Meede: Väikelahendused HEV-õpilastele

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Nimekirja kantud erakoolide pidajad ja kohalikud omavalitsused


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.


Tulemused:

Haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks toetust saavate koolide arv. 


Kogueelarve:

9,5 miljonit eurot.

Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest.

Taotletavale tegevusele on määratud ülempiir, mille seadmisel on arvestatud üldhariduskoolides 10. novembri 2017. aasta seisuga õppivate põhikooliõpilaste arvu.

Infopäevad:

Haridus- ja Teadusministeeriumi piirkondlikud kaasava hariduse arengupäevad toimusid 2018 augustis ja septembris, kus tutvustati ka taotlusvooru üldtingimusi:

Toetatavad tegevused:

  • kooli kinnistul ning hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine;
  • kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus;
  • hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus.

Meetme raames ei toetata uus- või juurdeehitusi, välja arvatud täiendavate sissepääsude, panduste, treppide ning liftide ehitusalase pinna osas puuetega inimeste erivajadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

Taotlejad:

Toetust saab taotleda nimekirjas  (lk 1-2 erakoolide pidajad, lk 3-4 kohalikud omavalitused) toodud organisatsioonide tegevuste jaoks, kas erakooli pidaja ise või kohaliku omavalituse üksus kuni vastava organisatsiooni jaoks kehtestatud ülempiirini.

Juhul, kui projekti on kaasatud partner, saab partner olla kohaliku omavalitsuse üksus või erakooli pidaja.

Toetatud projektid:

Tegevuse “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” alategevuse “Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020” toetuse saajad:

Viimati uuendatud 01.03.2022