Meede: Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

Toetuse andmise eesmärgiks on elavdada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, pidurdada nooremaealise elanikkonna väljavoolu ja piirkonna eelisarendamise abil vähendada piirkonna mahajäämust võrreldes teiste Eesti piirkondadega.

Taotlusvoor: suletud

Infopäev

Infopäev taotlemisest huvitatutele toimus veebiseminarina 30. aprillil kell 13:30.


Sihtgrupp:

Sihtasutused, mittetulundusühingud või avalik-õiguslikud isikud, kelle põhikirjaline tegevus, varasem kogemus või ellu viidud ühekordsed projektid toetavad käesoleva projekti elluviimist ja ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste arendamist.


Eesmärk:

Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtluse elavdamine, nooremaealise elanikkonna väljavoolu pidurdamine ja piirkonna mahajäämuse vähendamine.

NB! II vooru fookuses on maakonnas rohe- ja digipöördele kaasaaitavad või naiste ettevõtlust ning oskusi arendavad projektid.


Tulemused:

Ettevõtluse mitmekesistamist või inimeste tööturul rakendatavaid oskusi arendavate teenuste või tegevuste arvu kasv piirkonnas.


Kogueelarve:

I VOOR:
Põhivarainvesteeringute taotlusvoor: 1 650 000 €
Tegevuskulude taotlusvoor: 790 690 €

II VOOR: 
Põhivarainvesteeringute taotlusvoor: 610 000 €
Tegevuskulude taotlusvoor: 565 000 €

Tingimused:

Loetletud tingimuste nimekiri ei ole lõplik ja seepärast soovitame kindlasti tutvuda toetuse andmise tingimuste määrusega ja seletuskirjaga:

Toetuse taotlemisel tasub meeles pidada, et:

 • Toetuse taotlejatena nähakse üksusi, mis tegelevad peamiselt mittemajandusliku tegevusega. Sõltuvalt taotletavatest tegevustest, võivad need omada ka majanduslikku iseloomu, mille puhul käsitatakse taotlejat riigiabi reeglite mõistes ettevõttena.
 • Majanduslikele tegevustele antavat toetust käsitletakse riigiabina
 • Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks, ei tohi toetuse saajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada 200 000 eurot. Seega ka põhivarainvesteeringu projekti korral ei saa vähese tähtsusega abi korral maksimaalne toetuse summa ületada 200 000 eurot.
 • Käibemaks on abikõlblik kulu juhul, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projektis tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

Abikõlbulikkus ja mitteabikõlbulikkus:

Abikõlblikud on projektiga seotud kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ja tasutakse enne toetuse maksetaotluse esitamist.

Mitteabikõlblikud kulud on:

 • sularahas tasutud kulud;
 • kinnisasja soetamise kulud;
 • trahv, vaidlustega seotud õigusabikulud, kohtukulud ja viivis;
 • projektijuhtimise kulud;
 • erisoodustusmaks;
 • mitterahaline sissemakse;
 • kulud, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest või riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest;
 • kulud, mis on tehtud väljaspool projekti abikõlblikkuse perioodi.
 • Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru väljakuulutamise päeval, välja arvatud juhul, kui tegemist on põhivarainvesteeringu projektiga ning toetus on käsitatav riigiabina üldise grupierandi määruse mõistes.
 • Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt kuni taotlusvooru aastale järgneva aasta lõpuni (ehk käesoleva vooru korral 31.12.2022). 
 • Ühes taotlusvoorus saab taotleja esitada ühe taotluse. Kui samaaegselt on avatud taotlusvoor põhivarainvesteeringu projektidele ja tegevuskulude projektidele, saab taotleja esitada taotluse mõlemas voorus.
 • Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see peab olema ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
 • Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

Taotlusvoorud.

Taotluseid on võimalik esitada kahte vooru:

(1) Põhivarainvesteeringute projektide taotlusvoor:

Toetus 40 000 kuni 610 000 eurot.
Toetuse osakaal kuni 75% abikõlblikest kuludest.

