Meede: Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

Meetme "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste süsteemse taristu arendamine ja Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate juurdepääs rahvusvahelisele teadustaristule.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Eesti teadustaristu objektide loetellu kantud objektid, teadus- ja arendusasutused


Eesmärk:

Teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime edenemist ja pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri terviklik väljaarendamine, lähtudes infrastruktuuri laiemast suunatusest teadusasutustele, ettevõtetele ja teistele partneritele, orienteeritusest rahvusvahelisele koostööle ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade arenguvajaduste toetamise põhimõtetest.


Tulemused:

Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri funktsionaalsuse terviklik väljaarendamine ja arenduse lõpuleviimine, tagades infrastruktuuri pakutavate teenuste toimimine.

Eesti kasvanud atraktiivsus, konkurentsivõime ja nähtavus rahvusvahelises teaduse tööjaotuses. 

Tagatud on teaduse infrastruktuuri ühiskasutus ning paraneb teadlaste, ettevõtete ja teiste partnerite juurdepääs teadusaparatuurile, seadmetele ja informatsiooniallikatele, sealhulgas nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade arenguvajaduste toetamiseks. 

Rahvusvaheliselt kõrgetasemelise teaduse infrastruktuuri kaudu on tagatud Eesti teadlastele vajalik teadustöö keskkond.


Kogueelarve:

29 612 846 €

Tingimused:

Kõik tingimused on leitavad riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri määrusest

 • Investeerimisettepaneku sai esitada projektidele, mis olid kantud 2019. aastal heakskiidetud Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetellu ning ei tohtinud olla toetust saanud varasemalt samast tegevusest.

Toetatavad tegevused:

Riiklikult oluliste teaduse infrastruktuuri üksuste projekteerimine, soetamine, kompleksne väljaarendamine või kaasajastamine, sealhulgas:

 • Teaduse infrastruktuuri abil pakutavate teenuste väljaarendamine või olemasolevate teenuste parendamine ja teenuste pakkumiseks vajalike tingimuste loomine, sealhulgas infrastruktuuri ühiskasutusreeglistiku väljatöötamine.
 • Laboriseadmete ja -aparatuuri ning nende opereerimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ning täiendamine.
 • Teaduse infrastruktuuride projekteerimine, ehitamine või rekonstrueerimine ning nende opereerimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ning täiendamine.
 • Kollektsioonide ja arhiivide, andmebaaside ja muu struktureeritud informatsiooni täiendamine ning nende opereerimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ning täiendamine.
 • Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni hajusinfrastruktuuri efektiivne edasiarendamine.
 • Teaduse infrastruktuuri rajamise, katsetamise, seadistamise või käivitamisega seotud tegevused.
 • Rahvusvaheliste teaduse infrastruktuuride, ja nende võrgustike (hajusate teaduse infrastruktuuride), mis paiknevad väljaspool programmipiirkonda, loomises ja nende töös osalemiseks vajalikud tegevused.

Hindamiskriteeriumite kaalud:

 • Projekti mõju meetmete tegevuse eesmärkide saavutamisele - 30%
 • Projekti põhjendatus - 20%
 • Projekti eelarve realistlikkus ja kuluefektiivsus - 15%
 • Projekti teostatavus ning toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia - 15%
 • Projekti seos nutika spetsialiseerumise kasvualadega - 10%
 • Projekti seos ESFRI teekaardi objektidega - 10%

Toetatud projektid:

Nutika tootmise tuumiktaristu (Smart Industry Centre (SmartIC))

 • Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
 • Partner: Eesti Maaülikool
 • Periood: 01.01.2017 – 30.06.2019
 • Toetus: 1 595 173 eurot
 • Lühikirjeldus: Smart Industry Centre (SmartIC) projekti näol on tegemist uue 2017-2018. aastal teaduse- ja arendustöö toetamiseks loodava uue tuumiktaristuga – nutika tootmise (Industry 4.0) vallas, mis koondab endasse tulevikus teadus- ja arendustegevusega seotud hajus-struktuurid (distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis mehaanika, masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materjaliteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas.

Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK) ühendatud sisuotsing

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum
 • Periood: 01.01.2017 – 28.02.2021
 • Toetus: 716 235 eurot
 • Lühikirjeldus: Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb kättesaadavaks eesti keele digiressursid ja -tehnoloogia. Meie tegevuse eesmärk on koondada olemasolevad digitaalsed keeleressursid (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid) ja keele töötlemise vahendid (tarkvara) vastastikku toimivaiks ning oskusteabega varustatud teenusteks. Projekti eesmärk on käivitada ühendatud sisuotsingu teenused, et aidata leida keeleandmestikest üles teadlast huvitav sisuline info.

