Meede: Teeme+

Toetatakse projekte, mille tulemusena tõuseb noorte seas huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigiasutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või ettevõtted​.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena on:

 • tõusnud LTT valdkonna erialade sisseastujate ja lõpetajate osakaal kõrghariduses
 • kasvanud LTT suunaga tegelevate huviringide arv, lisandunud on uusi üritusi
 • kasvanud LTT valdkonna tegevustes osalenute arv
 • tagatud võrdsed võimalused tegevustes osalemiseks ning paranenud on sooline tasakaal LTT erialadel.

Kogueelarve:

1 282 707 eurot

sh Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus kuni 1 132 707 eurot
ja riiklik kaasfinantseering kuni 150 000) 

Tingimused:

Kõik tingimused on leitavad Teeme+ määrusest.  

 • Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 10 000 eurot ja maksimaalselt 100 000 eurot
 • Toetuse määr projekti kohta on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Omafinantseeringu määr on vähemalt 15%.

Toetatavad tegevused:

Tegevuse rakendamisel toetatakse järgmisi „Teeme+“-ga otseselt seotud tegevusi:

 • Tegevus 1: noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamine teadusasutustes, -seltsides, -keskustes, muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal ning tegevusteks vajaliku õppevara soetamine;
 • Tegevus 2: noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse  käivitamine ja läbiviimine ning selleks vajaliku õppevara soetamine ning juhendajate koolitamine.

Toetatud projektid:

Tegevus 1:

Tegevus 1 on suunatud noortele LTT valdkonna ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamisele.
 

Teadus – see on lahe!

 • Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 01.01.2017–30.06.2020
 • Toetus: 96 772,69 eurot
 • Lühikirjeldus: Teadus – see on lahe! See on võimalus seostada LTT-s omandatud teadmised praktiliste tegevustega, nuputada uusi ideid ning neid rakendada. Kõike seda on võimalik teha erinevas vanuses eesti ja vene keeles TTÜ Virumaa Kolledži kaasaegsetes laborites inseneride, teadlaste juhendamisel. Õpitakse juhtima kaasaegseid tehnoloogiaid: 3D, virtuaalreaalsus, Raspberry PI, humanoidrobot, hologramm jm. Viiakse läbi inspireerivaid teadusteatreid, festivale, erialapäevi, kohtumisi inseneride ning teadlastega.

Robotex 2016-2021

 • Toetuse saaja: MTÜ Robotex
 • Periood: 1.09.2016–31.01.2022
 • Toetus: 96 000 eurot
 • Lühikirjeldus: Robotex on juba 16. korda toimuv Euroopa suurim robotivõistlus, mis toimub Tallinna Tehnikaülikooli koordineerimisel koostöös Tartu Ülikooli ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega. 2016. aastal on planeeritud kakskümmend kolm erinevat põhi- ning lisavõistlust, erinevad töötoad, loovad konkursid, suur Tehnoloogianäitus ja kosmoseteemaline teaduskonverents. Robotexist oodatakse osa võtma üle 2 000 robotiehitaja ning ligikaudu 16 000 pealtvaatajat.

Noored Koodi

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Periood: 1.03.2017–01.10.2021
 • Toetus: 90 000 eurot
 • Lühikirjeldus: “Noored Koodi” – toob Tartu Ülikooli arvutiteaduse Instituudi tudengid Progebussiga koolidesse viima läbi töötubasid ning tegema ühepäevaseid laagreid põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Eesmärk on pakkuda võimalust tegeleda programmeerimise, robotite, virtuaalreaalsuse ja palju muuga selleks, et õpilased teeksid kõrgkooli IKT erialadele astudes teadlikumaid valikuid. Keegi ei tea, kas temast võiks saada programmeerija enne, kui ta pole seda ise proovinud. Noored Koodi!

