Meede: Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele

Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Sihtgrupp:

Eestis registreeritud valitsusväline organisatsioon, avalik-õiguslik või eraõiguslik ülikool või riiklik rakenduskõrgkool.​


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.


Tulemused:

Toetuse andmise väljundinäitajaks on perevägivalla teemal tehtud koolitustel osalenute arv ning seksiostjate hoiakute ja käitumise muutmiseks loodud sotsiaalprogrammide arv.

Kõikide ellu viidud projektide tulemusena peab kokku olema:

 1. koolitatud vähemalt 160 spetsialisti perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest;
 2. loodud ja rakendatud vähemalt üks sotsiaalprogramm seksiostjate hoiakute ja käitumise muutmiseks, mille on läbinud vähemalt 12 seksiostjat.

Kogueelarve:

180 000 eurot

Hindamine:

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • kriteerium 1: meeskonnaliikmete taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus;
 • kriteerium 2: projekti tegevuskava, sihtrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid;
 • kriteerium 3: teavitustegevused;
 • kriteerium 4: riskitegurid;
 • kriteerium 5: projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus;
 • kriteerium 6: projekti majanduslik tõhusus ja omafinantseering.
 • MTÜ VAITER "Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast"
 • Mittetulundusühing Pärnu Naiste Tugikeskus „Koolitatud spetsialistid aitavad vähendada perevägivalda Eestis“
 • Mittetulundusühing ELULIIN „Sotsiaalprogramm SPSV“

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotle: e-toetus

Viimati uuendatud 18.05.2023