Meede: Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Toetuse eesmärk on aidata kaasa ettevõtete rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes ja seeläbi soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Ettevõtted, kes soovivad läbi viia rakendusuuringut või tootearendust


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on: 

 1. Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;
 2. Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;
 3. Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Tulemused:

 1. Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks;
 2. Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd ettevõtetega. 

Eesti Teadusagentuuri koostatud kokkuvõte:


Kogueelarve:

 • I taotlusvoor - 9 000 000 €
 • II taotlusvoor - 9 000 000 €
 • III taotlusvoor - 15 000 000 €
 • IV taotlusvoor - 9 604 713 €

Tingimused:

Kõik tingimused on leitavad Nutika spetsialiseerumise määrusest.  

Toetuse taotleja võib olla järgmine Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või äriühing:

 • väikeettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 50 ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot)
 • keskmise suurusega ettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 250 ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot)
 • suurettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on 250 või suurem ja 100% väliskontserni omandusse kuuluvad ettevõtted).

Toetatavad tegevused:

 1. Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
   
 2. Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
   
 3. Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.
   
 4. Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
   
 5. Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
   
 6. Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.

Hindamiskriteeriumite kokkuvõte:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele - 30%
 • Projekti majanduslik mõju ja efektiivsus - 30%
 • Projekti põhjendatus ja teostatavus - 30%
 • Projekti mõju läbivatele teemadele - 10%

Toetatud projektid:

Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvusubstraatidele

Toetuse saaja:: OÜ Click & Grow
Teostaja: Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Eesmärk: Click & Grow eesmärk on edasi arendada oma stabiliseeritud toitekeskkonna tehnoloogiat SmartSoil. Ettevõte soovib asendada polümeermaterjali sarnaste omadustega, kuid loodusliku, biolaguneva ning odavama komposiitmaterjali vastu.
Summa: 176 400 €

Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus

Toetuse saaja:: OÜ Celsius Healthcare
Teostaja: TTÜ eMeditsiini laboratoorium
Eesmärk: Tallinna Tehnikaülikool arendab Celsius Healthcare tellimusel välja kliinilise otsustustoe prototüübi, mis annab arstidele soovitusi ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele. Rakendusuuringule järgneva tootearendusfaasi järel tuuakse 2017. aastal Balti riikide e-teenuste turgudele ravimite doseerimise e-teenus.
Summa: 42 350 €

Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks

Toetuse saaja:: Instigo Eesti OÜ, partner: Reach-U AS
Teostaja: Eesti Lennuakadeemia
Eesmärk: Mehitamata lennunduslahenduste arendamine IKT valdkonnas, arendades robottehnikal põhinevat geoinfo andmekogumist ja geoinfo andmetöötlust ühtse tervikuna.
Summa: 432 506 €

Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid

Toetuse saaja:: Mooncascade OÜ
Teostaja: Tartu Ülikool
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt.
Summa: 166 549,68 €

Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise

Toetuse saaja:: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Teostaja: Tartu Ülikool
Eesmärk: Luua teatud omadustega piimhappebakterid, kasutades moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvaanalüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega.
Summa: 105 000 €

Uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm: osaline oksüdatsioon dikarboksüülhapeteks ja edasine muundamine väärtuslikeks dikarboksüülhapete derivaatideks

Toetuse saaja:: OÜ Kerogen
Teostaja: Tallinna Tehnikaülikool
Eesmärk: Kaevandatava põlevkivi vääristamine kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks. Samuti luuakse laboratoorne- ja pilootkatseseade, hindamaks püsiva protsessi võimalusi ja selle sobitumist olemasolevate tootmisüksustega.
Summa: 645 309 €

Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus

Toetuse saaja:: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Teostaja: Tervise Arengu Instituut
Eesmärk: Uuringu eesmärgiks on luua andmebaas valitud toiduainetes sisalduvatest kiudainetest ja vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele koostada toiduainete soovitused, mida testitakse kontrollitult uurimisgruppides. Reaalselt saab inimene oma toiduga paljusid erineva koostisega kiudaineid, kuid projekti tulemusena saab mikrobioomianalüüsi põhjal hinnata personaalset kiudainete vajadust ja läbi selle parandada inimeste üldtervislikku seisundit (nt läbi kaalulanguse või ainevahetuse parandamise).
Summa: 66 500 €

Ennustuslikud ja andmekaeve algoritmid käitumuslikuks analüüsiks ja soorituse hindamiseks

Toetuse saaja:: GoSwift OÜ
Teostaja: TÜ Arvutiteaduste Instituut
Eesmärk: GoSwift’i kasvustrateegia järgselt on otsustatud luua projekt, et luua lisaväärtust teenuse osutamisega tekkivatest andmetest andme- ja protsessi kaeve abil, mis võimaldaks realiseerida seni kasutamata potentsiaali. Projektist oodatakse kahte tulemust – leida võimalusi, kuidas parendada olemasolevat GoSwift teenust ning teiseks: arendada piiripunktides kasutusele võetavat uut elektroonilist turvateenust.
Summa: 52 088 €

BLT signatuuriskeemi tootestamisküpseks arendamine

Toetuse saaja:: Guardtime AS
Teostaja: TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus
Eesmärk: Guardtime’i eesmärk on edasi arendada digitaalse signeerimise tehnoloogiat BLT. Uurimisprojekti käigus täpsustatakse turvamudelit ja -tõestusi, optimeeritakse ja testitakse realisatsiooni algoritme ning viimistletakse lahenduse tehnilisi spetsifikatsioone.
Summa: 85 065 €

Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine

Toetuse saaja:: Estelaxe OÜ
Teostaja: TÜ Tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tööstuslikult vormitav mittesüttiv silikoonvaht, mis on alternatiiviks käesoleval ajal kasutavale ühiskondliku (aga ka mitmesuguse väiketranspordi) istmete padjade tootmiseks kasutatavale polüuretaan vahule. Väljatöötatav silikoonvaht peab vastama uutele tuleohutuse standarditele EN45545 ja BS6853.
Summa: 210 000 €

Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine

Toetuse saaja:: Eesti Kindlustusseltside Liit
Teostaja: TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja Füüsika Instituut ning TTÜ Küberneetika Instituut
Eesmärk: Luua üleriigiline tormi ohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis. Tormi ohu korduvussagedused arvutatakse kombineeritud andmestikust, mis põhineb ilmaradari- ning meteovaatlusandmestikul analüüsituna WASP mudeliga.
Summa: 63 877 €

Küberhügieeni tehniliste aspektide ning ohuvektorite rakendusuuringute teostamine

Toetuse saaja:: CybExer Technologies OÜ
Teostaja: TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus
Eesmärk: Viia läbi rakendusuuringud küberhügieeni valdkonnas, eesmärgiga analüüsida CybExer Technologies OÜ poolt pakutava küberhügieeni e-õppe ja riskihaldusplatvormi teoreetilisi lähtealuseid, riski hindamise kontseptsiooni ning muid kriitilise tähtsusega tehnilisi ja küberjulgeoleku-alaseid aspekte.
Summa: 177 940€

Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis

Toetuse saaja:: Swedbank AS
Teostaja: TÜ Arvutiteaduse instituut
Eesmärk: Tegemist on sügavdatud erakliendi segmendi analüütika arendusega, mis võimaldab mikrosegmenteerimise, ennustava analüütika ja dünaamilise hinnastamise ning diskonteerimise kasutuselevõttu.
Summa: 127 537 €

Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad

Toetuse saaja:: Thinnect OÜ
Teostaja: TTÜ Automaatikainstituut
Eesmärk: Thinnect OÜ pakub Intelligentset valgustuse juhtimise toodet ärihoonetele. Thinnecti tehnoloogia võimaldab Intelligentset Valgustuse laiemat kasutuselevõttu. Thinnecti võrgutehnoloogia rakendatav kõikide Targa Keskkonna valdkondadele ja pea kõigile Asjade Interneti Sektoritele.
Summa: 946 733 €

Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele

Toetuse saaja:: Thermory AS
Teostaja: TTÜ Küberneetika Instituut
Eesmärk: Saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli väljatöötamine
Summa: 22 354 €

Energiamuundamiskadude väljaselgitamine ja vähendamine ökonoomsetes päikesepatareides

Toetuse saaja:: Crystalsol OÜ
Teostaja: TÜ Füüsika instituut
Eesmärk: Projekt on suunatud kuluefektiivsete päikesepatareide valmistamise tehnoloogia arendamisele. Kõige efektiivsem päikesepatarei tootmiseks vajaminevate ressursside kasutamise viis on Cu2ZnSn(SSe)4 päikesepatarei kasuteguri suurendamine, mis on hetkel limiteeritud energiamuundumiskadude tõttu.
Summa: 171 343,14 €

Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid)

Toetuse saaja:: Selfdiagnostics OÜ
Teostaja: TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Projekti eesmärk on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks.
Summa: 1 616 013 €

Utorubitsiinil põhinevad innovatiivsed vähiravimi kandidaadid

Toetuse saaja:: ToxInvent OÜ
Teostaja: TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut
Eesmärk: Projekti eesmärk on toksiini sünteesiradade optimeerimine, ning afiinsussuunatud ravimikandidaat-konjugaatide omaduste testimine in vitro ja in vivo. Töö tulemus on innovatiivsed ravimikandidaatide prototüübid suunatud vähiteraapiaks. Projekti järgselt litsenseeritakse väljatöötatud ravimikandidaatide edasiarendamine suurematesse ravimifirmadesse.
Summa: 612 500 €

Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks

Toetuse saaja:: AS Värska Sanatoorium
Teostaja: TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut
Eesmärk: AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine.
Summa: 20 000 €

Platvormtehnoloogia mikroorganismide kasvu optimeerimiseks

Toetuse saaja:: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Teostaja: TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Eesmärk on välja töötada anaeroobsete bakterite kasvatamise platvormtehnoloogia, mille kasutuselevõtt lubab kiiresti leida sobivaid kasvatustingimusi paljudele mikroobidele ja sillutab teed uue põlvkonna probiootikumidele.
Summa: 1 277 500 €

