Meede: Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti. Näiteks toetatakse teadus- ja õppehoonete rajamist, infrastruktuuri kaasajastamist, uute õppekavade loomist ja doktoriõppe kvaliteedi kasvatamist.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Avalik-õiguslikud teadus- ning arendusasutused, ülikoolid, rakenduskõrgkoolid


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv asutuste vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning teadus- ja arendus- ja kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamine, sealhulgas asutuste struktuursete ümberkorralduste teel.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena paranevad õppe- ja teadustöö läbiviimise tingimused, efektiivsus ja kvaliteet.


Kogueelarve:

(2014-2020) 
136 597 405

Tingimused:

Kõik tingimused on leitavad ASTRA määrusest.  

Tegevus 1 - Teadus- ja õppehoonete rajamine, sh projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja sisustamine

 • Taotlusi saavad esitada asutused, kelle projekt on kinnitatud investeeringute kavaga ja projekti tegevused on hangete tulemusel kallinenud ning kes ei ole saanud täiendavat toetust hangete tulemusel ehituse kallinemisega seotud kulude katteks, sh projekti tegevuste laiendamiseks, kui see on olnud vajalik projekti eesmärkide täitmiseks.
 • Taotlusvooru toetuse maht kokku on kuni 2 000 000 eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 95% ning omafinantseering vähemalt 5%.
 • Maksimaalne taotletav toetus ühe objekti kohta on 900 000 eurot.
 • Projekti tegevused peavad lõppema hiljemalt 31. august 2022.

Tegevus 7 - Koostöö tugevdamine teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel

 • Ettepanekuid saavad esitada avalik-õiguslikud või riigi teadus- ja arendusasutused, kellele on aastatel 2010–2014 eraldatud teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise toetust ning avalik-õiguslik ülikoolid või riigi rakenduskõrgkoolid. Asutuste, kes saavad ettepanekuid esitada, loetelu on toodud taotlemiseks vajalike dokumentide hulgas (taotletava toetuse ülempiirid).
 • Taotlusvooru toetuse maht on kokku 2 100 000 eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 95% ning omafinantseering vähemalt 5%.
 • Minimaalne taotletav toetus ettepaneku kohta on 35 000 eurot.
 • Taotletava toetuse ülempiir on 250 000 eurot, kuid mitte rohkem kui määruse § 9 lõikes 3 seatud piir, mis koos varasemalt saadud toetusega ei tohi ületada asutusele seatud ülempiiri.
 • Projekti tegevused peavad lõppema hiljemalt 31. august 2022.

Toetatavad tegevused:

Tegevus 1

 • Investeeringute kavaga kinnitatud projekti tegevused, mis on hangete tulemusel kallinenud.
 • Investeeringute kavaga kinnitatud projekti tegevuste laiendamine, kui see on vajalik projekti eesmärkide täitmiseks (teadus- ja õppehoonete rajamine, sh projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja sisustamine).

Tegevus 7

Tegevuse raames toetatakse ettevõtmisi, mis panustavad järgmiste teadus-ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel koostöö edendamiseks mõeldud tegevuste elluviimiseks:

 • teadmus-ja tehnosiirde alase kompetentsi kasvatamine ning teadmussiirde alase tegevuse ning teenuste arendamine asutuses;
 • osalemine rahvusvahelistes teadmussiirdekeskuste võrgustikes;
 • arendusgrantide süsteemi arendamine ja rakendamine;
 • ADAPTERi platvormi ja sellega seotud tugivõrgustiku arendamine, sh ADAPTERi turundustegevused;
 • laborite sertifitseerimine;
 • valdkondlike teavitusürituste korraldamine, asutuse teadus-ja arendustegevuse ja tehnosiirde alase tegevuse tutvustamine valdkondlikel teabepäevadel ja messidel.

Kui asutus on varem meetmest juba sarnastele tegevustele toetust saanud, siis on oodatud ettepanekud, mis sisaldavad olulise lisandväärtuse andmist varem toetatud tegevustele ja on suunatud tegevuste elluviimisel ilmnenud kitsaskohtade leevendamisele.

Hindamine:

Tegevus 1

Nõuetele vastavate tegevus 1 taotluste osas koostab rakendusasutus investeeringute kava muutmise eelnõu, hinnates taotlusi määruse § 14 lõikes 3 toodud hindamiskriteeriumite alusel, ning esitab selle Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks, kuulates ära meetme juhtkomisjoni arvamuse.