European Spallation Source ERIC instrumentide kavandamine, projekteerimine ja ehitamine ning rakendamine teaduslikeks uuringuteks (ESSource)

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
 • Periood: 01.09.2015 – 31.08.2022
 • Toetus: 4 193 581,60 eurot
 • Lühikirjeldus: Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ehk ESS) on 17 Euroopa riigi (s.h. Eesti) ühisprojekt. Eesmärgiks on ehitada materjalide ja loodusnähtuste uuringuteks mõeldud neutronkiirgusallikas. ESS ehitatakse Lundi, Rootsi ning selle arvutuskeskus saab olema Kopenhaagenis, Taanis. ESS-i ehitamine algas 2014 ja peaks lõppema 2020. aastal, võimsuse suurendamine ja kõigi mõõtejaamade väljaarendamine toimub 2020-2025 ning ESS sulgeb algsete plaanide kohaselt oma uksed aastal 2065.

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Statistikaamet
 • Periood: 01.01.2017 -31.08.2022
 • Toetus: 773 660 eurot
 • Lühikirjeldus: Kasvav ruumiline mobiilsus on üks olulistest kaasaja ühiskonna muutustest, millega seonduvad välis- ja siserände, linnastumise, ettevõtluse, ebavõrdsuse ja regionaalse arengu teemad. Ruumilise mobiilsuse uurimiseks on vaja ajakohaseid ja kvaliteetseid andmeid. IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis integreerib geograafiliselt ja longituudselt erinevaid riigi statistika ja uuenduslikke infotehnoloogilisi andmeallikaid.

Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+) 

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
 • Periood: 01.01.2017 – 31.12.2021
 • Toetus: 1 782 135 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” eesmärk on arendada välja tipptasemel taristu ja aparatuuriga varustatud Eesti teaduse teekaardi objekt, mis põhineks Tartu Ülikooli, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteaduse, energeetika ja nanoturvalisuse uurimisgruppide kompetentsil, olles tõmbekeskuseks nanomaterjalide ja nanoohutuse alal ning atraktiivseks teenustepakkujaks nii teadusasutustele kui ka erasektorile.


Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Maa-amet
 • Periood: 01.01.2016 – 31.12.2021
 • Toetus: 1 555 500 eurot
 • Lühikirjeldus: Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) on loodusteaduslikel kogudel ja informaatikal põhinev integreeritud taristu, mis võimaldab looduse mitmekesisuse põhiseid teaduse eesliini uuringuid ning toetab looduskaitset ja loodusharidust. NATARC teenused tagavad botaanika, geoloogia, mükoloogia ning zooloogia valdkonna rahvuskollektsioonidel põhinevaid uurimisvõimalused nii Eestis kui ka globaalsel tasemel, panustades ka riigi keskkonnainfo kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse.

Kliiniliste teadusuuringute üksuse (RSKTK) väljaarendamine

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Eesti Maaülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 • Periood: 01.01.2017 – 30.04.2021
 • Toetus: 2 137 126 eurot
 • Lühikirjeldus: Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK) on riiklik teadusinfrastruktuur, mille moodustavad Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum, eesmärgiga tõhustada terviseuuringuid Eestis, et aidata kaasa meditsiiniliste uuringute kõrgetasemelisele arengule. RSKTKs on kättesaadavad tehnoloogiad ja kompetentsid biomeditsiiniliste, kliiniliste ja veterinaarsete uuringute jaoks. RSKTK soovib olla partner ettevõtjatele ja riigile teadusuuringute teostamisel.

Eesti Teaduspilve loomine (ETAIS II)

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 01.01.2017 – 31.12.2019
 • Toetus: 2 077 230 eurot
 • Lühikirjeldus: Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS) on üle-Eestiline ühtne teadusarvutuste infrastruktuur, mis koosneb teadusarvutuskeskustest, seal paiknevatest arvutusklastritest, superarvutitest ja andmehoidlatest, keskusi ja ressursse ühendavatest tsentraalsetest teenustest ning arendamisele ja lõppkasutajate koolitamisele spetsialiseerunud inimestest. ETAISi keskuste koguvõimsus on rohkem kui 10000 CPU tuuma ja üle 20PB salvestusmahtu.

Euroopa Sotsiaaluuring Eestis (ESS)

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Statistikaamet
 • Periood: 01.01.2016 – 31.07.2022
 • Toetus: 350 000 eurot
 • Lühikirjeldus: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on rahvusvaheline teaduslik andmekogu, mis võimaldab analüüsida ühiskondade arengu, inimeste hoiakute ning käitumise vahelisi seoseid. Seaduspärasused ühiskondade arengus selguvad vaid pikaajaliste aegridade analüüsil. Projekti käigus lisatakse andmebaasi 2016-2020 voorud, samal ajal tagades olemasoleva informatsiooni kasutamise efektiivsuse.