Mehhaniseeritud laavakompleksist tuleva mäemassi rikastamise võimaluste uuring

Toetuse saaja:: Eesti Energia AS
Teostaja: TTÜ geoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk on uurida ja katsetada kombainkaevandamisel tekkiva mäemassi erinevaid rikastamismeetodeid. Uuringu tulemusena leitakse madalama omahinnaga rikastamismeetodid ning arvutuslik mudel, mida saab edaspidi juurutada allmaakaevanduste tingimustes.
Summa: 51 127 €

Teekatte defektide automaatse tuvastamise metoodika väljatöötamine

Toetuse saaja:: Reach-U AS
Teostaja: TTÜ tarkvarateaduste instituut
Eesmärk: Rakendusuuringu lähteülesandeks on kõvakattega teedel teepinna defektide automaatne tuvastamine. Uuringu tulemiks on tee defektide automaatse tuvastamise metoodika ning selle abil loodud demonstreeritav näidiskiht defektidest.
Summa: 69 300 €

Soojuselektrijaama ja elektrisüsteemi talituse kompleksse optimeerimise ja varustuskindlus tõstmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine

Toetuse saaja:: OÜ VKG Energia
Teostaja: TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk: Eesmärk on tootmisprotsesside optimeerimine arvestades tehnoloogiliste seadmete ja kütuste omadusi ning nutikate automatiseeritud lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu.
Summa: 89 500 €

Teravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine

Toetuse saaja:: AS TATOLI
Teostaja: Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitusinstituut
Eesmärk: Eesmärk on välja töötada uus teravilja kuivatamise meetod, mis rajaneb teravilja eelnevalt kuni 1% kuivatatud õhuga kuivatamisel ning võimaldab läbi viia teravilja järelküpsemist. Teravilja järelküpsemise tulemusena võib teravilja kvaliteediklass tõusta ühe-kahe klassi võrra.
Summa: 120 000 €

Energiatõhusa universaalse autonoomse töölaeva kontseptsiooni väljatöötamine

Toetuse saaja:: Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ
Teostaja: TTÜ Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk: Eesmärk on luua uue põlvkonna autonoomse pealvee ujuvvahendi (ASV) prototüüp, mida on võimalik edasi arendada ja kohandada erinevate ülesannete lahendamiseks (nt reostustõrje või keskkonnaseire rannikualadel). Uudse toote peamisteks klientideks on sadamad ja merendusega seotud organisatsioonid.
Summa: 204 818,68 €

Adaptiivsed monitooringu ja teabe süsteemid rahapesu tõkestamiseks

Toetuse saaja:: Swedbank AS
Teostaja: TÜ Arvutiteaduste instituut
Eesmärk: Swedbank’i rahapesu tõkestamise võimekuse ja kuluefektiivsuse tõstmine. Projekti raames arendatakse meetodeid keeruliste ja struktureerimata andmete eeltöötlemiseks ning andmeteaduse lahendusi kahtlustäratavate finantstegevuste tuvastamise täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutmiseks.
Summa: 85 245,57 €

Rakendusuuring kaugjuhitavate sõidukite juhtimisabi ning turvalisuse funktsioonide jaoks oluliste sensorite ja tarkvaraalgoritmide süsteemi arendamiseks

Toetuse saaja:: AS Milrem
Teostaja: TÜ ja TTÜ teadlaste konsortsium
Eesmärk: Eesmärgiks on arendada kaugjuhitavate sõidukite võimet väljaspool korrapärast linnakeskkonda oma ümbrust ja asukohta tajuda ning ise hakkama saada olukorras, kus side operaatoriga ja satelliitpositsioneerimine võib katkeda.
Summa: 1 768 055,63 €

Alexela Energia AS rakendusuuring klientide elektritarbimise prognoosimudeli väljatöötamiseks

Toetuse saaja:: Alexela Energia AS
Teostaja: TTÜ tarkvarateaduse instituut
Eesmärk: Eesmärgiks on tuvastada ettevõtte klientide elektritarbimise prognoosimiseks parim metoodika ja mudel. See aitab parandada lühiajaliste tarbimisprognooside tegemist ning loob seeläbi kuluefektiivsust.
Summa: 27 012 €

Markšeideritööde kaugseiremeetodite abil efektiivistamise võimaluste rakendusuuring

Toetuse saaja:: Eesti Energia AS
Teostaja: TTÜ geoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärgiks on välja arendada pool- ja täisautomaatseid kaugseirelahendusi kasutav mõõdistus- ja analüüsimeetod, mis tõhustaks ja muudaks ohutumaks markšeidertööde teostamist, suurendaks tootlikust ja vähendaks kadusid Eesti põlevkivikaevandustes.
Summa: 34 678 €