Tegevus 7

Nõuetele vastavaid tegevus 7 ettepanekuid hindab hindamiskomisjon võttes aluseks hindamismetoodika. Nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekuid hinnatakse määruse § 14 lõikes 4 toodud hindamiskriteeriumide alusel.

Ettepanekut hinnatakse skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane) punkti. Ettepaneku hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest.

Juhul kui eelnevalt nimetatud lõike 4 punktides 1 ja 2 toodud hindamiskriteeriumite keskmised hinded on alla 3 punkti, lõpeb ettepaneku hindamine.

Hindamiskomisjon otsustab hindepunktide andmise järel, kas ettepanekut on vaja muuta. Kui ettepanekut on vaja muuta, siis hindamiskomisjon peatab ettepaneku menetluse, teeb motiveeritud ettepaneku esitajaga täpsemate rahastamise tingimuste osas läbirääkimiste pidamiseks. Hindamiskomisjon teeb lõpliku otsuse täiendatud ettepaneku alusel.

Toetatud projektid:

Tartu Ülikool

 • Ultrasensitiivne biomolekulide labor ja moodne populatsioonigeneetika
  • Periood: 01.01.2016– 31.08.2022
  • Toetus: 1 404 974 eurot 
  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on EBK ja Eesti teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine geenitehnoloogia alal. Loome ülikõrge sensitiivsusega biomolekulide analüüsi labori ning kaks uut teadusgruppi. Esimene neist keskendub vanadest proovidest DNA eraldamise, rikastamise ja sekveneerimise tehnoloogiate arendamisele.Teise teadusgrupi fookuses on moodsate populatsioonigeneetika meetodite väljatöötamine ja rakendamine. Paranevad nii õppe- kui teadustöö kvaliteet ning tõuseb koostöö maht ettevõtlusega.
 • KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 1 124 078 eurot
  • Lühikirjeldus: Tartu Observatooriumi missioon Eesti kosmosekeskusena on realiseerida tipptasemel teaduse saavutused Eesti arengu huvides. Projekti tulemusena tõuseb Tartu Observatooriumi teadustegevuse rahvusvaheline kvaliteet ja kujuneb stabiilsem koostöövõrgustik, mis tagab kosmoseteaduse ja sellega seotud ettevõtluse jätkusuutlikkuse Eestis.
 • Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 27 326 064 eurot
  • Lühikirjeldus: Tartu Ülikool täidab ASTRA raames kolme suuremahulist eesmärki: suurendada õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö mahtu ning interdistsiplinaarsust õppe- ja töötingimuste parandamise kaudu, pearõhuga IKT valdkonnas, suurendada õpingute efektiivsust paranenud õppimise ja õpetamise oskuste ning tingimuste kaudu ja parandada juurdepääsu TÜ kaasaegsele teadustaristule ja tipptasemel teadmusele.
 • Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (IT-keskuse investeering) 
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2020
  • Toetus: 15 893 559,55 eurot
  • Lühikirjeldus: Tartu Ülikool täidab ASTRA raames kolme suuremahulist eesmärki: suurendada õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö mahtu ning interdistsiplinaarsust õppe- ja töötingimuste parandamise kaudu, pearõhuga IKT valdkonnas, suurendada õpingute efektiivsust paranenud õppimise ja õpetamise oskuste ning tingimuste kaudu ja parandada juurdepääsu TÜ kaasaegsele teadustaristule ja tipptasemel teadmusele.
 • Tartu Ülikooli ASTRA projekt EXTRARIUS 
  • Periood: 01.09.2020 - 31.08.2022
  • Toetus: 249 850 eurot
  • Lühikirjeldus: Tartu Ülikool täidab projekti raames laia eesmärki aidata kaasa rahvusvahelise konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse ja mahu kasvu läbi teadmus- ja tehnosiirde alase kompetentsi kasvatamise ning teadmussiirde alase tegevuse arendamise ülikoolis. Arendame rahvusvaheliseks ettevõtete partnerlusprogrammi, mis on lai innovatsiooni-partnerluse koostöömudel ettevõtete, organisatsioonide, ettevõtete liitude ja ühingutega läbi erinevate meetodite.

