Meede: Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Pilootprogrammist toetatakse elektrivõrguga liitumist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks töötleva tööstuse tegevusalal.

Taotlusvoor: suletud

Projekti sihtpiirkond on Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakond.
Taotlemine toimus läbi EASi. 


Sihtgrupp:

Alustav ettevõtja, tegutsev ettevõtja. 


Rahastuse maht:

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Omafinantseering vähemalt 50%


Toetatakse:

Pilootprogrammi sihtrühmaks on Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas tegutsevad ettevõtjad, kelle tegevusalaks on töötlev tööstus (EMTAK tegevusala kood C) ning kelle edasine arenguplaan näeb ette piirkonna keskmisest kõrgema palgaga uute töökohtade loomist või lisandväärtuse kasvatamist töötaja kohta.​


Eesmärk:

Sihtgrupi maakondade ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste pilootprogrammist abi uuteks elektriliitumisteks ja elektrivõimsuse suurendamiseks. Programmi eesmärk on Kagu-Eesti maakondades ning Ida-Virumaal kasvatada ettevõtlust ja luua uusi töökohti.

Tingimused:

 • Taotlejaks võib olla äriühing, mis on äriregistrisse kantud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva ning mille müügikäive 2015. aastal ületas taotletava toetuse summat;

 • ettevõtja tegevusalaks on töötlev tööstus (EMTAK tegevusala kood C);

 • ettevõtja tegevuskava näeb ette töötleva tööstuse tegevusalaga seotud tootmisüksuses piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töötajate arvu suurendamise või loodava lisandväärtuse suurendamise töötaja kohta;

 • elektrivõrguga liitumise maksumus on oluliseks kitsaskohaks ettevõtja edasisel arendamisel töötleva tööstuse valdkonnas ning takistab piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töötajate arvu suurendamist või lisandväärtust kasvatamist töötaja kohta.

Juhul, kui ettevõtja koosneb erinevatest tootmisüksustest ning tegutseb lisaks töötlevale tööstusele ka teistel tegevusaladel, peab sihtrühma nõuetele vastama see tootmisüksus, mille asukoha kinnistul asuva elektripaigaldise elektrivõrguga liitumiseks toetust taotletakse.

Kinnistu, millel asuva elektripaigaldise elektrivõrguga liitumiseks toetust taotletakse, peab asuma pilootprogrammi sihtpiirkonnas.

Taotleja peab olema selle kinnistu omanik, millel asuva elektripaigaldiseelektrivõrguga liitumiseks toetust taotletakse, või olema sõlminud kinnistu kasutamisekstähtajalise rendilepingu, mille lõpptähtaeg on vähemalt 5 aastat hilisem projekti elluviimise lõpptähtajast.

Taotleja peab saavutama pilootprogrammis soovitava tulemuse (täiendavad töökohad, lisandväärtuse kasv) oma majandustegevusega.

Taotleja maksu-või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 10 eurot või see peab olema ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

Projekti maksimaalne kestus on 24 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise hetkest või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatudkuupäevast, mis ei või olla hilisem kui 6 kuud arvates taotluse esitamisest.

Pilootprogrammiraames antav toetus ning kohaliku omavalitsuse üksuse kaasfinantseering on vähese tähtsusega abi.

Toetatavad tegevused:

Pilootprogrammist toetatakse elektrivõrguga liitumist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks töötleva tööstuse tegevusalal.

Abikõlblik kulu on võrguteenust osutava võrguettevõtja võetavad järgmised tasud:

 • tasu võrguga ühendamise eest (liitumistasu);
 • tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu)

Hindamine:

Taotluste hindamisel võeti aluseks hindamismetoodika ja selle lisa 1, arvestades järgmisi kriteeriume:

 • kavandatavate täiendavate piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohtade arv toetuse summa kohta
 • plaanitav lisandväärtuse kasv töötaja kohta toetuse summa kohta
 • projekti mõju ettevõtlusele ning töökohtadele Eestis, sh Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis
 • ettevõtja või tootmisüksuse arendamise tegevuskava ambitsioon ja realistlikkus ning loodavate töökohtade ja suurenenud lisandväärtuse jätkusuutlikkus
 • elektrivõrguga liitumisega seotud kitsaskoha olulisus ettevõtja plaanitavas arendustegevuses

Taotluste hindamisel antakse täiendavaid eelistuspunkte taotlustele, mille osas kohaliku omavalitsuse üksus panustab kaasfinantseerijana:

 • projekti, mille eelarve on 50 000 eurot või vähem, vähemalt 10% projekti abikõlblikest kuludest;
 • projekti, mille eelarve on suurem kui 50 000 eurot, vähemalt 5000 eurot projekti abikõlblikest kuludest

Aruandlus:

Programm on hetkel suletud, kättesaadavad on lõpp- ja järelaruandluse vormid.

Taotlemine:

Taotlemine on lõppenud.

Viimati uuendatud 14.02.2021