Mehaanoteraapiline seade ja meetod genu valgum asendi korrigeerimiseks

Toetuse saaja:: The Health Clinic OÜ
Teostaja: TÜ tehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärgiks on töötada välja juhtmevaba signaali salvestuse ja seadme aku laadimisega uue toote variant, kus võetakse arvesse EU meditsiiniseadmete direktiivis toodud nõudeid. Projekti käigus valmistatakse juhtmevaba mehaanoteraapilise seadme katsepartii 10 eksemplari ja selle järel teostatakse rakendusuuring 10 vaatlusalusel.
Summa: 73 954,69 €

Gelatex rakendusuuringud viimistlustehnoloogiate ning tootmisliini prototüübi arenduseks

Toetuse saaja:: Gelatex Technologies OÜ
Teostaja: TÜ füüsika instituut
Eesmärk: Eesmärk on proteiinil põhineva fiibrilise tekstiilmaterjali hõõrdekindluse suurendamine, tekstuuride ja värvimislahenduste väljatöötamine, selle saavutamiseks suures mahus tootmiseks sobivate viimistlustehnoloogiate väljatöötamine ning erinevaid tootmisetappe integreeriva ja materjali ladustamiseks sobival kujul koguva automatiseeritud tootmisliini prototüübi arendamine.
Summa: 28 816,67 €

Kompensaatorite monitooring kasutuskohas: tehnoloogilise lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine

Toetuse saaja:: Osaühing Pentamet
Teostaja: TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk: Eesmärk on töötada välja enamlevinud kompensaatori konfiguratsioonide monitoorimise kontseptuaalne lahendus.
Summa: 210 980 €

Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesiimmersiooni protseduuride toimete uurimine lähtuvalt lihaste mehaanilistest omadustest. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine

Toetuse saaja:: AS Värska Sanatoorium
Teostaja: TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut
Eesmärk: Eesmärk on uurida ja analüüsida Värskas pakutavate mineraalvee ja ravimuda protseduuride füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende toime mõju tervele või haigestunud inimesele ning leida uusi rakendusvõimalusi immersiooniprotseduuridele.
Summa: 41 510 €

Automaatkäigukastide mõõtemetoodikad

Toetuse saaja:: Hõbenool OÜ
Teostaja: TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituut
Eesmärk: Eesmärk on uurida uusi mõõtemeetodeid automaatkäigukastide juures. Meetodid peaksid aitama hinnata automaatkäigukastide remondi tulemuslikkust.
Summa: 67 900 €

Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem

Toetuse saaja:: AS ESTIKO – PLASTAR
Teostaja: TÜ füüsika instituut
Eesmärk: Eesmärk on välja töötada metodoloogia lekkivate pakendite tuvastamiseks vahetult pakkeliinil toiduainetööstuses.
Summa: 55 391,72 €

Uudne nutika voodi kontseptsioon

Toetuse saaja:: Marexa OÜ
Teostaja: TÜ füüsika instituut
Eesmärk: Eesmärk on töötada välja teaduslikud alused uudse, õhku puhastava ja magava inimese aktiivsust ning unerütme monitooriva voodi madratsi disainimiseks.
Summa: 499 687 €

Põlevkivi väävlisisalduse mõju lõpptoote omadustele

Toetuse saaja:: Eesti Energia Aktsiaselts
Teostaja: TÜ keemia instituut
Eesmärk: Eesmärk on uurida väävlisisalduse ja teiste põlevkivi kvaliteeti mõjutavate faktorite toimet lõpptoote omadustele.
Summa: 56 954 €

Põlevkivi alküülresortsiinidest liimvaikude omaduste optimeerimise rakendusuuring

Toetuse saaja:: VKG OIL AS
Teostaja: TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk on arendada tehnoloogia põlevkivivaikude tootmiseks kummi- ja puidutööstusele.
Summa: 12 621,24 €

Kuluefektiivse ühildatava geodeetilise täpsusega 3D ruumiandmete taristu loomise rakendusuuring

Toetuse saaja:: OÜ Eyevi Technologies
Teostaja: TalTech tarkvarateaduste instituut
Eesmärk: Eesmärk on uue ruumiandmete infrastruktuuri uuring ja loomine haldamaks, standardiseerimaks ja integreerimaks mitmesuguseid andmeid erinevatest allikatest, hoides samal ajal kõrget andmete täpsusastet.
Summa: 1 663 200 €

Rakendusuuring pilliroogbiokomposiit-materjalide kasutamiseks biolagunevates toidunõudes

Toetuse saaja:: Sutu OÜ
Teostaja: TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk on pilliroo baasil biokomposiitmaterjali väljatöötamine kasutuspotentsiaaliga loodussõbralike ja biolagunevate ühekordsete nõude tootmises.
Summa: 136 956 €

E-kaubanduse EL käibemaksu- ja tollideklaratsioonide (alates 2021. aastast) digitaliseerimise rakendusuuring

Toetuse saaja:: AURORA SOLUTION OÜ
Teostaja: Tallinna Tehnikaülikool ja Cybernetica AS
Eesmärk: Eesmärk on luua e-kaubanduse tollideklaratsioonide teenusplatvormi mudel.
Summa: 1 301 575 €

Kiuto hooneautomaatika süsteemi probleemsete komponentide rakendusuuring ja tootearendus