Eesti Keele Instituut

 • Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EELex2 loomine ning Eesti Keele Instituudi teadlaste mobiilsuse toetamine, välisteadlaste kaasamine ja doktorikooli jätkamine
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 461 850 eurot
  • Lühikirjeldus: Luuakse sõnastike ja terminibaaside haldus- ja koostamissüsteem EELex2, mis aitab parandada sõnastike ja terminibaaside kvaliteeti ning pakub paremat tuge nende loojatele. Erinevates süsteemides olevad sõnastikud, terminibaasid ja leksikonid tuuakse ühte süsteemi. Toetatakse EKI teadlaste mobiilsust ja välisteadlaste kaasamist ning jätkatakse doktorikooli koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumiga.
 • Kõnesünteesi veebikeskkond KÕNEVEEB
  • Periood: 01.06.2020 - 31.08.2022
  • Toetus: 68 848 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti tulemusena valmib kõnesünteesi veebikeskkond Kõneveeb, mis võimaldab kasutajal nii oma kõnekorpusest (nt iseenda häälest) sünteeshääl treenida kui ka kasutada varem loodud mitmekesiseid eestikeelseid sünteeshääli kõikvõimalike tekstide helindamiseks. Lisaks pakub keskkond mugava juurdepääsu olemasolevatele ja tulevastele rakendustele/teenustele, sealt on võimalik sünteeshääli alla laadida ja leida juhised, kuidas kõnesünteesi oma toodetesse integreerida.

Eesti Kirjandusmuuseum

 • EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 582 712,90 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on arendada Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria teadus- ja arendusasutuseks, tõstes läbi oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamise ning kättesaadavaks tegemise asutuse konkurentsivõimet humanitaarteaduste valdkonnas. Projekti peamiseks eesmärgiks on unikaalsete allikmaterjalide digitaliseerimine ja kättesaadavaks tegemine ning IKT vahendite abil teadustöö kvaliteedi tõstmine.

Eesti Kunstiakadeemia

 • EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Investeeringu projekt)
  • Periood: 01.01.2014 – 31.08.2022
  • Toetus: 16 831 904 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” tulemusena valmib Tallinnas aadressil Kotzebue 1/Põhja pst 7 kaasaegne visuaalkunstide kompetentsikeskus, mis teenindab nii üliõpilasi, teadlasi kui ühiskonda laiemalt. Paljude valdkondade sidusgruppe kaasates luuakse seega kultuuriruumi ning elukeskkonda kujundavates valdkondades võimalused õppe-, täiendõppe-, ning teadus- ja arendustegevuste efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks toimimiseks.
 • EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Sisutegevuste projekt)
  • Periood: 01.01.2014 – 31.08.2022
  • Toetus: 1 735 391 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” tulemusena valmib Tallinnas aadressil Kotzebue 1/Põhja pst 7 kaasaegne visuaalkunstide kompetentsikeskus, mis teenindab nii üliõpilasi, teadlasi kui ühiskonda laiemalt. Paljude valdkondade sidusgruppe kaasates luuakse seega kultuuriruumi ning elukeskkonda kujundavates valdkondades võimalused õppe-, täiendõppe-, ning teadus- ja arendustegevuste efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks toimimiseks.
 • EKA LOOVKÄRG – jätkuprojekt
  • Periood: 01.05.2020 - 31.08.2022
  • Toetus: 232 750 eurot
  • Lühikirjeldus: EKA LOOVKÄRG 2 projekti eesmärk on EKA konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv oma vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbi ressursside efektiivse kasutamise ning õppe- ja TA-tegevuste suurema sünergia. Projekti tegevustega arendatakse EKA maailmatasemel visuaal- ja ruumikultuuri erialasid ühendava õpi-, teadus- ja loomekeskkonna suutlikkust edukalt läbi viia TA-projekte ning luuakse paremad tingimused teadmussiirdeks.