Analüütilise Keemia Kvaliteedi Infrastruktuuri (AKKI) täiendava analüütilise võimekuse arendamine

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 01.01.2017 – 31.12.2021
 • Toetus: 1 459 966 eurot
 • Lühikirjeldus: AKKI on valdkondadeülene infrastruktuuriobjekt, mis on loodud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite baasil ning toetab moodsate keemilise analüüsi metoodikate arendamist ja rakendamist ning analüüsitulemuste kvaliteedi tagamist teadus-, järelevalve- ja tööstuslaborites. Luuakse keemilise analüüsi tippseadmete “ristkasutusvõrgustik” ning lisaks pakutakse koostöös tellijatele ka nn „horisontaalseid“ teenuseid, nagu koolitused, nõustamised jms.

Eesti Genoomikakeskus

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Eesti Biokeskus
 • Periood: 01.01.2016 – 31.08.2022
 • Toetus: 1 817 148 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on EGK kui riiklikult tähtsa teaduse infrastruktuuri terviklik väljaarendamine. Projekt suurendab TÜ, EBK ja tervikuna Eesti teaduse edasist rahvusvahelistumist ja konkurentsivõime kasvu nii akadeemilises sfääris kui erasektoris. Väljaarendatav infrastruktuur on avatud kasutamiseks nii oma andmebaaside kui geenianalüüsi tehnoloogia mõttes, selle kasutamise intensiivsus ja ulatus kasvab projekti elluviimisel oluliselt.

Eesti eluteaduste andmete teadustaristu (ELIXIR)

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Eesti Biokeskus, Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
 • Periood: 01.03.2016 – 31.08.2022
 • Toetus: 1 284 564 eurot
 • Lühikirjeldus: ELIXIR on üle-Euroopaline ESFRI raamistiku riikidevaheline koostöövõrgustik tagamaks bioloogiliste ja bioinformaatiliste andmete ning tarkvara, integratsiooni standardite, arvutusressursside ning koordineeritud koolituse kestlik areng ning toimimine. Eesti ELIXIR keskendub bioinformaatiliste tarkvarateenuste käigushoidmisele ning kohaliku eluteaduse sihtgrupile vajalike koolituste väljatöötamisele ning läbiviimisele.

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine

 • Toetuse saaja: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 • Periood: 01.05.2017 – 01.06.2019
 • Toetus: 546 250 eurot
 • Lühikirjeldus: Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk on Eestit kattev kaasaegne optiline võrk, mis ühendab Eesti olulised teaduskeskused omavahel dubleeritud optiliste andmesidekanalite ringiga ja ühendub Tartus ja Tallinnas GÉANTi võrguga. Tallinn-Helsingi kanal ühendab Eesti akadeemilist andmesidevõrku otse NORDUnet Open eXchange, Funeti ja Runneti võrkudega.

Uute uurimisteenuste ja vajaliku taristu arendamine MAX IV sünkrotronkiirgusallikal 

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
 • Periood: 01.08.2020 - 31.07.2023
 • Toetus: 711 910,40 eurot
 • Lühikirjeldus: MAX-TEENUS põhieesmärgiks on kindlustada Eesti teadlastele ja inseneridele nii avalikust kui ka ettevõtlussektorist juurdepääs MAX IV rahvusvahelise sünkrotronkiirguse allika kiirekanalitele, et seal läbi viia eksperimentaalseid uuringute kaasaegsematel uurimismeetoditel. Selleks arendatakse edasi Eesti FinEstBeAMS kiirekanali eksperimente, osutatakse Eesti kasutajatele tugiteenust eksperimentide läbiviimisel mistahes MAX IV kiirekanalil ning tutvustatakse sealseid uurimisvõimalusi Eestis.

Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) E-VARAMU

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, Eesti Rahvusraamatukogu
 • Periood: 01.01.2020 - 31.08.2023
 • Toetus: 698 250 eurot
 • Lühikirjeldus: E-varamu projekti eesmärgiks on luua täielik Eesti teadus- ja kultuuripärandi kogum, mis hõlmab kõiki Eesti mäluasutuste kollektsioone. Olemasolev taristu võimaldab juurdepääsu üle 15 miljonile Eesti erinevates mäluastustes paiknevatele teadus- ja kultuuriobjektidele. Taristu on hajutatud üle Eesti, kuid projekti töö tulemused on kättesaadavad kõigile läbi E-varamu portaali.