Toetuse saaja:: Domotics OÜ
Teostaja: TalTech Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Eesmärk: Eesmärk on muuta hooneautomaatika süsteemi töökindlamaks ja kasutajasõbralikumaks.
Summa: 357 053 €

Madalsurve valu tehnoloogia välja töötamine eelvahustatud mittepõlevast silikoonvahust istmepatjade valmistamiseks

Toetuse saaja:: Estelaxe OÜ
Teostaja: TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Eesmärk on välja töötada tööstuslikele mahtudele skaleeritav tehnoloogia mittepõlevatest silikoonvahtudest polstrimaterjalide madalsurvevaluks.
Summa: 633 839 €

Sensorite reaalajalise andmekogu kombineerimine täpsema subjekti asukoha, orientatsiooni ning suuna informatsiooni tagamiseks

Toetuse saaja:: AS Bercman Technologies
Teostaja: TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Eesmärk on arendada ülimalt täpne ning kõrgetasemeline objektituvastusplatvorm, mis võimaldaks Nutika Ülekäiguraja seadmele tagada potentsiaalselt kellegi elu päästva situatsiooniteadlikkuse.
Summa: 63 745,14 €

Isesõitvate autode rakendusuuring

Toetuse saaja:: Bolt Technology OÜ
Teostaja: TÜ arvutiteaduste instituut
Eesmärk: Eesmärk on viia läbi isesõitvate autode rakendusuuring, mis keskendub vabavaraliste lahenduste kasutamise võimalikkusele isesõitvate autode ja sellele tugineva sõidujagamisteenuse turule toomiseks aastaks 2026
Summa: 720 600 €

Madalakvaliteediliste puiduliikide väärindamine läbi uudsete komposiitmaterjalide arendamise

Toetuse saaja:: Estonian Plywood AS
Teostaja: TalTech materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk: Projekti tulemusena saab ettevõte uudse teadmise, milliste omadustega puitpolümeerkomposiitmaterjale vajatakse erinevates tööstusharude sektorites ning kas ja kuidas on võimalik kombineerida kasepuiduga muid erinevaid lehtpuiduliike, et saavutada soovitud vastupidavus- ja tugevusomadused.
Summa: 125 167 €

Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine transfektsioonireagendina

Toetuse saaja:: Icosagen Cell Factory OÜ
Teostaja: TÜ tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Eesmärk: Valkude tootmine imetajarakkudes QMCF tehnoloogial on multikomponentne protsess, mille tulemus tervikuna sõltub erinevate alamprotsesside efektiivsusest. Käesolev projekt võimaldab mõista seoseid tootmise efektiivsust mõjutavate tegurite vahel, mille tulemusena võimaldab loodav tehnoloogia efektiivset valkude tootmist.
Summa: 158 053,13 €

Kaugseire, BIM/CAD ja ruumiandmete integratsioon

Toetuse saaja:: Ruumab OÜ
Teostaja: Tartu Ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut
Eesmärk: Eesmärk: Otsitakse lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega.
Summa: 395 000 €

Kiudainete sobivuse hindamine pikendatud säilivusega funktsionaalsete piimatoodete valmistamiseks

Toetuse saaja:: Aktsiaselts Farmi Piimatööstus
Teostaja: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS
Eesmärk: Eesmärk: Antud projekti raames uuritakse millised on võimalused erinevete kiudainetega rikastatud piimatoodete tööstuslikuks valmistamiseks. Lisaks viiakse läbi uuringud, et välja töötada ja juurutada uudne metagenoomika meetoditel põhinev kvaliteedisüsteem.
Summa: 476 000 €

Masinõppel ja reeglipõhisel veatuvastusel põhinevad automaatsed meetodid ventilatsiooniseadmete efektiivsuse suurendamiseks

Toetuse saaja:: ruut8 OÜ
Teostaja: TalTechi Ehituse ja Arhitektuuri Instituut ning Arvutisüsteemide Instituut
Eesmärk: Eesmärk: Projekti käigus läbi viidava rakendusuuringu tulemusena töötatakse välja metoodika ventilatsiooniseadmete soojustagastuse ja filtrite mehaanilise korrasoleku automaatseks hindamiseks. Projekti hinnangulise tulemusena peaks olema võimalik tänu projekti lõppu järgnevale tootearendusele säästa potentsiaalset ventilatsiooniseadmete optimeerimisega kuni 2% rohkem hoone üldistest energikuludest.
Summa: 165 360 €

Piimarasva sisaldava imikupiimasegu tehnoloogia täiustamine

Toetuse saaja:: AS Solbritt
Teostaja: TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk: Rakendusuuring, mille tulemuseks on uuendatud tehnoloogia (madal kuumtöötlemisreziim, minimaalne mehaaniline töötlus) uuendatud koostisega imikupiimasegude tootmiseks koos vajalike analüüside metoodikatega. Uuendatud tehnoloogia võimaldab edaspidi ka teiste toodete valmistamist viisil, mis kaitseb bioloogiliselt aktiivseid ühendeid toodetes.
Summa: 20 350 €