Eesti Lennuakadeemia

 • Lennuakadeemiale kaugjuhtimisega õhusõidukite valdkonnas õppe- ja arendusvõimekuse tõstmine ning rahvusvahelistumise soodustamine (ELASTRA)
  • Periood: 01.09.2016 – 31.12.2021
  • Toetus: 447 399,99 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on Eesti Lennuakadeemia suurenenud konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekus mehitamata õhusõidukite valdkonnas, samuti üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelistumise suurendamine. Projekti tulemusel suureneb õppekavade arendamise ja rakendamise efektiivsus ja ressursikasutuse tõhusus ning tõuseb õppe- ja arendustöö kvaliteet. Projekti raames tõstetakse kaugjuhtimisega õhusõidukite õppe- ja arendusvõimekust ja arendatakse välja rahvusvahelistumise strateegia.
 • Eesti Lennuakadeemia kompetentsikeskuse väljaarendamine
  • Periood: 25.05.2020 - 31.07.2022
  • Toetus: 150 588,63 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on toetada Eesti Lennuakadeemiat lennunduse kompetentsikeskuseks kujundamisel. Projekti tulemusena on kaardistatud ELA arengueeldused, mille baasilt profileeritakse ümber haridusteenuste ja TAL-teenuste paketid ning arendatakse välja lennundusprotsesside simuleerimise võimekus. Kokkuvõttes laieneb ELA koostöö valdkonna asutustega uuele tasandile ja kasutatakse täielikumalt ära tema akadeemiline võimekus.

Eesti Maaülikool

 • Väärtusahelapõhine biomajandus
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 5 579 311 eurot
  • Lühikirjeldus: Võimekuse kasv biomajanduse erinevate valdkondade sidusaks ja väärtusahelapõhiseks käsitluseks (biokütused; metsaressurss; toidutootmise väärtusahelad; jäätmekäitlus uute toodete arendamiseks; energia, toorme ja materjalide tootmise jätkusuutlik ning säästlik integratsioon) ning töörühmade jätkusuutlikkuse suurenemine alus- ja rakendusuuringute, õppe ja ettevõtluskoostöö sihipärase integratsiooni abil loob eelduse konkurentsivõime tagamiseks nutika spetsialiseerimise kasvuvaldkondades.
 • Väärtusahelapõhine biomajandus 2
  • Periood: 20.04.2020 - 31.08.2022
  • Toetus: 218 500 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on võimekuse kasv bio-, ring- ja rohemajanduse erinevate valdkondade sidusaks ja väärtusahelapõhiseks käsitluseks ning töörühmade jätkusuutlikkuse parandamine alus- ja rakendusuuringute ning õppe ja ettevõtluskoostöö arendamise kaudu. Kavandatavate tegevuste tulemusena suureneb ülikooli ja ettevõtete vaheline teaduspõhine koostöö. Luuakse võimalus ettevõtetel ja ülikoolil olla ring-, bio-, ja rohemajanduse uuenduste valdkonnas esirinnas.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016 – 2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu (EMTASTRA): saalikompleksi väljaarendamine

  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2020

  • Toetus: 5 900 000 eurot

  • Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiale (EMTA) juurdeehituse näol kaasaegne saalikompleks, tänu millele luuakse esituskunstidele spetsialiseerunud kõrgkoolile kontserdisaal ja õppelava, mis on seni puudunud. Projekt on vajalik, tagamaks õppe- ja teadustöö kvaliteeti EMTA-s – ilma kaasaegse saalikompleksita ei ole võimalik anda kaasaegset ja kvaliteetset muusikaharidust, kuna hetkel puudub korralik praktikabaas.

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016 – 2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu (EMTASTRA); sisutegevused
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 1 408 509,28 eurot

  • Lühikirjeldus: Projekti tulemusena paraneb EMTA konkurentsivõime ning ühiskonna teenimise võimekuse kasv akadeemia õppe- ja teadustöö mitmekesistamise ning kaasaegsel infrastruktuuril põhineva õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö tihendamise kaudu. Käesoleva projekti raames arendatakse muuhulgas välja etenduskunstide võrgustik, uuendatakse õppekäsitlust, toetatakse doktorante, edendatakse rahvusvahelistumist, hangitakse tehnoloogiat ning edendatakse koostööd ettevõtetega.

Eesti Rahva Muuseum

 • Konkurentsivõimeline teadustegevus Eesti Rahva Muuseumi akadeemiliste vastutusvaldkondades
  • Periood: 01.01.2017 – 31.12.2019
  • Toetus: 36 575,00 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti tulemusel on suurenenud ERMi teadustöö kvaliteet, rahvusvaheline konkurentsivõime ja koostöö maht ettevõtetega toidukultuuri uurimise vastutusvaldkonnas.

