Meede: Struktuurireformide toetusprogramm

Euroopa Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenuse, et aidata ELi riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Selleks loodi struktuurireformide toetusprogramm nimetusega SRSP (The Structural Reform Support Programme).

Taotlusvoor on SULETUD.


Sihtgrupp:

Ministeeriumid ja ministeeriumide allasutused (Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid).


Eesmärk:

Anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides.


Tulemused:

Meetme eesmärgiks suurendada Euroopa Liidu riikide suutlikkust kujundada ja ellu viia poliitikastrateegiaid, mis edendavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.


Kogueelarve:

Programmi eelarve perioodil 2017 – 2020 on 222,8 miljonit eurot.
SRSP toetuse osakaal on kuni 100 % toetuskõlblikest kuludest

Struktuurireformide toetusprogrammist:

Euroopa Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenuse, et aidata ELi riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Selleks loodi struktuurireformide toetusprogramm nimetusega SRSP (The Structural Reform Support Programme).

Toetusmeede pakub spetsiaalselt toetuse saaja jaoks kohandatud nn„tailor-made“  toetust kõikidele ELi riikidele nende institutsiooniliste, haldus- ja majanduskasvu edendavate reformide jaoks. SRSP toetus hõlmab kogu reformiprotsessi alates ettevalmistamisest ja kavandamisest kuni reformide elluviimiseni. See on nõudluspõhine ja ei nõua ELi riikide kaasrahastamist.

SRSP-d koordineerib Euroopa Komisjoni struktuurireformide tugiteenistus (SRSS).

SRSP toetus reformidele:

 • algab ELi riigi toetusetaotlusega
 • on kohandatud riigi vajaduste rahuldamiseks
 • pakub ainulaadset kogemuste kombinatsiooni (Euroopa Komisjonist, ELi riikidest, rahvusvahelistest organisatsioonidest ja / või erasektorist)
 • tugevdab ELi riigi võimet reforme kavandada ja ellu viia
 • ei nõua kaasrahastamist

Programmi eelarve perioodil 2017 – 2020 on 222,8 miljonit eurot. SRSP toetuse osakaal on kuni 100 % toetuskõlblikest kuludest.

Programmi eesmärk:

Struktuursete reformide programmi (SRSP) üldeesmärk on anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides, osutades liikmesriigi ametiasutustele abi meetmetes, mis on suunatud institutsioonide, juhtimise, avaliku halduse ning majandus- ja sotsiaalvaldkonna reformimisele ja tugevdamisele reageeringuna majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele eesmärgiga parandada ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, tootlikkust, jätkusuutlikku majanduskasvu, töökohtade loomist ja investeerimist, eelkõige majandusjuhtimise protsesside raames, sealhulgas liidu fondide tõhusa, tulemusliku ja läbipaistva kasutamise toetamise teel.

Üldeesmärgi saavutamiseks on SRSP erieesmärgid:

a) toetada liikmesriigi ametiasutuste algatusi nende reformide väljatöötamisel vastavalt nende prioriteetidele, võttes arvesse esialgseid tingimusi ja eeldatavat sotsiaal-majanduslikku mõju;

b) aidata liikmesriigi ametiasutustel parandada oma suutlikkust reformipoliitika ja -strateegiate kavandamisel, väljatöötamisel ja elluviimisel ning tagada tervikliku lähenemisviisi abil eesmärkide ja vahendite ühtsus eri valdkondades;

c) toetada liikmesriigi ametiasutuste jõupingutusi asjakohaste protsesside ja meetodite kindlaksmääramisel ja rakendamisel, võttes arvesse häid tavasid ja teiste samas olukorras olnud riikide kogemusi;

d) aidata liikmesriigi ametiasutustel suurendada personalijuhtimise tõhusust ja tulemuslikkust, muu hulgas ametialaste teadmiste ja oskuste tugevdamise ning selgete vastutusalade kehtestamise abil.

Erieesmärgid peavad olema seotud ühtekuuluvuse, konkurentsivõime, tootlikkuse, innovatsiooni, aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, tööhõive ja investeerimisega seotud poliitikavaldkondadega, eelkõige ühe või mitme SRSP toetusvaldkonnaga:

 1. riigivalitsemine ja avalik haldus;
 2. Maksutulude haldamine ja avaliku sektori finantsjuhtimine;
 3. majanduskasv ja ettevõtluskeskkond;
 4. tööturg, haridus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused;
 5. finantssektor ja kapitalile juurdepääs.

