Meede: Õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Õpetajad

Õpetajatele taseme- või täiendusõpet pakkuvad avalik-õiguslikud ülikoolid.


Eesmärk:

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.


Tulemused:

Koolitusel osalenud õpetajate arv.


Kogueelarve:

400 000 eurot;

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 400 000 eurot. Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. 

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti abikõlbliku perioodi pikkus on kuni 30 kuud. Projekti tegevused peavad algama hiljemalt 28.03.2021.

Toetatavad tegevused:

Lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine – täiendava aine, eriala õpetamise, pedagoogilise, eripedagoogilise ja ainedidaktilise pädevuse omandamine juba töötavate või elukutset vahetavate isikute poolt.

Lisaeriala projektid peavad pakkuma töötavatele õpetajatele parema koormuse tagamiseks või oma pädevuste uuendamiseks ja muudest valdkondadest õpetajatööle sisenemiseks paindlikke, moodulipõhiseid kursuseid. Lisaks täiendava aine või eriala õpetamise, eripedagoogilise või pedagoogilise pädevuse omandamisele peavad taotlused sisaldama vajadusest lähtuvaid ainedidaktika kursuseid. Erilise tähelepanu all on käesolevas taotlusvoorus kaasava hariduse rakendamine ja eesti keele õppe tõhustamine muukeelsetes koolides.

Koolituskulu hüvitatakse meetme määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel. 

Taotlemine:

Tulemused:

  • Rakendusüksusele esitati 5 taotlust, millega küsitakse toetust kokku 687 650,99 eurot.

Kontakt:

Valdkond: Haridus

Katrin Idasaar

+372 663 2002

Taotle: E-toetus

Viimati uuendatud 14.02.2021