Eesti Taimekasvatuse Instituut

 • Sordiaretuse ja agrotehnoloogia teaduskeskuse väljaarendamine
  • Periood: 01.01.2017 – 31.08.2022
  • Toetus: 303 879,35 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti tulemusel arendatakse välja rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskeskus sordiaretuse valdkonnas. Laboratooriumite sisustamise tulemusena paranevad teadustöö läbiviimise tingimused ning tõuseb teadustöö kvaliteet. Rahvusvaheline teadlasvahetus tagab erialase kompetensuse suurendamise ning parema juurdepääsu rahvusvahelistele koostöövõrgustikele ja teadustaristutele. Osalemine maateaduste ja ökoloogia doktorikoolis võimaldab suurendada doktoriõppe vastavust tööjõuturu vajadustele.
 • Keskkonnasäästliku umbrohutõrjealase teaduskompetentsi väljaarendamine (UMBROHI)
  • Periood: 01.09.2020 - 31.08.2022
  • Toetus: 250 000 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti üldeesmärk on luua Eestisse umbrohutõrje alane teaduslik ja sõltumatu kompetents, mis võimaldab pakkuda teaduspõhiseid lahendusi põllumajandusettevõtjate probleemidele nii lühikeses kui ka pikas plaanis ning siirata umbrohutõrje alast teavet teadusasutusest ettevõtetesse.

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

 • UTKK muuseumiosakonna väljaarendamine kaasaegseks rahvusvaheliseks uurimiskeskuseks
  • Periood: 01.06.2016 – 31.12.2020
  • Toetus: 115 006,05 eurot
  • Lühikirjeldus: Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna kasutustingimuste lähendamine kaasaegse rahvusvahelise uurimiskeskuse nõuetele. Kirjanduskeskuse kultuurikogu digiteerimine ning Eesti ülikoolidele ja uurijatele, samuti rahvusvahelisele teadlaskonnale kättesaadavaks tegemine. Rahvusvaheliste teadusürituste ja näituste korraldamine Kirjanduskeskuse kultuurikogu tutvustamiseks ja efektiivsemaks kasutuselevõtuks digitaalkeskkonnas.

Tallinna Tehnikaülikool

 • Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine
  • Periood: 01.01.2016 – 14.02.2019
  • Toetus: 315 486 eurot
  • Lühikirjeldus: Valmib õppetegevust toetav ja laiendav virtuaalne õpikeskkond, mis võimaldab muuta IKT õpet praktilisemaks, paindlikumaks ja õppijat toetavamaks. Tehniliselt koosneb keskkond riistvarast, kaugtöölabori tarkvarast ja sellele ehitatud õpiruumidest. Õpiruumidega saab pakkuda ettevalmistuskursusi sissastujatele, läbi viia sisseastumiskatseid ja luua erinevate õppeainete raames realistlikke simulatsioone, mis sisaldavad erinevaid õpisituatsioone, nende hindamist ja tagasisidestamist.
 • TTÜ Arenguprogramm aastateks 2016-2022 – Tegevus 1

  • Periood: 01.01.2016 – 31.12.2020

  • Toetus: 4 671 126 eurot 

  • Lühikirjeldus: TTÜ arenguprogrammi eesmärgiks on jõuda aastaks 2025 Põhjamaade juhtivate tehnikaülikoolidega võrreldavale tasemele olles ettevõtluse ja Eesti riigiinstitutsioonide koostöövõrgustike aktiivseks partneriks. Olulised näitajad on sealjuures positsioon QS Top Universities edetabelis, õppetegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus, teadus- ja arendustegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus. Projekti käigus läbiviidavate tegevuste mõju on jätkusuutlik ka ülikooli edasistes arengutes.

 • TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022
  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 16 086 487 eurot
  • Lühikirjeldus: TTÜ arenguprogrammi eesmärgiks on jõuda aastaks 2025 Põhjamaade juhtivate tehnikaülikoolidega võrreldavale tasemele olles ettevõtluse ja Eesti riigiinstitutsioonide koostöövõrgustike aktiivseks partneriks. Olulised näitajad on sealjuures positsioon QS Top Universities edetabelis, õppetegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus, teadus- ja arendustegevuse kvaliteet ja kuluefektiivsuse tõus. Projekti käigus läbiviidavate tegevuste mõju on jätkusuutlik ka ülikooli edasistes arengutes.
 • TALTECH arenguprogramm aastateks 2021- 2022
  • Periood: 01.01.2021 - 31.08.2022
  • Toetus: 250 000 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on koostöö tugevdamine teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel, mis on otseselt suunatud ettevõtluskoostöö uuele tasandile viimiseks. Eesmärgiks on kujundada läbipaistev süsteem uurimisaparatuuri ülikooliüleseks ühis- ja ristkasutuseks ning taristuga seotud kulude katmiseks nii sise- kui ka välisteenustena.