Rakendusuuring elektrituru nõudlusele reageerimise teenusplatvormi intelligentse planeerimis- ja juhtimissüsteemi arendamiseks ning keerukate koduste elektriseadmetega ühendamiseks

Toetuse saaja:: GridIO 2.0 OÜ
Teostaja: TalTechi tarkvarateaduse instituut
Eesmärk: Eesmärk: Rakendusuuringud arendamaks paremaks elektrituru nõudlusele reageerimise turul (I) olukorrateadlik suure võimsusega kodumasinate ja akude reaalajas juhtimise süsteem ning (II) uue põlvkonna algoritmid võrgu tasakaalustamiseks lõpptarbijate intensiivsema ja nutikama kaasamisega.
Summa: 112 897,74 €

R-S OSA Service OÜ põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimaluste rakendusuuring

Toetuse saaja:: R-S OSA Service OÜ
Teostaja: TalTechi materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk: Viia läbi rakendusuuringu projekt põlevkivituhkade väärindamiseks.
Summa: 204 190,82 €

Rakendusuuring tehisintellekti prototüübi arendamiseks FoodDocs’i toiduohutusplatvormile

Toetuse saaja:: FoodDocs OÜ
Teostaja: STACC
Eesmärk: Eesmärk: Viia ellu toiduohutusplatvormi tehisintellekti rakendusuuringu projekt, mille raames arendatakse välja ettevõtte toiduohutusplatvormi tehisintellekti ja juturoboti prototüüp.
Summa: 400 010,80 €

Ettevõtete ebaõnnestumise prognoosimine

Toetuse saaja:: OÜ Krediidiregister
Teostaja: TÜ Majandusteaduskond
Eesmärk: Eesmärk: Luua mudelid, mis võimaldaksid reaalajas prognoosida ettevõtte maksejõuetust lähtudes nii ettevõtte, sellega seotud isikute kui ka sektori andmetest, arvestades samas ka ettevõtte eripäradega, nagu näiteks tegevusvaldkond, suurus ja vanus.
Summa: 44 400 €

Alkoholivabade jookide fermentatsiooni protsessi parameetrite määramine kasutades erinevaid starterkultuure ja kasvukeskkondi

Toetuse saaja:: OÜ Gurmeeklubi
Teostaja: TFTAK
Eesmärk: Eesmärk: Projekti raames katsetatakse erinevaid starterkultuure eesmärgiga toota mittealkohoolseid fermenteeritud jooke. Projekti eesmärk on kirjeldada erinevate starterkultuuride kasvuparameetreid erinevates kasvukeskkondades ning saadavate lõpp-produktide omadusi.
Summa: 139 650 €

Tehniline platvorm põlevkivi kerogeeni dikarboksüülhapeteks muutmisel

Toetuse saaja:: OÜ Kerogen
Teostaja: TalTech keemia ja biotehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk: Põlevkivi kerogeeni dikarboksüülhapeteks töötlemise platvorm
Summa: 828 023 €

Personaliseeritud toiduvalikute pakkumise võimalikkus suurköögi tootmise ja jaekaubanduse tingimustes

Toetuse saaja:: Coop Eesti Keskühistu
Teostaja: TFTAK
Eesmärk: Eesmärk: Uurida, kuidas on võimalik siduda innovaatilised IT-lahendused ja laboratoorsed analüüsid ning nende põhjal antavad personaalsed toitumissoovitused jaekaupluse tingimustes selliselt, et need toetaks kliendi tervislikke valikuid
Summa: 54 335 €

Universaalne jõuelektroonika sidumismuundur päikesepaneelide ja akusalvestite integreerimiseks kodumajapidamiste alalisvoolu-elektrivõrkudesse

Toetuse saaja:: Ubik Solutions OÜ
Teostaja: TalTech elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk: Eesmärk: Täiesti uudse tehnilise võimekuse, jõuelektroonilise sidumismuunduri loomine, mis toetaks massilist alalisvoolu-energiavõrkude kasutamist kodumajapidamiste ja väiketööstuse hoonetes. 
Summa: 75 600 €

Päikesepaneelide vastupidavuse suurendamine keskkonna mõjudele läbi polümeerse hermeetiku parendamise

Toetuse saaja:: Roofit Solar Energy OÜ
Teostaja: TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
Eesmärk: Eesmärk: Parendada katusematerjalina toimivates päikesepaneelides kasutatavat hermeetikut, et tagada paneelide kõrge kvaliteet ja vastupidavus keskkonnatingimustele
Summa: 378 423,36 €

Click & Grow siseaiandustehnoloogiaid toetavate materjalitehnoloogiate arendus

Toetuse saaja:: OÜ Click & Grow
Teostaja: TÜ Füüsika instituut
Eesmärk: Eesmärk: Projekti raames arendatakse välja uue kasvusubstraat ja seda sisaldava seadme kontseptsioon.
Summa: 200 185,92 €