Toetatavad tegevused:

a) poliitilise nõustamise, poliitiliste muutuste, strateegiate ja reformi tegevuskavade koostamise ning õiguslike, institutsiooniliste, struktuuri- ja haldusreformidega seotud oskusteave;

b) ekspertide, sealhulgas kohapeal viibivate ekspertide, lühi- või pikaajaline kaasamine, et täita spetsiifilistesse valdkondadesse kuuluvaid ülesandeid või sooritada operatiivtegevusi, vajaduse korral koos suulise või kirjaliku tõlke, koostöötoetuse, haldusabi, taristu ja seadmetega;

c) institutsioonilise, haldus- või valdkondliku suutlikkuse suurendamine ja sellega seotud toetusmeetmed kõikidel valitsustasanditel, samuti kaasaaitamine kodanikuühiskonna võimestamisele vastavalt vajadusele, eelkõige:

 • seminarid, konverentsid ja õpikojad;
 • töövisiidid asjaomastesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse, et võimaldada ametnikel omandada või täiendada oskusteavet või teadmisi asjakohastes küsimustes ning
 • koolitustegevus ja internetipõhiste või muude koolitusmoodulite arendamine, mille eesmärk on toetada asjaomaste reformidega seotud vajalikke ametialaseid oskusi ja teadmisi;

d) andmete ja statistika kogumine; ühtsete metoodikate ning asjakohasel juhul näitajate ja võrdlusnäitajate väljatöötamine;

e) kohaliku tegevustoetuse korraldamine näiteks varjupaiga, rände ja piirikontrolli valdkondades;

f) IT-suutlikkuse suurendamine: asjaomaste reformide elluviimiseks vajaliku IT-taristu ja rakenduste väljatöötamise, hoolduse, käitamise ja kvaliteedikontrolli alane oskusteave ning avalike teenuste digiteerimisele suunatud programmide alane oskusteave;

g) uuringud, teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused, hindamised ja mõjuhindamised ning suuniste, aruannete ja õppematerjalide väljatöötamine ja avaldamine;

h) teabevahetusprojektid õppimiseks, koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamisega seotud tegevusteks ning heade tavade vahetamiseks; teadlikkuse suurendamise ja teabekampaaniate, meediakampaaniate ja ürituste korraldamine, sealhulgas ettevõtte kommunikatsioon ja kui see on asjakohane, kommunikatsioon sotsiaalvõrgustikes;

i) materjalide koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka programmi tulemuste levitamiseks, sealhulgas süsteemide ja töövahendite väljatöötamise, käitamise ja hoolduse kaudu, kasutades info- ja sidetehnoloogiat.

j) muu asjakohane tegevus, mis toetab määruse artiklites 4 ja 5 sätestatud üldiste ja erieesmärkide saavutamist.

Teenuste pakkujad/reformipartnerid:

 • eksperdid liikmesriikidest;
 • SRSS eksperdid;
 • rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, EBRD, WB, IMF, EIB jt);
 • erasektori partnerid, sh konsultatsioonifirmad (PWC, EY jt).

SRSP eelarve ja toetusmahud:

 • SRSP esimese taotlusvooru (aprill 2017) eelarve oli 22,5 miljonit eurot.
 • Teise taotlusvooru (oktoober 2017) eelarve 30,5 miljonit eurot.

Kuna esimeses voorus ületasid liikmesriikide EK-le esitatud taotlused eelarve 4-kordselt, teises voorus 5-kordselt, otsustati SRSP eelarvet suurendada.

 • Kolmanda taotlusvooru (oktoober 2018) eelarve oli kokku 78,5 miljonit eurot ning...
 • ...neljanda taotlusvooru (oktoober 2019) eelarve on 84,5 miljonit eurot.

Taotluse hindamine ja esitamine:

Taotluste esitamine Eestis läbib kahe-etapilise hindamise süsteemi:

 1. Projekti ideede esitamine hindamiseks (RTK-le hiljemalt 27.08.19)
 2. Lõplike projektide esitamine hindamiseks (RTK-le hiljemalt 03.10.19)

Projekti ideed:

Ootame SRSP taotlusvormil projekti ideid (taotlus ei pea olema lõplikult valmis, kuid peab sisaldama hindamiseks piisavalt infot).

Rahandusministeerium koostöös Riigikantselei strateegiabürooga hindab kõiki ideid.