FIRST LEGO League programm: tulevikuoskuste arendamine ja LTT karjäärivalikute teadvustamine noorte seas

 • Toetuse saaja: MTÜ Robootika
 • Partner: Vaata Maailma SA
 • Periood: 1.09.2017–31.12.2020
 • Toetus: 85 000 eurot
 • Lühikirjeldus: FIRST LEGO League on 9 – 16 aastastele lastele suunatud teadust ja tehnoloogiat populariseeriv programm, mille eesmärgiks on läbi robootika uurida reaalelulisi probleeme ja leida neile innovaatilised lahendusi. FLL programm näitab ilmekalt, kuidas robootika, programmeerimine, kunst ja muud eluvaldkonnad teevad koostööd. Uuritakse teaduse imelist maailma ja läbi põhiväärtuste saadakse paremateks kodanikeks. Eesmärgiks on tutvustada läbi mängulise tegevuse robootikat ja LTT valdkonda laiemalt.

Noore Inseneri Programm

 • Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 03.04.2017–30.12.2020
 • Toetus: 84 802,75 eurot
 • Lühikirjeldus: “Noore Inseneri Programmi” eesmärk on pakkuda tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimalust TTÜ juhendajate käe all süvendatult oma huvi arendada. NIP põhineb põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavadel sidustatult TTÜ inseneriteaduskonna valitud õppekavadega. NIP näol on tegemist interdistsiplinaarse ja omavahel sidustatud LTT valdkonna programmiga, mis on jagatud kaheks alamprogrammiks. Projekti kaasatakse 800 noort aastatel 2017-2020.

Inseneriõpe Kadrina Keskkoolis ja CADrina

 • Toetuse saaja: Kadrina Vallavalitsus
 • Partner: Kadrina Keskkool
 • Periood: 01.01.2017–30.04.2022
 • Toetus: 77 200 eurot
 • Lühikirjeldus: Kadrina Keskkooli eesmärk on saada Eesti esimeseks insener-tehniliseks gümnaasiumiks, mis annab lõpetanutele tugeva lähtepositsiooni jätkata õpinguid kõrgkoolides reaal-tehnilistel aladel. Tänaseks on koostöös ettevõtetega välja arendatud reaal-tehniline õppesuund, mille raames pakutakse õpilastele 12 kursust inseneeria algõppega seonduvat. Õpilastele pakub väljakutset osalemine arvutijoonestamise võistlusel CADrina, mis näitab insenerigraafikat põnevast aspektist.

Astronoomia- ja kosmoseteemalise huvihariduse tugikeskuse käivitamine

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Periood: 01.04.2017–31.12.2020
 • Toetus: 67 117,67 eurot
 • Lühikirjeldus: Käivitame Tartu Ülikooli muuseumi Tartu tähetorni juures astronoomia- ja kosmoseteemaliste huviringide tugikeskuse, mis koolitab ringijuhte, koostab ja vahendab õppematerjale, korraldab erinevaid võistluseid ja teisi võrgustikusündmuseid, kus õpilased kohtuvad teiste õpilastega, kellel on sarnased huvid. Koostame koolidele mõeldud rändnäituse, mis toob esile naiste panuse astronoomiasse ja kosmosetehnoloogiasse ning korraldame näituse avaldamisega seoses loenguid ja töötube koolides.

Tulevikumaavarad – senikasutamata maapõuerikkused riigi majandusarengu edendamiseks

 • Toetuse saaja: Mittetulundusühing GEOGuide BALTOSCANDIA
 • Periood: 01.05.2017–30.12.2020
 • Toetus: 59 541 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti “Tulevikumaavarad – senikasutamata maapõuerikkused riigi majandusarengu edendamiseks” eesmärgiks on tutvustada noortele Eesti tulevikumaavarade (fosforiidi, graptoliitargilliidi, glaukoniidi, raudkvartsiidi) kasutuselevõtu perspektiive Eesti edasise majandusarengu kindlustamiseks, Euroopa Liidu maavarapoliitikat, Põhjamaade kogemusi maavarade kaevandamis- ja keskkonnakaitsepoliitika ühildamises ning populariseerida geoloogi, mäeinseneri ja keemiatehnoloogi elukutseid noorte seas.

