Meede: Regionaalsete investeeringutoetuste programm

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Taotlusvoor: suletud

Alates 2019. aastast uusi taotlusvoore ei avata.

Valdkond: Regionaalareng

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

KOVid, va Tallinna linn; MTÜd ja SAd, mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.


Eesmärk

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamistö.

Meetme sihtrühm:

Kohalikud omavalitsused, va Tallinna linn; Mittetulundusühingud (MTÜ), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all; Sihtasutused (SA), mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.

Hasartmängumaksuseaduse  § 7 lg 2 p 3 kohaselt eraldatakse  Rahandusministeeriumile programmi vahenditeks 12,7% hasartmängumaksu laekumistest.

Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Tingimused:

 • MTÜ või SA võib toetust taotleda ainult juhul kui ühendus on asutatud vähemalt 2 aastat enne taotluse esitamise tähtpäeva ning majandusaasta aruanded on esitatud. Piirang ei kehti ühendustele, mis on asutatud KOV või riigi poolt või on nende valitseva mõju all;

 • Taotlejal on taotlusvoorus õigus esitada üks taotlus. Kaks taotlust võib esitada KOV, mille elanike arv 1.jaanuari seisuga on üle 8000 elaniku.

 • Toetust saab taotleda ühele investeeringu objektile;

 • Investeeringu objekt peab asuma programmi sihtpiirkonnas ning olema taotleja omandis;

 • Projekti ei toetata, kui taotleja on saanud eelnevatest taotlusvoorudest toetust sama investeeringu objekti jaoks ning taotluse esitamise tähtpäeva seisuga ei ole varasemad tööd täies ulatuses ellu viidud ning lõpparuanne esitatud.

 • Projekti lõppedes peab investeeringu objekt olema kasutusele võetav ning olema sihtotstarbelises kasutuses vähemalt viis aastat peale projekti lõppu;

  Olulised numbrid:

 • Maksimaalne toetuse summa on 120 000 eurot, minimaalne toetuse summa on 20 000 eurot.

 • Taotleja omafinantseerimise ja/või projekti partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 25% projekti üldmaksumusest.

Õigusaktid:

29.10.2018. a võttis Riigihalduse minister vastu määruse nr 43 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“, mis reguleerib projektide ellu viimist alates 01. septembrist 2018. a.

Alates 2018. a esitatud taotlustele kehtib Vabariigi Valitsuse 10.11.2017. a vastu võetud määruse nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“ redaktsioon.

Varasemalt esitatud taotlustele:

Toetatavad tegevused:

 • Programmi raames on abikõlblikud tegevused, mis on otseselt vajalikud programmi eesmärgi saavutamiseks;
 • Kohaliku tasandi teenustega seotud objekte toetatakse programmist üksnes tingimusel, et projekti tulemuseks on kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine;
 • Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks ning sihtotstarbelise mööbli või seadme, mille eluiga on vähemalt viis aastat, soetamiseks.
   

Abikõlblikud kulud on järgmised:

 • Ehitustöödega seotud kulud;
 • Mööbli ja/või seadme soetamine ja paigaldamine;
 • Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve;
 • Projekteerimine ja energiaaudit;
 • Toetuse saamisest teavitamisega seotud kulud.

Kulud on abikõlblikud alates taotlusvooru tähtpäevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast, mis ei tohi olla hilisem kui 6 kuud peale taotlusvooru tähtpäeva, kuni 24 kuud.

Projekteerimise ja energiaauditi koostamisega seotud kulud on abikõlblikud kuni kaks aastat enne projektiperioodi algust.

Aruandlus:

Kõik maksetaotlused, muutmistaotlused ja aruanded peab esitama endiselt läbi EAS-i e-teeninduse! Maksetaotlusi, muutmistaotlusi ja aruandeid menetleb RTK. 

Iga toetatud projekti kohta tuleb pärast tegevuste elluviimist esitada lõpparuanne.

Kui toetussumma ületab 40 000 eurot, võib toetuse saaja esitada vahearuandeid iga kolme kuu järel või harvem.

Kui projekti eesmärgis, tegevustes, summades, eelarves või tähtaegades on vaja teha muudatusi, tuleb esitada projekti muutmise taotlus. Muutmistaotlus tuleb esitada projekti perioodi jooksul.

Kuludokumendid, va projekteerimise ja energiaauditi koostamisega seotud, peavad olema väljastatud projektiperioodil või projektiperioodile järgneva 20 tööpäeva jooksul.

Projekti lõppedes peab vastavalt Siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile olema paigaldatud teavitusilt.

Taotlemine:

Alates 2019. aastast uusi taotlusvoorusid ei avata.

Hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatud vahendite kasutamise aluseks on alates 2019. aastast Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatav määrus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse andmise tingimuste ja korra kohta.

Kontakt:

Valdkond: Regionaalareng

Terje Kuus

Viimati uuendatud 14.02.2021