Taimebioloogia infrastruktuur - TAIM

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 01.01.2020 - 31.08.2023
 • Toetus: 1 557 418,13 eurot
 • Lühikirjeldus: Taristuprojekt TAIM loob aparatuurse ja teenuse pakkumise võimekuse taimede seisundi jälgimiseks reaalajas nii laboris kui ka põllul. Arendatakse liigniiskuse ja põuastressi testala, erinevate kaameratega varustatud droone, fotosünteesi ja veekasutuse mõõtmise instrumente ning taimepatogeenide tuvastamiseks süvasekveneerimise ja mikroskoopia meetodikaid. Investeeringud kiirendavad sordiaretust ja arendavad tehnoloogiaid, et tõsta põllumajandusliku tootmisprotsessi kuluefektiivsust.

Eesti osalus Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustikus (DiSSCo Eesti)

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Loodusmuuseum
 • Periood: 01.07.2020 - 30.06.2023
 • Toetus: 1 258 987,50 eurot
 • Lühikirjeldus: DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections, http://dissco.eu/) on üleeuroopaline loodusteaduslikke kollektsioone haldavate teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik. DiSSCo ESFRI teekaarti lisamisega käivitunud Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide e-teenuste ja ligipääsu konsolideerumise protsess pakub Eestile ainulaadse võimaluse osaleda tipptasemel ühistaristu väljaarendamisel ja tugevdada positsioone elurikkuse informaatika teenuspakkujate väärtusahelas.

Kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine Eestis (KosEST)

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 01.03.2020 - 31.08.2023
 • Toetus: 946 168,65 eurot
 • Lühikirjeldus: ESA on Eesti juurdepääs kosmosele. Projekti abil luuakse Eestisse taristu, mis toetab Eesti võimekust osaleda ESA teaduse ja tehnoloogia arendamise missioonides. Valmib kompleksne maapealse tugimõõtmiste struktuur, mis võimaldab kosmose väiketehnoloogia ja kaugseire aparatuuri testimist, optilist kalibreerimist ning maapealseid põhjataeva astronoomilisi vaatlusi. Taristu avatakse ühiselt kasutavaks TA asutustele projektides ning teenusena ettevõtetele ja rahvusvahelistele partneritele.

Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud: AnaEE Estonia

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Eesti Maaülikool
 • Periood: 01.01.2020 - 31.08.2023
 • Toetus: 303 050 eurot
 • Lühikirjeldus: AnaEE Estonia eesmärk on siduda Eesti teadusasutustes tehtavad ökoloogilised eksperimendid rahvusvahelisse AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) võrgustikku ning viia eksperimentide laboratoorne baas kooskõlla AnaEE kriteeriumitega. Osalemine AnaEE's annab võimaluse kaasa rääkida üle-Euroopalise kliima- ja keskkonnauuringute eksperimentaalvõrgustiku käivitamise protsessis, tagades Eesti tipptasemel uurimisrühmade ja välijaamade järjepideva osaluse rahvusvahelises teaduskoostöös.

Eesti Keskkonnaobservatoorium KKOBS

 • Toetuse saaja: Tartu Ülikool
 • Partnerid: Eesti Maaülikool
 • Periood: 01.01.2020 - 31.08.2023
 • Toetus: 660 423,85 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti raames tõstetakse oluliselt Eesti Keskkonnaobservatooriumi SMEAR jaama instrumentaalset võimekust kõrglahutuslike mõõtmistega. Uue aparatuuri väljundiks on suur hulk ühendite kontsentratsioone atmosfääris, mis on olulised mõistmaks taimestiku ja atmosfääri vastasmõjusid, aerosooliosakeste teket ning nende seost kliimaga. Kaasaegne aparatuur loob soodsad tingimused rahvusvaheliseks koostööks. Jaam on oluline praktikabaas tudengitele ja platvorm teadusaparatuuri arendavatele ettevõtetele.

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamine, SCC 2.0

 • Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
 • Periood: 01.09.2020 - 31.08.2023
 • Toetus: 1 796 715,17 eurot
 • Lühikirjeldus: Projekti tulemusel luuakse taristulised tingimused meretehnoloogia ja hüdrodünaamikaga seotud teadusvaldkondade edasiseks arendamiseks Eestis. Suurenevad võimalused Eesti meretehnoloogia ja hüdrodünaamikaga seotud teadusvaldkondade konkurentsivõime tõstmiseks ja rahvusvahelises koostööks. Tagatakse taristule ligipääs partneritele, sh ettevõtetele. Täiustatakse katsebasseini tehnoloogiat. Uuendatakse laborite sisseseadet. Loodud on nutika disaini ehk virtuaalprojekteerimise keskus.
   

Taotlemine ja kontakt:

Viimati uuendatud 19.04.2021