Meede: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Igast maakonnast saab esitada maksimaalselt ühe maakonna ülese tähtsusega projektitaotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.

Taotlusvoor: suletud

Taotlemine oli avatud 15. märtsist kuni 15. juulini 2021. Erinevate toetusvaldkondade täpsemad kirjeldused leiab toetatavate tegevuste alt. 


Sihtgrupp:

 • kohaliku omavalituse üksused,
 • äriühingud
 • sihtasutused ja mittetulundusühingud,
 • riigiasutused külastusobjektide haldajatena,
 • avalik-õiguslikud ülikoolid.

Eesmärk:

Majandusaktiisvuses, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.


Tulemused:

Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud sisemajanduse koguprodukti osakaalu kasv Eesti sisemajanduse koguproduktis 0,3 protsendi võrra. 


Kogueelarve:

Taotlusvooru vahendid moodustatakse kasutusele võtmata vahenditest, projektide arvelt vabanevatest vahenditest, mida ei suudeta ellu viia või viiakse ellu säästlikumalt ning meetmes tekkivatest täiendavatest vabanevatest vahenditest. Meetme 5.4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ kasutusele võtmata vahendite maht käesoleval momendil on umbes 6,5 miljonit eurot. Rahaliste vahendite täpne maht selgub 2021 aasta jooksul. 

Tingimused:

 • Toetust saab taotleda tegevustele, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja mis on maakonna ülese tähtsusega (maakonna arengustrateegiast kõige prioriteetsem meetmest realiseeritav projekt) või piirkondlikud koostööprojektid, mille tegevus(ed) peavad moodustama ühtse loogilise terviku. Taotlusvooru oodatakse projekte, millel on maakonna (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju) või suurema piirkonna ulatusega mõju.
 • Igast maakonnast saab esitada maksimaalselt ühe maakonna ülese tähtsusega projektitaotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.
 • Minimaalne toetussumma projekti kohta on 450 000 eurot ja maksimaalne 1,5 miljonit eurot.
 • Toetuste osakaaludele minimaalse omafinantseeringu määr piirkonniti:
  • Põlva, Võru, Valga ja Ida-Viru maakond vähemalt 15%
  • Harjumaa vähemalt 30% 
  • Hiiu, Jõgeva, Järva, Läänemaa, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saaremaa, