Meede: Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid

Toetust antakse IT õppevahendite soetamiseks.

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlusvoor on avatud 15.08.2022 - 3.10.2022


Sihtgrupp:

haridusasutused, õpilased ja õpetajad


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. 


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel mitmekesistatakse õpet alus-, üldhariduse- ja kutsehariduse valdkonnas IT õppevahendite soetamisega.


Taotlusvooru eelarve:

783 972 eurot

  • Minimaalne toetuse summa on 2000 eurot ja maksimaalne toetuse summa on 15 000 eurot. 
  • Projektile antakse toetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. 
  • Toetus makstakse toetuse saajale välja ühe kindlasummalise maksena eelarve alusel ja pärast projekti planeeritud kõikide IT õppevahendite soetamist/kättesaamist ning selle tõendamist. Planeeritud soetuste muutmine projekti elluviimise käigus võimalik ei ole.
  • Abikõlblikud on ainult IT õppevahendite soetamiskulud (sh soetamisega kaasuva transpordi kulu).
     

Projekti abikõlblikkuse periood ei saa olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev ja peab lõppema hiljemalt 30.08.2023. 
 

IT õppevahendid - Õppekava täitmiseks vajalikud seadmed: robootika- ja programmeerimisvahendid, elektroonika-mehhaanika ja virtuaalreaalsuse komplektid, 3D-printerid, mis toetavad tehnoloogiaalase õppe läbiviimist. 

Soetada saab näiteks programmeeritavaid roboteid, konstruktorroboteid, elektroonika-mehaanika komplekte, 3D printereid, CNC pinke jms modelleerimisseadmeid. Toetusest ei hüvitata robotite jm seadmete lisavahendeid, mis ei ole otseselt seotud soetatavate seadmete käitamisega ning arvuteid, tahvelarvuteid jmt.

Juhendi, kuidas hinnata võrdsetele võimalustele avalduvat mõju struktuuritoetustest rahastatud projektides, leiab siit

Tunnikava näidisvormi leiab siit

Taotlusvormi täitmise juhendi leiab siit

Töökord lisadega asub siin

Infopäev

16. 01 2023 toimunud infopäev on järeldvaadatav SIIN

16. 01.2023 Infopäeva slaidid  avaneb uues vahekaardis

15. 09 2022 toimunud infopäev on järelvaadatav SIIN

Infopäeva päevakava

 Lasteaedades, üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes IT-õppevahendite soetamiseks toetust saanud projektide nimekirja leiab SIIT

Taotlemine:


Taotlusi saab esitada E-toetuste keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtpäev on 3.10.2022 kl 17.
Meetme määrus


Taotleda võivad haridusasutused (omandivormist sõltumata). 
Haridusasutus - koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium ja kutseõppeasutus. 
Taotleja võib ühte taotlusvooru esitada ühe taotluse. Partnerite ja koostööpartnerite kaasamine ei ole lubatud.