Meede: Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

Taotlusvoor: SULETUD

Valdkonnad: Regionaalareng ja Transport

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Kohalikud omavalitsused, sihtasutused, mittetulundus- ja äriühingud.

Taotluse esitab linnapiirkonna arengukavas nimetatud taotleja, samas arengukavas nimetatud projektile, mis peab olema läbinud eelnõustamise


Eesmärk

Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine. Ida-Virumaa suuremate linnapiirkondade olulisemate alakasutatud alade taaselavdamine. 


Tulemused:

 • Linnapiirkondadesse rajatakse 30 kilomeetrit kergliiklusteed.
 • Luuakse või taastatakse 40 000 m2 avalikku linnaruumi (säästva ja keskkonnasõbraliku linnaruumi arendamine).
 • Viiakse ellu üks ühistranspordi võrgustikku ning liikuvat eluviisi arendav, uuenduslik kergliikluse edendamise projekt.
 • Luuakse või taastatakse 100 000 m2 avalikku linnaruumi (tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks).
 • Ehitatakse või renoveeritakse 100 m2 avaliku kasutusega elu- või ärihoone pinda.

Kogueelarve:

29 miljonit eurot (kaasrahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond).

Tingimused:

 • Taotlejal on kehtiv linnapiirkonna strateegia aastateks 2014-2020.
 • Strateegia on rakendusasutuse poolt selle linnapiirkonna arendamiseks sobivaks tunnistatud.
 • Projekt on kehtivas, Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas.
 • Kui antav toetus on riigiabi, kohalduvad erinevad toetusmäärad vastavalt vähese tähtsusega abi määrusele (EL komisjoni määrus 1407/2013) ja üldise grupierandi määrusele (EL komisjoni määrus nr 651/2014). Loe riigiabist täpsemalt.
 • Tutvu toetuse andmise tingimustega Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlikuks arenguks.

Toetatavad tegevused:

 • jalgsi ja rattaga liikumise võimaluste parendamine,
 • säästva ühistranspordisüsteemi arendamine,
 • avaliku linnaruumi kujundamine säästvate liikumisviiside suunas,
 • alakasutatud ala elavdamine, sh taristu arendamine.

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab RTK-le projekti elluviimise aruande vähemalt üks kord aastas või tihedamini kui seda nõuab taotluse rahuldamise otsus.

Aruannete esitamine toimub läbi E-toetus keskkonna.

Toetuse väljamaksmise tingimused on kirjeldatud meetme määruses § 25.

Aruanne täidetakse E-toetuse keskkonnas. 

Alates 7.04.2017 jõustus meetme määruses oluline muudatus:

Määruse § 19 järgi on nüüd võimalik riigihanke kallinemise või projekti elluviimise seisukohast põhjendatud või ettenägematute kulude lisandumisega suurendada tegevuskava projekti toetuse summat kuni 20% võrra, kui selleks kasutatakse sama taotleja mõne teise odavnenud projekti vahendeid. Projekti toetuse summa suurendamist peab võimaldama sama taotleja mõne teise EAS-is taotlemisel või rahastatud, kuid lõpetamata linnapiirkonna tegevuskava projekti rakendamisel tekkinud kasutamata vahendite maht.

Toetuse summa suurendamise eelduseks on teiste tegevuskavasse kuuluvate põhinimekirja ja reservnimekirja taotlejate kirjalik nõusolek. Kirjalikud nõusolekud koondab taotleja, kes soovib oma taotluse toetuse summa suurendamist ning esitab need EAS-ile muutmistaotluse lisadokumentidena läbi e-teeninduse või e-posti teel. Kirjaliku nõusoleku võib vormistada taotlejapõhiselt eraldi või ühiselt allkirjastatuna. Kirjaliku nõusoleku allkirjastajaks saavad olla taotlejate esindajaõiguslikud isikud.

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge oma konsultandi poole.

Taotlemine:

Taotluse esitab linnapiirkonna arengukavas nimetatud taotleja, samas arengukavas nimetatud projektile, mis peab olema läbinud eelnõustamise.

Taotluse esitab ettevõtte või organisatsiooni esindaja E-toetus keskkonna kaudu hiljemalt 31. detsembriks 2018 või linnapiirkonna tegevuskavas sätestatud taotluse esitamise kuupäevaks.

Viimati uuendatud 23.04.2021