Hackathoni “Garage48 Hardware&Arts” korraldamine

 • Toetuse saaja: Sihtasutus Garage48
 • Periood: 01.12.2016–15.06.2020
 • Toetus: 40 000 eurot
 • Lühikirjeldus: “Garage48 Hardware & Arts” on tudengeid ja tegevspetsialiste ühendav 48-tunni tehnoloogia-disaini hackathon, kus esimestel tundidel välja käidud ideed kohapeal mehitatud töögruppides kahe ööpäevaga käegakatsutavaks prototüübiks vormitakse. Arendatakse nutikaid riistvaralisi lahendusi tuues kokku uus tehnoloogia, tarkvaraarendus ja disain. Et luua majanduslikku ja kultuurilist lisandväärtust pööratakse arendusnädalavahetusel lisaks heale ideele olulist tähelepanu ka suurepärasele teostusele.

Rändav bioklass

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Periood: 01.05.2017–30.11.2020
 • Toetus: 37 119,06 eurot
 • Lühikirjeldus: Tartu Ülikooli „Rändava bioklassi“ projekti eesmärgiks on tutvustada 10.-12. klassi õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja anda neile võimalus töötada kaasaegse laboriaparatuuriga. Antud projekt täiendab oluliselt gümnaasiumi bioloogia kursuses käsitletavat rakendusbioloogia ja biotehnoloogia osa andes õpilastele võimaluse siduda õpitavad teemad praktikaga. Projekti raames on kavas koolikülastused, mille viivad läbi Tartu Ülikooli üliõpilased.

Õpilastest ekspertrühmad töötubades õpetama

 • Toetuse saaja: Tartu Tamme Gümnaasium
 • Periood: 01.09.2017–21.12.2020
 • Toetus: 31 225,77 eurot
 • Lühikirjeldus: Tartu Tamme Gümnaasium (TTG) on pikaaegsete traditsioonidega loodusteadusliku süvaõppega gümnaasium, kel on hea koostöö mitmete kõrgkoolide jt asutustega. Nende abiga koolitatakse gümnasiste erinevate õppesuundade (loodus, meditsiin, kultuur, tehnoloogia ja IT) erialastel LTT teemadel ja/või õppesuundi lõimivalt. Ühisaruteludes leitakse parimad töötubade ideed ja teostajad, kes õpivad antud teema õpilasekspertideks. Õpilasrühmad edastavad oma teadmisi atraktiivsel moel põhikooliõpilastele, jt.

Tegevus 2:

“Tegevus 2″ on suunatud noortele LTT valdkonna teadushuviringide tegevuse käivitamisele ja läbiviimisele.

Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale

 • Toetuse saaja: Tartu Keskkonnahariduse Keskus SA
 • Partnerid: Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Mart Reiniku Kool, Eesti Maaülikool, Vaata Maailma sihtasutus, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tartu Linnavalitsus
 • Periood: 01.02.2017–31.08.2022
 • Toetus: 72 702,52 eurot
 • Lühikirjeldus: Tartu loodusmaja huvikoolis avatakse uued teaduspõhised huviringid loodus- ja IT-huvilistele noortele koostöös üldhariduskoolide, EMÜ ja Keskkonnauuringute Keskuse teadlastega. Huviringides tutvuvad õpilased keskkonnauuringute ja -seire kaasaegsete meetodite ning tehnoloogiatega, osalevad teaduslaborite töös ning saavad teostada isikliku uurimistöö. Valmivad uued huviringide õppekavad koos metoodiliste materjalide ning praktikajuhenditega, mis on kasutatavad kõigile huvilistele aastast 2020.

Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus

 • Toetuse saaja: Mulgi Vallavalitsus
 • Periood: 20.03.2017–31.08.2022
 • Toetus: 59 858 eurot
 • Lühikirjeldus: Mulgimaa Tehnoloogia õppekeskuse 3+2 projektiaastatel äratatakse 8-s LTT valdkonna huviringis esmalt algklassilaste loodusteadushuvi, siis on valida alustajate ja edasijõudnute robootika- ja elektroonikaring. Kaks ringi nügivad praktilise keemia, bioloogia ja füüsika teadushuvi põhikooli lõpuklasside õpilastes ja gümnasistides. Toimuvad ühisvalla koolide- AKG, Abja, Halliste, Mõisaküla – teadus- ja laboripäevad. Partnerid on Nuia PMT, Hanval Metall, Maaülikool (Polli), Tartu Ülikool ja Tallinna TÜ.