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

 • KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimine energiatõhususe suurendamiseks ja töötingimuste parandamiseks

  • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2020

  • Toetus: 2 235 231,62 eurot

  • Lühikirjeldus: KBFI institutsionaalse arendusprogrammi eesmärk on tõsta asutuse efektiivsust ja konkurentsivõimet ning suurendada ühiskonna teenimise võimekust ja panust majanduskeskkonna arendamisel. KBFI hoonekompleksi rekonstrueerimine aitab kokku hoida ülalpidamiskuludelt ning võimaldab vabanenud vahendid suunata TA tegevusse.

 • KBFI efektiivsuse ja konkurentsivõime parendamine ning ühiskonna teenimise võimekuse kasvatamine
  • Periood: 01.01.2016 – 31.12.2021
  • Toetus: 979 827 eurot
  • Lühikirjeldus: KBFI institutsionaalse arendusprogrammi eesmärk on tõsta asutuse efektiivsust ja konkurentsivõimet ning suurendada ühiskonna teenimise võimekust ja panust majanduskeskkonna arendamisel. Projekti tegevused toetavad olemasoleva teaduskompetentsi ja -taristu tugevuste arendamist ja toovad kaasa järjepideva kvaliteedi tõusu KBFI teadustegevuse valdkondades. Projekti tulemusena suureneb TA tegevuse efektiivsus, teadlaste kaasatus õppetöösse ning teadusvaldkondadevaheline ja ettevõtlusalane koostöö.

Sisekaitseakadeemia

 • Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda (lühend SKAI) – õppehoone

  • ​Periood: 01.09.2015 – 31.08.2019

  • Toetus: 15 210 000 eurot

  • Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse SKA uus kaasaegne õppehoone koos kaasaegsete õppeja teadustööks vajalike vahenditega. Optimaalsete suurustega auditooriumite jt tavakasutusega ruumide kõrval rajatakse SKA õppetöös spetsiifilised ruumid virtuaalsimulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, spordisaalid, siselasketiir jne. Sisutegevustena saab akadeemia integreeritud haridusinnovatsiooni keskuse loomiseks ja toimimiseks vajalikud riist- ja tarkvaralahendused.

 • Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda (lühend SKAI) – sisutegevused
 • Periood: 01.09.2015 – 30.11.2019
 • Toetus: 408 250 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse SKA uus kaasaegne õppehoone koos kaasaegsete õppeja teadustööks vajalike vahenditega. Optimaalsete suurustega auditooriumite jt tavakasutusega ruumide kõrval rajatakse SKA õppetöös spetsiifilised ruumid virtuaalsimulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, spordisaalid, siselasketiir jne. Sisutegevustena saab akadeemia integreeritud haridusinnovatsiooni keskuse loomiseks ja toimimiseks vajalikud riist- ja tarkvaralahendused.

Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Tallinna Tehnikakõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamine “TTK LEAN”
  • Periood: 01.01.2016 – 31.12.2021
  • Toetus: 1 682 500 eurot
  • Lühikirjeldus: Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) projekt “TTK LEAN” käsitleb terviklahendusena kõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamist. Projekti tulemusena on välja töötatud tulevikutrende (sh demograafilisi) arvestav kõrgkooli timmitud (LEAN) juhtimise toimemudel. Sellele tuginedes on paranenud õppetöö läbiviimise tingimused ja koostöös ettevõtetega on kasvanud rakendusuuringute maht TTK tegevusvaldkondades (sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad).
 • Tallinna Tehnikakõrgkooli teadmussiirde arendamine
  • Periood: 01.09.2020 - 31.08.2022
  • Toetus: 250 000 eurot
  • Lühikirjeldus: Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) projekt “TTK TAI” eesmärgiks on edendada kõrgkooli teadmus- ja tehnosiirde tegevusi, tõhustada turundamist ning suurendada seeläbi TTK rakendusuuringute taristu ja kompetentsi kättesaadavust ettevõtjale. TAI teenuse arendamisel arvestame kliendi (TAI teenuste tellija) vaatepunkti ja toetame ettevõtete innovatsiooninõudluse kujundamist.