Taaskasutamatutest plastmassidest vedelkütuste tootmine – rakendusuuring

Toetuse saaja:: Eesti Energia Aktsiaselts
Teostaja: TalTech Virumaa kolledž
Eesmärk: Eesmärk: Teadusuuringu eesmärk on saada teaduslikult põhjendatud hinnang jäätmeplastiku kui tooraine kasutamise mõjudele vedelkütuste tootmise protsessis, toote omadustele ja kvaliteedi parameetritele.
Summa: 94 500 €

Coop kaupluste sisese soovitussüsteemi automatiseerimine

Toetuse saaja:: Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv
Teostaja: TÜ majandusteaduskond
Eesmärk: Projekti käigus töötatakse välja eristuvad kliendiprofiilid ning testitakse ultrahelil baseeruvat poesisest klientide positsioneerimise süsteemi, millest saadavaid andmeid kombineeritakse klientide ostuajaloo andmetega, et töötada välja eelnimetatud kliendiprofiilide leidmise algoritmid. Projekt on suunatud Coopi jaekaubandusketi teeninduskulude optimeerimisele ja tööjõupuuduse vähendamisele läbi teeninduse automatiseerimise.
Summa: 57 606,75 €

Põlevkiviõli tootmise CO2 jalajälje vähendamise rakendusuuring

Toetuse saaja:: Eesti Energia Aktsiaselts
Teostaja: Taltech energiatehnoloogia instituut
Eesmärk: Projekti eesmärk on viia teaduspartneri läbi rakendusuuring põlevkiviõli tootmises sobivaima CCS/CCU tehnoloogia leidmiseks ning rakendamiseks Eesti Energia põlevkiviõlitööstuses.
Summa: 200 000 €

Rakendusuuring väävliühendite vähendamiseks põlevkiviõli toodetest

Toetuse saaja:: Eesti Energia Aktsiaselts
Teostaja: TalTechi sisene konsortsium
Eesmärk: Teadusuuringu eesmärgiks on leida võimalused väävli sisalduse vähendamiseks õlitoodetes uurides pürolüüsi protsessi parameetrite ning võimalike lisandite mõju väävli sisaldusele pürolüüsiõli fraktsioonides.
Summa: 211 500 €

Hüpoallergeensete piimasegude tehnoloogia välja töötamine

Toetuse saaja:: AS Solbritt
Teostaja: AS TFTAK
Eesmärk: Antud projektis luuakse oskusteave hüpoallergeense(HA) piimasegu bioloogiliste, füüsikaliste ning keemiliste omaduste kui ka parima võimaliku tootmisprotsessi kohta. Saadud tulemusi saab AS Solbritt tulevikus kasutada uudsete retseptuuride väljatöötamisel, et tagada kõrge kvaliteediga HA piimasegude tootmine imikutele.
Summa: 98 770 €

Vaakum nanoelektroonikal toimiva püroelektrilise röntgengeneraatori väljatöötamine ja valideerimine põlemisprotsessi optimeerimisel ja kahjulike suitsugaaside lagundamisel

Toetuse saaja:: EFENCO OÜ
Teostaja: TalTech Materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut, Energiatehnoloogia instituut ja Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut ning Tartu Ülikooli Füüsika instituut
Eesmärk: Käesoleva rakendusuuringu tulemus on süsteemselt läbitöötatud teadmised optimaalse tehnoloogilise lahenduse osas HERC plasma püroelektrilise plasma generaatori osas siirdumaks järgnevasse tootearenduse faasi.
Summa: 721 990,05 €

Lotus Timberi isekohaneva tootmise juhtimise tarkvara rakendusuuring

Toetuse saaja:: Lotus Timber OÜ
Teostaja: TalTech Tarkvarateaduse instituut
Eesmärk: Projekti käigus luuakse puidutööstuse spetsiifiline isekohanev tootmisjuhtimise tarkvara mille erisus kommerts ERP-idest on isekohanevus. Infotehnoloogiline keerukus seisneb isekohanevuse masinõppes. Tarkvaralahendus koostab mõõdukadusid vähendava täpsema lõikuskava mis optimeerib materjali kasutust; tarkvara poolt automaatselt koostatud plaan suurendab tootmise efektiivsust sh. pikemad tootmistsüklid, vähem mõõduvahetusi, materjali õigeaegne töötlemine töökeskustes, vähenevad tööseisakud jms.
Summa: 153 633,33 €

Elektroonsete märgiste (RFID) ja GPS/GNSS rakendamine välilao automatiseerimisel

Toetuse saaja:: Proven OÜ
Teostaja: TÜ Füüsika instituut
Eesmärk: Betoonist ehitusdetaile tootvate tehaste käsitööl baseeruv laomajandus on ebaefektiivne ja tööjõumahukas ning vajab kaasajastamist. Välilao automatiseerimiseks töötatakse välja kaugloetavatel raadioidentifikaatoritel (RFID) ja sildkraanade GPS/GNSS täppispositsioneerimisel baseeruv süsteem, mis on kiire, täpne ja töökindel. Uuritakse eri tüüpi raadioidentifikaatorite sobivust betoonil kasutamiseks, testitakse GPSi täpsust ja töökindlust ning monteeritakse ja katsetatakse seadme prototüüpi.
Summa: 140 087,60 €