Noore inseneri klubi

 • Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 01.01.2017–31.12.2020
 • Toetus: 59 092,72 eurot
 • Lühikirjeldus: Noore inseneri klubis seostatakse LTT-ainetes omandatud teadmised praktiliste tegevustega, genereeritakse ja rakendatakse põnevaid ideid. Tegevused toimuvad erinevates vanuserühmades TTÜ Virumaa Kolledži kaasaegsetes laborites inseneride ja teadlaste juhendamisel, kasutades uudseid tehnoloogiaid: 3D, virutaalreaalsus, mobiilside, nutitelefonid, raadiosaatjad, Minecraft kui õppekeskkond, targad lahendused mikrokontrollerite baasil, humanoidroboti ja äppide programmeerimine, robootika.

LTT ringid Järveküla Koolis

 • Toetuse saaja: Rae Vallavalitsus
 • Partner: Järveküla Kool
 • Periood: 26.09.2016–31.08.2022
 • Toetus: 54 000 eurot
 • Lühikirjeldus: Järveküla Kooli projekti “LTT ringid Järveküla Koolis” eesmärk on populariseerida noorte seas teadus- ja arendustegevust ning loodus – ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonda ning kasvatada huvi teadlas- ja insenerikarjääri vastu. Teeme seda viies läbi LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavaid ning praktilist tegevust pakkuvaid süsteemseid teadusringe.

Kosmoseklubi

 • Toetuse saaja: Tallinna Haridusamet
 • Periood: 01.03.2017–31.05.2020
 • Toetus: 47 069 eurot
 • Lühikirjeldus: Nõmme Noortemajas on tegutsemas Kosmoseklubi, mille slõugan on “Halloo, Kosmos, mis teed seal? “. Kosmoseklubis saab osaleda valikul kuni kolmes erinevas huviringis:kosmoserobootika, kosmoseside ja astronoomia. Lisaks toimuvad mitmed ägedad ühisüritused, millises saavad osaleda ka vanemad, sõbrad, õed-vennad. Kõike seda aitavad läbi viia ja juhendavad nö päris teadlased, juba kogenud “kosmonaudid”, keda omakorda abistavad ülikoolide tudengid. Otsime koos vastuseid küsimustele ja avastame maailma.

Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia – meie teadlik valik!

 • Toetuse saaja: MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis
 • Periood: 01.06.2017–15.07.2020
 • Toetus: 46 556 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekt LTT-meie teadlik valik!” eesmärkideks on:
  • loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu huvi tekitamine, hoidmine ja süsteemne arendamine teadushuviringide tegevuse kaudu;
  • õpilastele väljundite loomine võistluste ja konkursside näol;
  • teaduse ja teadlase elukutse populariseerimine ühiskonnas.
  • Kui sa soovid teha: tulekindlat riiet, polümeerist palli, plastiliini, multifilmi, matemaatilist peitust, programmeerida roboteid jne, siis tule ja osale meie projektis!

LTT ja Tamsalu valla noored

 • Toetuse saaja: Tapa Vallavalitsus
 • Periood: 01.01.2017–01.12.2020
 • Toetus: 41 800 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti “LTT ja Tamsalu valla noored” eesmärk on loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine Tamsalu valla noorte seas. Projekti käigus käivitatakse Tamsalu valla koolides 5 robootika huviringi ning avatavas Tamsalu Avatud Noortekeskuses “Leiutajate tuba” , kuhu ooda-takse 7-16 aastaseid noori. Tegevuste käigus valmivad huviringide tegevus-kavad, varustatakse ringid vajalike vahenditega. Ajavahemikul 2017-2020 kaasatakse huviringidesse 240 noort.

