Meede: Õppevara ühiskasutus KLASS+

Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

Taotlusvoor oli avatud 21. juunist kuni 20. septembrini 2021


Sihtgrupp:

haridusasutused, õpilased ja õpetajad


Kogueelarve:

1 000 000 eurot

Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi osa kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.

  • Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus on 200 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 50 000 eurot. Üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust (sh osaleda partnerina) ühes taotlusvoorus.
  • Toetuse maksimaalne määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
  • Projektidele, mille taotletava toetuse summa on 100 000 eurot või vähem, antakse toetust kindlasummaliste maksete alusel. Minimaalse kindlasummalise makse summa on 10 000 eurot ning maksimaalne kindlasummaliste maksete arv ühes taotluses on kuus kindlasummalist makset. Kindlasummaliste maksete alusel makstava toetuse puhul ei ole taotluse rahuldamise otsuse muutmine projekti elluviimise ajal lubatud, välja arvatud juhul, kui muudetakse tegevuste ja maksete ajakava, jättes muutmata näitajad ja tegevuste tulemuste saavutamise tõendamise alused.
  • Projektidele, mille taotletava toetuse summa on suurem kui 100 000 eurot antakse toetust tegelike kulude alusel.

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (edaspidi Klass+) abil.

Taotlusvoorus toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamist. Projekte oodatakse erinevates koostöövormides: põhikoolid, põhikoolid-kutsekoolid, põhikoolid-gümnaasiumid, gümnaasiumid. Soetatav õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist ning sealjuures omama koostoimet digitehnoloogiaga, aidates näha sellega kaasuvaid võimalusi kui ka arendades õpilaste digioskusi.

Infopäev

Infopäev toetuse saajatele toimus 27. jaanuaril.

Infopäeva slaidid

Toetatavad tegevused

  1. ühiskasutuses uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamine õppekavaliste tegevuste eluviimiseks mitme haridusasutuse koostöös;
  2. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õppematerjali arendamine eesmärgipärase kasutamise toetamiseks, sh digitaalse õppematerjali kättesaadavaks tegemine õppevaraportaali e-Koolikott kaudu;
  3. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õpetajate täiendusõppe läbiviimine seadmete ja õppematerjalide heaperemeheliku ja eesmärgipärase kasutamise tagamiseks;
  4. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku ühiskasutuse korraldamisega seotud tegevused.
  5. punktide 1 ja 2 tegevuste (juhul kui projektis ette nähtud) kulud peavad moodustama projekti abikõlblikest kuludest vähemalt 50%

Taotlemine:

Taotleja võib olla haridusasutuse pidaja, haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutus või haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse huvides tegutsev mittetulundusühing ning sihtasutus. Kui taotleja on haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, peab olema selline korraldus põhjendatud ning organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta enne taotluse esitamise tähtaega. Taotleja peab kaasama partneri või koostööpartnerina vähemalt kaks haridusasutust.

Projekti abikõlblikkuse periood on vahemikus 12–26 kalendrikuud. Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood peab jääma vahemikku 01.07.2017 – 15.09.2023, kuid ei saa olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev.

Taotlusi saab esitada taotlusvooru „1.3.1 ATV3 Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+) - 21.06.2021-20.09.2021“ e-toetuste keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtpäev on 20. september 2021 kell 17.00.

Dokumendid ja juhendid

Viimati uuendatud 31.01.2022