Abikõlblikud kulud: 

 • materiaalse põhivara soetamise kulud, sealhulgas hoonete ja rajatiste ehitamine;
 • põhivarainvesteeringu ettevalmistamisega seotud kulud: 
  • ehitusliku projekteerimise kulud;
  • ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kulud;
  • ehitusmaksumuse kalkulatsiooni koostamise kulud;
  • ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde kulud;
  • keskkonnamõjude hindamise kulud;
  • ehitusloa väljastamisega seotud kulud;
  • muinsuskaitse eritingimuste koostamise ja selleks vajalike uuringute kulud.
 • immateriaalse põhivara soetamise, arendamise ja juurutamise kulud;
 • toetusest teavitamise kulud.
 • Taotlejal peab olema selle kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks või hoonete ja rajatiste ehitamiseks toetust taotletakse, kasutusõigus, sealhulgas peab ta olema kinnistu omanik või omama kinnistu kasutamiseks tähtajalist rendi- või üürilepingut, hoonestusõigust või kasutusvaldust vähemalt viis aastat pärast projektile viimase makse tegemist.
 • Ehitamise korral peab valmiv ehitis olema kasutatav kõigile selle objekti kasutajarühmadele parimal võimalikul viisil vastavalt universaalse disaini põhimõtetele.
 • Antav toetus võib olla:
  • mitteriigiabi;
  • investeeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 14; 
  • kohalikule taristule antav abi üldise grupierandi määruse artiklile 56;
  • vähese tähtsusega abi.
 • Kui põhivarainvesteeringu projekti toetus on käsitatav riigiabina üldise grupierandi määruse artikli 14 mõistes, tuleb lähtuda üldise grupierandi määruse artikli 14 lõigetes 5–11 sätestatud erisustest.
 • Kui põhivarainvesteeringu projekti toetus on käsitatav riigiabina üldise grupierandi määruse mõistes, ei tohi taotleja projekti alustada ega võtta kohustusi projekti elluviimiseks enne taotluse esitamist rakendusüksusele.
 • Kui toetust käsitatakse regionaalabina üldise grupierandi määruse artikli 14 mõistes, on maksimaalne toetus suurettevõtja puhul 25%, keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja väikeettevõtja puhul 45% abikõlblikest kuludest.
 • Kui toetust käsitatakse abina kohalikule taristule üldise grupierandi määruse artikli 56 mõistes, ei tohi toetuse summa ületada abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. Tegevuskasum tuleb abikõlblikest kuludest maha arvata eelnevalt asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.
 • Toetust antakse taotlejale üks kord. 

(2) Taotleja tegevuste arendamise projektide taotlusvoor:

Toetus 10 000 kuni 200 000 eurot.
Toetuse määr kuni 90% abikõlblikest kuludest.

Abikõlblikud kulud: 

 • personalikulud;
 • üldkulud (hüvitusmääraga 25% otsestest personalikuludest);
 • uuringute, analüüside ja ekspertiiside tegemise kulud;
 • koolituste, nõustamiste, turundustegevuste, seminaride ja õppereiside korraldamise kulud;
 • teavitustegevuste, sealhulgas toetusest teavitamise kulud.
 • Edasiantava toetuse korral peab toetuse andmine olema korraldatud avalikult ja läbipaistvalt (nt pakub toetuse saaja toetusest tasustatavaid teenuseid ettevõtjatele turutingimustest soodsamalt, mille tulemusel muutub abi saajaks konkreetne soodsamatest tingimustest kasu saav ettevõte).
 • Sama taotleja ei saa toetust rohkem kui kahes järjestikuses taotlusvoorus.
 • Antav toetus võib olla:
  • mitteriigiabi;
  • vähese tähtsusega abi.

Hindamine:

Taotluste hindamisel võetakse aluseks hindamismetoodika, arvestades järgmisi tingimusi: 

 • Projekti mõju meetme oodatavate tulemuste saavutamisele. NB! Eelistatakse maakonnas rohe- ja digipöördega seotud või naiste ettevõtlust või oskusi arendavaid tegevusi (osakaal 40%). 
 • Taotleja võimekus projekti elluviimiseks (osakaal 30%). 
 • Projekti tegevuste põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal 30%).
 • Lisakriteerium - projektu uudsus (kuni 0,5 punkti).

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas. ​

Vahe- ja lõpparuannetes esitatakse info projekti edenemise ning oodatavate tulemuste ja väljundnäitajate saavutamise kohta rakendusüksuse ette antud vormil e-toetuse kaudu.

Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele koos vahe- ja / või lõpparuandega E-toetuse kaudu. 

 • Toetuse saaja võib taotleda toetuse väljamaksmist pärast kulu tekkimist ja omafinantseeringu tasumist. 
 • Tegevuskulude projekti korral võib taotleda osa toetuse väljamaksmist ettemaksena. Ettemakse suurus ei tohi ületada 60 protsenti kogu toetussummast. 
 • Lõppmakse summa peab moodustama vähemalt 10% abikõlblikest kuludest. 

Toetatud projektid:

Sihtasutus Narva Loomeinkubaator

Toetuse määr: 171 715,50 €   (90%)
Projekti abikõlbulikkuse periood: 01.07.2020 - 31.12.2021
Kirjeldus: OBJEKT Meta on Ida-Viru nutika kogukonna ja digitaalse ettevõtluse kasvuprogramm, mis pakub arendus- ja rakendusvõimalusi täiskasvanule. Programm edendab osalejate konkurentsivõimet tööturul ning hõlmab sotsiaaltehnoloogilisi teemasid tutvustavaid üritusi, uusmajanduse kohanemislugusid, digipädevusi arendavaid koolitusi ja intensiivset kiirendiprogrammi. Tulemuseks on muutustega paremini kohanevad kõrgepalgalistel töökohtadel hõivatud või taolisi töökohti loovad kohalikud inimesed.
Skeemi nimetus: Taotleja tegevuste arendamine

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

Toetuse määr: 133 675,72 €   (90% )
Projekti abikõlbulikkuse periood: 01.08.2020 31.12.2021 I
Kirjeldus: da-Virumaa õiglase ülemineku protsess tähendab maakonna rahvastiku säilimist: elanike jaoks töökohtade ja sissetulekute tagamist tänasel tasemel. Põlevkivisektori vähenevate töökohtade tingimustes on peamine väljakutse majanduskeskkonna mitmekesistamine. Lahenduseks on konkurentsivõimeline investeerimiskeskkond uute välisotseinvesteeringute toomiseks maakonda, mille tagavad väljaarendatud tööstuspargid ja käesolevast projektist finantseeritav soft-landing teenuse pakkumine.
Skeemi nimetus: Taotleja tegevuste arendamine

Tartu Ülikool

Toetuse määr: 105 495,75 €   (90%)
Projekti abikõlbulikkuse periood: 01.09.2020 31.12.2021
Kirjeldus: Projekt on vajalik, et suurendada Ida-Virumaal elavate inimeste ettevõtlikkuse alaseid teadmisi ja oskuseid. Projekti eesmärk on koolitada aasta jooksul 60 inimest rakendades E-LAB koolitusprogrammi metoodikat. Ühe koolitusprogrammi raames viiakse läbi koos ettevõtetega 11 teemapõhist töötuba. Koolitusprogrammis osalenud omavad praktilist kogemust reaalse ettevõtte probleemilahendamises, oskavad kavandada arendustöid ning viia neid ka ellu.
Skeemi nimetus: Taotleja tegevuste arendamine

MTÜ Linnaprojektid

Toetuse määr: 129 812,63 €  (90%)
Projekti abikõlbulikkuse periood: 01.10.2020 31.12.2021
Kirjeldus: Linnaprojektid MTÜ pakub kohalikkele elanikele võimaluse saada mitmekesiseid teadvusi ja oskusi oma karjääri edenemise jaoks. Pakume laia valikut tegevusi, kus elanikud saavad osaleda keelekohvikutes, seminaridel kuulata eksperte tulevaste elukutsede alast, osaleda töötoades, parendada oma tööalase keelteoskust ja saada teadmisi IT-maailmast.
Skeemi nimetus: Taotleja tegevuste arendamine

MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu

Toetuse määr: 49 984,99 €   (90%)
Projekti abikõlbulikkuse periood: 01.10.2020 31.12.2021
Kirjeldus: Projekti peaeesmärk on tekitada noortes huvi Ida-Virumaa piirkonna edu ja arengu vastu. Selle saavutamise jaoks projekti raames on korraldatud erinevaid koolitusi, meistriklasse, treninguid, suhtlemine ettevõtjatega, erinevad ekskursioonid ja tingimuste loomine uute projektide ja Start-Upide kirjutamiseks ning läbiviimiseks. Selle projekti vajalikkus seisneb selles, et noortel on võimalus luua endale oma töökohta. 
Skeemi nimetus: Taotleja tegevuste arendamine

MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus

Kirjeldus: Projekti käigus rajatakse Ida-Virumaale uue põlvkonna programmeerimiskool, mis avatakse õppetööks septembris 2021. Kooli õppetöö baseerub programmeerimis- ja IT-õppe programmil, mis lähtub iseõppimise metoodikast, soodustab praktilise kogemuse saamist, koostöö arendamist, valdkonnaalaste ürituste ja mentorlusprogrammide loomist. Õppeprogrammi läbinutest saavad programmeerimis- ja IT-valdkonna professionaalid, kellele on garanteeritud kõrge sissetulekuga töökohad.
Toetuse määr: 200 000 €   (66,23%) 
Projekti abikõlbulikkuse periood: 01.01.2021 31.12.2021
Skeemi nimetus: Taotleja tegevuste arendamine
Toetuse määr: 1 647 225 €   (75%)
Projekti abikõlbulikkuse periood: 01.09.2020 20.09.2021
Skeemi nimetus: Põhivara-investeeringud

Taotluse nimi

Taotleja nimi

Taotletav toetus (€)

PÖFF Creative Gate programm Ida-Virumaale

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival

100 702,39

Green-tech ja Clean-tech partnervõrgustiku väljaarendamine ning valdkonna välisettevõtete kaasamine Ida-Virumaa rohepöördesse

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

66 082,50

Ida-Viru noorte ettevõtlikkuse suurendamine e-spordi kaudu

MTÜ EESTI ARVUTISPORDI LIIT

39 364,14

Tehnopoli startup ettevõtluse Ida-Virumaa arenguprogramm

Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL

171 648,00

Ida-Viru maakonna naiste tööalaste oskuste mitmekesistamine mitteformaalse koolitusprogrammi toel

Mittetulundusühing Eesti Keelepööre

54 083,70

DigiViru - Naiste digipädevuse, ettevõtluse ning kaugtöö edendamine Ida-Virumaal

Sihtasutus Noored teaduses ja ettevõtluses

101 826,90

Ida-Viru loomeklastri käivitamine

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus

85 029,75

Õiglane karjääriüleminek - alternatiivsed karjäärivõimalused Ida-Virumaa inimestele

Sihtasutus Narva Loomeinkubaator

117 000,00

Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetust finantseeritakse Ida-Virumaa programmist.  Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine.  

Teavitusnõuete täitmist kontrollib RTK maksetaotluste ja aruannete käigus. Oluline on valida õige logo – Rahandusministeeriumi „Regionaalarengu toetuseks“ logo. 

Struktuurifondidest rahastatud projektide teavitusnõuded, logofailid ning teavitusplakati generaator asuvad meie veebis Teavitamine: Struktuurifondide logod ja sümboolika sektsioonis, sealt leiad ka info siseriiklike teavitusmaterjalide kohta. 

Taotlemine:

 • Nii taotleja tegevuste arendamise kui ka põhivarainvesteeringute projektide taotlusvoor on avatud 19. aprillist kuni 31. maini 2021. aastal.
 • Taotlusi saab esitada E-toetus keskkonna kaudu. 
 • Taotluse esitamise tähtaeg on 31.05.2021 kell 17:00.

Taotlemiseks on vaja esitada:

 • Taotlusvorm
 • Põhivarainvesteeringu korral, kui taotleja ei ole kinnistu omanik, siis kinnistu kasutusõigust sisaldav rendi-, hoonestusõiguse või kasutusvalduse leping
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
 • Ehitamise korral eelprojekti staadiumile vastav ehitusprojekt
 • Kulutuste kalkulatsioonid ja nende aluseks olevate dokumentide koopiad, sealhulgas hinnapakkumised, hinnakirjad ja eelarved koos lähteülesandega
 • Kui toetust käsitatakse abina kohalikule taristule üldise grupierandi määruse artikli 56 mõistes, tuleb koos taotlusega esitada kulu-tulu analüüs. 

Kontakt:

Valdkond: Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus

Eestikeelne info: Siret Soonsein

Venekeelne info: Marina Bulatskaya

Viimati uuendatud 07.02.2024