LTT valdkonna huviringide käivitamine Paikuse Põhikoolis

 • Toetuse saaja: Pärnu Linnavalitsus
 • Partner: Paikuse Huvikool
 • Periood: 01.05.2017–31.08.2020
 • Toetus: 36 019,79 eurot
 • Lühikirjeldus: Elukestva õppe strateegias on võtmenäitajateks matemaatiline ja loodusteaduslik kirjaoskus ning digipädevus. Sellest lähtudes on projekti eemärgiks populariseerida Paikuse kooli õpilaste hulgas LTT (loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonda. Projekti tegevus lähtub muutunud õpikäsitlusest s.o. kaasaegsed metoodikad (n. avatud õpiruumi metoodika), pädevad juhendajad ning võrdseid võimalusi omavad õppijad. Kogu õpitegevus toimub kaasaegses õpikeskkonnas.

IKT (Iidlane kimab teadusesse) mobiilne labor Kärdla PK Teabemajas

 • Toetuse saaja: Hiiumaa Vallavalitsus
 • Periood: 01.05.2017–31.08.2020
 • Toetus: 34 000 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti “Iidlane kimab teadusesse” toel sisustatakse Kärdla Põhikooli Teabemajas mobiilne roobootika labor, kus noortel on võimalik oma loovust arendada ning iga robootika alane unistus ellu viia. Mobiilsus annab ringile liikumisvabaduse. Käivitatakse robootikaringid Hiiu vallas, Kärdlas ja Laukal. IKT valdkond ei ole ainult patsiga poistele, vaid samavõrd ühe ja kahe patsiga tüdrukutele! Teame, et peale projekti elluviimist, ei ole kaugel aeg, kui iidlane sööstab kosmosesse!

Kosmoseklubi ja Rohering Merivälja Koolis

 • Toetuse saaja: Tallinna Haridusamet
 • Periood: 02.01.2017–31.12.2020
 • Toetus: 33 799,65 eurot
 • Lühikirjeldus: Merivälja Kooli Roheringi ja Kosmoseklubi huviringide tegevuse eesmärgiks on äratada sügavamat huvi loodusteaduste vastu ja võimaldada 4.-9. klasside õpilastele regulaarset süvendatud õpet eluslooduse, keskkonna ja astronoomia-kosmostehnika teemadel. Kosmoseklubi ja Roheringi tegevused toimuvad koostöös TÜ ja TTÜ teadlastega, osa õpet toimub Tallinna Tähetornis, Tartu Tähetornis ja Eesti erinevates loodusmuuseumites. Ringide koostööpartneriks on Rotterdami Zuider Gümnaasiumi „Space Club“.

Tehnoloogiaalased praktilised oskused Põltsamaa ÜG mehhatroonikaringist

 • Toetuse saaja: Põltsamaa Vallavalitsus
 • Periood: 06.03.2017–30.06.2020
 • Toetus: 19 302,58 eurot
 • Lühikirjeldus: PÜG peab oluliseks, et noored omandaksid LTT kirjaoskuse ning digipädevuste praktilised oskused juba koolis, sestap on koostöös Kaitseliiduga koostatud mehhatroonikaringi õppekava. Projekti eesmärk on nüüdisaegset õpikäsitlust rakendades tehnoloogia, loovuse ja praktiliste tegevuste lõimimine huvihariduses – huviringi läbinu mõistab tehnoloogia seoseid, oskab tehnoloogia maailma võimalusi vastutustundlikult kasutada, arendada uusi tehnoloogiaid ning valida teadlikult karjäär LTT valdkonnas. 

Loodusteaduste huviring Kääpa Põhikoolis

 • Toetuse saaja: Võru Vallavalitsus
 • Periood: 1.04.2017–31.12.2020
 • Toetus: 13 647,80 eurot
 • Lühikirjeldus: Kääpa kool Võrumaal on olnud pikka aega aktiivne loodusteaduste-alases tunnivälises tegevuses, nüüd on aeg luua pidevalt toimiv loodusteaduste huviring. Meile lähedal asuvas Võru linnas ei ole sellise suunitlusega vabaajategevusi, aga huvitatud õpilasi on, siis soovime koolis õpilaste valikuid mitmekesistada. Kui õpilane saab oma (esialgu veel väikest) huvi arendada, siis võib tekkida suurem huvi, mis suunab edasised õpingud loodusteaduste alale. Kõik Eesti lapsed väärivad head haridust.

Taotlemine ja kontakt:

Viimati uuendatud 19.04.2021