 1. Valitakse välja projektide ideed, mille edasiarendamist lõplikuks projektiks toetatakse.  (hindajate soovitused, ettepanekud projekti täiendamiseks jne).
 2. Otsustatakse, milliste projektide ideede edasiarendamist lõplikuks projektiks ei toetata.  (võimalusel alternatiivsete toetusmeetmete soovitused)

Hinnatakse:

 •  projekti kooskõla SRSP eesmärkide ja toetatavate meetmetega, Euroopa lisaväärtusega;
 •  probleemi/teema  olulisust, kiireloomulisust, kriitilisust (sh valdkonna ja Eesti kontekstis);
 •  projekti taotluses kirjeldatud lahendust, sh tegevusi, väljundeid, tulemusi, eelarvet, võimekust projekt edukalt ellu viia;
 •  projekti kooskõla arengukavade, Eesti 2020 reformikava, riigipõhiste soovitustega jne.

Lõplikud projektid:

Kokkulepitud tähtajaks (3.10.19) esitatud projekte hindab Riigieelarve osakond koostöös Riigikantselei strateegiabürooga, (sh tingimuslikud otsused) ning prioriseeritakse taotlused.

 1. Valitakse välja projektid Komisjonile esitamiseks ning selgub projektide prioriteetsuse järjekord.
 2. Otsustatakse, millised projekte ei esitata Komisjonile.

Eesti esitab Euroopa Komisjonile prioriseeritud projektid hiljemalt 31.oktoobriks 2019. Lõplikud projektid sisestab SRSP infosüsteemi Riigi Tugiteenuste Keskus. Veebruaris/ märtsis 2020 teeb Komisjon otsused, milliseid projekte toetatakse.

Teenuste pakkujad/reformipartnerid:

 • eksperdid liikmesriikidest;
 • SRSS eksperdid;
 • rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, EBRD, WB, IMF, EIB jt);
 • erasektori partnerid, sh konsultatsioonifirmad (PWC, EY jt).

SRSP IV taotlusvoor 2020:

2019 aastal korraldas SRSP IV 2020 vooru läbiviimist Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Eesti vooru esitatud taotluste hindamisel oli kasutusel 2-etapiline hindamissüsteem. Ministeeriumidele ja nende allasutustele oli projektiideede edastamise tähtaeg sel aastal oli 27. august ja kokku laekus 23 projektiideed.

Taotlusi hindasid Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna (RO) ja riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna (RIHATO) ning Riigikantselei strateegiabüroo valdkondlike ekspertide töögrupp.

Projektitaotlustele hinnangu „toetame“(projekt esitatakse EK-le) ja „toetame tingimuslikult“ (st projekt esitatakse EK-le kui lõplikus taotluses on hindajate tähelepanekutega arvestatud“ sai 15 projekti, 8 projekti esitamist EK-le ei toetatud (põhjused eelkõige, et ei ole kooskõlas SRSP eesmärkide ja toetatavate tegevustega).

3.oktoobriks esitasid täiendatud taotlused kõik 15 projekti. Mõlemad töögrupid esitasid omapoolsed ettepanekud, millest lähtuvalt moodustus koondpingerida 1-15 aritmeetilise keskmise alusel (väikseim koondsumma sai kõrgeima positsiooni).

Hinnati:

 • projekti kooskõla SRSP eesmärkide ja toetatavate tegevustega, Euroopa lisaväärtusega;
 • probleemi/teema  olulisust, kiireloomulisust, kriitilisust (sh valdkonna ja Eesti kontekstis);
 • projekti taotluses kirjeldatud lahendusi, sh tegevusi, väljundeid, tulemusi, eelarvet, taotleja võimekust projekt edukalt ellu viia;
 • projekti kooskõla arengukavade, Eesti 2020 reformikava, riigipõhiste soovitustega jne.
 • seotust SRSP toetusvaldkondadega

31.oktoobril esitasime Euroopa Komisjonile lõplikuks hindamiseks prioriseeringu alusel kokku 14 taotlust, kuna Keskkonnaministeerium ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otsustasid oma projektid ühendada.

Euroopa Komisjon  hindab projekte ja teeb eelvaliku selle aasta lõpuks või 2020 aasta alguses ja lõplikud otsused hiljemalt märtsiks 2020.