Tallinna Tervishoiukõrgkool

 • Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – investeeringu projekt 

  • ​Periood: 01.11.2016 – 30.04.2018

  • Toetus: 750 000 eurot

  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on tervem Eesti inimene ja turvaline tervishoiu valdkonna teenus, mida osutab kutsealaselt ja tehnoloogiliselt pädev spetsialist, kes on õppinud kaasaegses keskkonnas. Tehnoloogilise õppe laienemisega soetatakse statsionaarne kiirabiauto simulatsioon, koos tehnoloogia ning õppeklassiga. Õppehoone kahe majatiiva ühendamise teel tekib juurde kasulikku pinda, mida kasutatakse kiirabiauto simulatsiooniruumiks, auditooriumideks ning avalikkusele suunatud ürituste korraldamiseks.

 • Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused 

  • Periood: 01.08.2016 – 31.08.2022

  • Toetus: 720 350 eurot

  • Lühikirjeldus: Projekti eesmärk on tervem Eesti inimene ja turvaline tervishoiu valdkonna teenus, mida osutab kutsealaselt ja tehnoloogiliselt pädev spetsialist, kes on õppinud kaasaegses keskkonnas. Projekti tulemusena: 1. luuakse õppesituatsioonide ja teadmiste ning oskuste kontrollimise situatsioonide süstematiseeritud andmebaas SAHVER; 2. valmib tehnoloogiamoodul ning anatoomia-füsioloogia ühismoodul; 3. läbi on viidud rakendusuuringud ning üliõpilaste lõputööd on kantud nutikuse põhimõttest.

Tallinna Ülikool

 • TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja
  • ​Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
  • Toetus: 6 112 672 eurot
  • Lühikirjeldus: TLÜ kujuneb targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Koondades kompetentse viies fookusfaldkonnas arendame teaduspõhiseid otsuseid tegevat ühiskonda ning suurendame teadustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Me juurutame strateegilist juhtimist ja head töökultuuri toetava juhtimismudeli ning arendame koostööd ettevõtete ja organisatsioonidega. Õppetegevuses suurendame interdistsiplinaarsust ja arendame üldpädevusi, et tagada tuleviku tööturule suunatud kõrgharidus.
 • Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja EXU (Enterprise x University) strateegilise partnerluse programm (TLU TEE EXU)
  • ​Periood: 01.06.2020 - 31.08.2022
  • Toetus: 249 850 eurot
  • Lühikirjeldus: Projekti tulemusena viiakse ellu TLU TEE EXU (Enterprise x University) strateegilise partnerluse programm. EXU on Tallinna Ülikooli koostööformaat alates 2019. a. EXU toob kokku teadlased, ettevõtjad ja avaliku sektori, et toetada inimkesksete innovatsioonide ja teenuste sündi.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 • Haridusinvesteering tervishoidu – HiT! 
  • Periood: 01.09.2015 – 29.01.2022
  • Toetus: 592 086,96 eurot
  • Lühikirjeldus: Eesmärk on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine, mille tulemusena kasvab Kõrgkooli konkurentsivõime ning avatakse rahvusvaheline magistriõppe ühisõppekava radioloogiatehniku erialal. Lisaks tõhustub rakendusuuringute kaudu koostöö ettevõtetega, tõuseb õppejõudude teadusvõimekus ning elanikkonnale osutatakse õppevaldkondadega seonduvaid teenuseid. Loodavas kompetentsikeskuses toimub süstemaatiline teadus- ja ettevõtlusalane tegevus.

Taotlemine:

Taotlusi ja ettepanekuid sai esitada alates 10. märtsist 2020 kuni 20. aprillini 2020.

 • Vormikohased taotlused ja ettepanekud esitatakse rakendusüksusele digitaalselt allkirjastatuna elektronposti või DVK kaudu.
 • Alates 1. aprillist 2020 esitatakse taotlused ja ettepanekud Riigi Tugiteenuste Keskusele elektronposti aadressi urve.vool@rtk.ee või DVK kaudu (saaja Riigi Tugiteenuste keskus, toetuste rakendamise osakond)

Viimati uuendatud 09.04.2021