Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023

Meetmega parandatakse kohaliku omavalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.

Taotlemise periood: 23.10.2023 - 31.01.2024 kell 17.00


Sihtgrupp: 

 1. Kohaliku omavalitsuse üksus,
 2. Kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus
 3. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus, kellel on investeeringuobjekti asukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse nõusolek taotluse esitamiseks.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on avaliku sektori hoonete rekonstrueerimise kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine, hoonete sisekliima nõuetega vastavusse viimine ning taastuvenergia kasutuse edendamine. Meetme rakendamisega panustatakse riikliku energiasäästukohustuse täitmisesse.


Tulemused:

Energiatõhususe parandamise või taastuvenergia kasutusele võtmise kaudu on vähenenud avaliku sektori hoonete energiakasutus.


Eelarve:

Taotlusvooru eelarve  40 000 000 eurot.

Toetatavad tegevused:

Energiatõhususe tööd ehk väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (ehk hoonesse) tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavad ning energiasäästu suurendavad ja taastuvenergia kasutust edendavad rekonstrueerimis- ja ehitustöid.

Nõuded rekonstrueeritavale hoonele:

 • hoone omanik on KOVi üksus, kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus või KOVi üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus
 • hoone on tervikuna või osaliselt kasutuses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatava teenuse osutamiseks
 • taotluse esitamisel ei vasta hoone energiatõhususarv ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel hoone energiatõhususarvu piirväärtuse miinimumnõuetele
 • hoonet kasutatakse pärast energiatõhususe töid vähemalt viie aasta jooksul kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatavate teenuste osutamiseks või muude avaliku sektori pakutavate teenuste osutamiseks vähemalt toetuse taotluses tooduga samas mahus

Infopäev toimus virtuaalselt 7. novembril kell 10 – 12.

Infopäeva salvestuse leiab Youtube´st avaneb uues vahekaardis
Infopäeva slaidid SIIT

Energiaaudiitoritele koolitus toimus 10.novembril, kell 12 -14 

Koolituse salvestus Youtube´s
Koolituse slaidid SIIT


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlemine toimub e-toetuse keskkonna kaudu. 

  E-toetus

  Kontakt:

  Valdkonnad: Riigivalitsemine ja Energeetika

  Sirje Allmaa 


  Heikko Antsmäe 

   Viimati uuendatud 14.11.2023