 16.4.–3.5.2019 taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2019/1“ struktuuritoetuse registri e-keskkonnas.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende hallatavate asutuste ning kohalike omavalitsuste liitude projektidel peab olema Eesti Linnade ja Valdade Liidu kooskõlastus.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetatud projektid

Dokumendid ja juhendid

Viimati uuendatud 19.01.2022