SRSP IV voor 2020 hindamise prioriseering Euroopa Komisjonile 31.10.2019

Taotluse esitaja Taotluse teema
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Input Study for the renewal of National Energy and Climate Plan of Estonia and Estonian Climate Policy Until 2050                    “Possibilities for transitioning to a climate neutral electricity production in Estonia”
Sotsiaalministeerium Estonian health ICT governance framework
Keskkonnaministeerium ja MKM Estonian waste system analyse
Sotsiaalkindlustusamet Supporting strategical development of social services and benefits data register STAR
Siseministeerium Study of cybercrime in the light of ICT developments – PHASE 2
Justiitsministeerium Effective referral and assistance mechanisms of victims of crime for reducing the harm of victimization
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium „Analysis of Economic Impact and Implementation Possibilities of the Real Time Economy (RTE).“
Kultuuriministeerium Enlarging the public services and role of libraries on the example of integration activities
Keskkonnaministeerium Analyses and action plan towards sustainable water services
Rahandusministeerium Finding and applying coordinated spatial interventions to act upon population shrinkage and changes in settlement structure. 
Haridus- ja Teadusministeerium Better integration of non-formal and formal learning 
Haridus- ja Teadusministeerium Improving the system of initial and continuous professional development of educators and school leaders in Estonia
Rahandusministeerium Regional Capital Markets Development Accelerator Fund (CMDAF)
Rahandusministeerium Financial Literacy Reform for Teachers

Oktoobri lõpus esitas Eesti SRSP programmi 2020. aasta vooru kokku 14 toetustaotlust. 

Kokku sai SRSS liikmesriikidelt enam kui 600 taotlust 27-lt liikmesriigilt eelarve jaoks, mis ületab selgelt SRSP 2020-le eraldatud 84,7 miljonit eurot aastas. Enamik laekunud taotlustest olid kvaliteetsed ja SRSS sai valida ainult piiratud arvu taotlusi.

SRSS on teostanud projektide eelvaliku, mis viidi läbi koostöös teiste Komisjoni talitustega.

Läbitud protsessi tulemusel teeb SRSS ettepaneku 228 rahastamistaotluse esitamiseks SRSP 2020 raames

Hindamine põhines SRSP määruses määratletud kriteeriumidel, võttes arvesse läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid, taotluste küpsust ning riiklike koordineerivate asutuste prioriteetide seadmist.

Komisjon valis välja 8 alljärgnevat Eesti projekti:

Title

Beneficiary Authority

Input Study for the renewal of Estonian National Energy and Climate Plan and Climate Policy until 2050

Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Energy Department

Estonian health ICT governance framework

Ministry of Social Affairs

Estonian waste system analysis

Ministry of the Environment of Estonia

Study of cybercrime in the light of ICT developments – phase 2

Estonian Ministry of Interior

Analyses and action plan towards sustainable water services

Ministry of the Environment of Estonia

Spatial interventions to act upon population shrinkage and changes in settlement structure

Ministry of Finance

Improving the system of initial and continuous professional development of educators and school leaders

Ministry of Education and Research

Regional Capital Markets Development Accelerator Fund

Ministry of Finance

Taotluste ja summade lõplik loetelu sõltub EU volinike kolleegiumi ametlikust otsusest 2020. aasta veebruari lõpus.

SRSP IV vooru ajakava 2019-2020:

16. mai 2019 – kutsed avaseminarile

6. juuni 2019  – SRSP IV vooru avaseminar 

12. juuni 2019 – taotlusvorm, ajakava ja slaidid taotlejatele

 • Teisipäeval, 27. augustil 2019 – esmane projekti ideede esitamise tähtaeg Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK)
 • Alates 28. august - 17.september  – projektide ideede vahehindamine Rahandusministeeriumi (RM) ja Riigikantselei (RK) poolt
 • Kolmapäeval, 18. septembril 2019 – projekti ideede vahehindamise tagasiside taotlejatele (RTK)
 • Alates 18.september – 03.oktoober 2019  –  taotlejatele taotluste vormimise ja korrigeerimise aeg
 • Neljapäeval, 03. oktoobril 2019  – lõplike esmaste projektide esitamise tähtaeg Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK)
 • Esmaspäev 07. oktoober – reede 11.oktoober 2019 – lõplike projektide hindamine ja prioriseerimine (RM ja RK)
 • Lõplikud projektid RTK poolt mitteametlikuks hindamiseks Euroopa Komisjonile
 • Alates 16.oktoober – 25. oktoober 2019 – jooksev tagasiside taotlejatele, viimased tähelepanekud ja taotluste täiendamise aeg. Täiendatud lõplikud taotlused on EK-le esitamiseks valmis.
 • 25. oktoober –  28. oktoober 2019 –  Taotlejad esitavad lõplikud taotlusvormid Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK)
 • Alates 28. oktoober – 30. oktoober 2019 – RTK sisestab taotlejate poolt esitatud ametlikud taotlused SRSS infosüsteemi
 • Hiljemalt neljapäeval, 31. oktoobril 2019 – Riigi Tugiteenuste Keskus esitab lõplikud ametlikud taotlused Komisjonile läbi SRSS infosüsteemi
 • November 2019 – märts 2020 –  Jooksev suhtlus SRSS esindajatega. Euroopa Komisjon  hindab projekte ja teeb lõplikud otsused märtsiks 2020, milliseid projekti toetatakse. 