Jäätmete kasutamine komposiitehitusmaterjali tootmiseks

Toetuse saaja:: Tasandusvalu OÜ
Teostaja: TÜ Keemia instituut
Eesmärk: Orgaanilise-anorgaanilise jäätmete baasil uudse betoonivaba komposiitehitusmaterjali tootmine, mis võimaldaks valada ehitusplokke ja tarindeid.
Summa: 38 676 €

Rakendusuuring metsauuendussüsteemi Robotic Forester juhtimisautonoomia suurendamiseks (NutikasMetsarobot)

Toetuse saaja:: Milrem AS
Teostaja: TÜ Tartu observatooriumi Kosmosetehnoloogia osakond ja Arvutiteaduse instituut
Eesmärk: Milrem on välja töötanud metsauuendusroboti Robotic Forester, mis võimaldab metsauuenduse olulist automatiseerimist ja võib saavutada läbimurde metsauuenduses, vähendades metsaomanikele metsauuenduskulusid kuni 33%. Koostöös Tartu Ülikooliga arendatakse rakendusuuringus välja efektiivsuse aluseks oleva süsteemi autonoomse juhtimise neli täiendavat intelligentset funktsiooni.
Summa: 1 999 800 €

Rakendusuuring AURORA digitaalne infrastruktuur piiriüleseks e-kaubanduseks

Toetuse saaja:: AURORA SOLUTIONS OÜ
Teostaja: TTÜ Tarkvarateaduse instituut ja OÜ STACC
Eesmärk: Luua e-kaubanduse digitaalne teenusplatvormi mudel nimega AURORA.
Summa: 1 381 268 €

Uudsete juuksehooldusvahendite väljatöötamine

Toetuse saaja:: Hairvel OÜ
Teostaja: TÜ Keemia instituut
Eesmärk: Hairvel töötab välja uudseid juuksehooldusvahendeid, mis põhinevad juustele siduvatel molekulidel ja seetõttu erinevad tavapärastest keemiliselt juuste sisse viidavatest värvidest, sest ei lõhu protsessis juukse struktuuri.
Summa: 113 365 €

Silpower AS elektripaigaldise lisandväärtuse ja paindlikkuse suurendamine paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus

Toetuse saaja:: Silpower Aktsiaselts
Teostaja: TTÜ Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Eesmärk: Uuringu eesmärgiks on analüüsida olemasolevate elektrijaamade, nende laiendamise ning uute elektrienergia tootmis-, tarbimis- ja salvestamisüksuste kasutuselevõtu tehnilist võimalikkust ja erinevaid lähenemisviise paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus. Uuringu tulemusel leitakse tasakaal erinevate mainitud komponentide vahel ning arendatakse välja elektripaigaldise juhtalgoritmid.
Summa: 759 500 €

Intelligentsed Targa Linna ja Kriitilise Infrastruktuuri Toimepidevuse Tehnoloogiad II

Toetuse saaja:: Thinnect OÜ
Teostaja: TTÜ Tarkvarateaduse instituut
Eesmärk: Projekti raames luuakse uue põlvkonna Mist Computing tehnoloogiat kasutavad sensorplatvormid, mille baasilt on võimalik luua kuluefektiivseid ning skaleeruvaid Asjade Interneti lahendusi Targa Linna rakendusteks ning Kriitilise Infrastruktuuri toimepidevuse tagamiseks.
Summa: 759 500 €

Õngitsusrünnete vastupanuvõime suurendamine Smart-ID teenuses

Toetuse saaja:: SK ID Solutions AS
Teostaja: TTÜ Tarkvarateaduse instituut
Eesmärk: Smart-ID on Balti riikides kõige populaarsem vahend elektroonsete teenuste kasutamiseks. Populaarsuse varjukülg on aga kasvav huvi küberkurjategijate poolt, kes Smart-ID kasutajaid veenavad tegema neile selgelt mittesoovitavaid tegevusi. SK ID Solutions ja Taltech asuvad üheskoos analüüsima veel kasutamata võimalusi ründajate tegevuse peatamiseks, säilitades siiski inimestele nende privaatsuse ja ka vaba õiguse teha mistahes otsuseid, kui nad selles soovis kindlad on.
Summa: 375 000 €

Liginullenergiahoonete ehituseks sobiva mullbetoonkomposiitmaterjali arendusprojekt

Toetuse saaja:: Osaühing Riigiressursside Keskus
Teostaja: TÜ ja TTÜ
Eesmärk: Välja arendada tehnoloogiline protsess autoklaavitud mullbetoonil ja soojustuskihil põhinevate materjalide tootmiseks. Arenduse ja selle jätkuarenduste tulemusena on võimalik valmistada suures osas Eestis leiduvatel ressurssidel baseeruvaid mullbetoonist soojustatud ehituselemente.
Summa: 459 669 €

Taotlemine ja kontakt:

Viimati uuendatud 13.04.2021