Varasemalt toetatud projektid:

III voor

Kolmandas voorus (EK tähtaeg oktoober 2018) toetas EK üheksast Eesti esitatud taotlusest seitset kogusummas 2 626 000 eurot.

nr

Toetuse saaja

Projekt

Indikatiivne periood

1

MKM

Uuring transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2030 sisendiks „Milline peaks Eesti transpordisüsteem olema, et aidata Eestil saavutada enda täielik majanduslik potentsiaal?“

Kv 2/2019 – Kv 2/2020

2

SOM

Inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu arengukava 2040 loomine

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

3

STAT

Andmehalduse rakendamine Eestis

Kv 3/2019 – Kv 4/2020

4

SOM

Aktiivsete tööturuteenuste pakkumine

Kv 2/2019 – Kv 2/2020

5

RM

Eesti finantsjuhtimise infosüsteemide analüüs

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

6

RM

Eesti avaliku sektori finantsjuhtimise arendamine: tõhustamiskava kui riigieelarve koostamise sisend

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

7

HTM

Tõenduspõhine valitsemine alus-, üld- ja kutsehariduses

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

II voor

Teises voorus (EK tähtaeg oktoober 2017) toetas EK kümnest Eesti esitatud taotlusest kuute kogusummas 1 045 000 eurot.

nr

Toetuse saaja

Projekt

Indikatiivne periood

1

SOM

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste finantseerimine (sotsiaalvaldkonna tulemusjuhtimine, teenuste integreerimine)

Kv 2/2018 – Kv 3/2019

2

SIM

Küberkuritegevuse uurimise vajaduste ülevaatamine IKT järgmise kümne aasta arengute põhjal

Kv 2/2018 – Kv 1/2019

3

SOM

Puuetega inimestele suunatud teenusesüsteemi korrastamine

Kv 2/2018 – Kv 4/2019

4

MKM

Kohtusüsteemivälise varase eelhoiatussüsteemi ja vaidlemiskogu loomine Euroopa parimate praktikate põhjal

Kv 1/2018 – Kv 3/2019

5

RM

Ettevõtete kapitali kaasamise hõlbustamise meede

Kv 1/2018 – Kv 2/2019

6

MKM

Ehituslubade taotlemine ehitusinfo 3D mudeli (BIM) abil

Kv 2/2018 – Kv 2/2020

I voor

Esimeses voorus (EK tähtaeg aprill 2017) toetas EK viiest Eesti esitatud projektist kolme kogusummas 400 000 eurot.

nr

Toetuse saaja

Projekt

Indikatiivne periood

1

RM

Kapitaliturud (sh õiguslik raamistik)

Kv 4/2017 – Kv 4/2019

2

RM

Innovaatilised tehnoloogilised lahendused - reguleeriv raamistik Eestis (sh kapitaliturgude võimalused)

Kv 4/2017 – Kv 4/2019

3

RM

Kapitaliturgude diagnostika

Kv 4/2017 – Kv 3/2018


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotluste esitamine Eestis läbib kahe-etapilise hindamise süsteemi. Esimene etapp on projekti ideede hindamine ja teine etapp sisaldab lõplike projektide hindamist. 

Kontakt:

Valdkond: Riigivalitsemine

Lagle Reidma

SRSP-TSI Coordinator
Coordinating Authority in Estonia
Department of Grants Administration 

Fotol Struktuurireformi avaseminar 6.juunil ministeeriumide ühishoone Tamme saalis:

Viimati uuendatud 14.02.2021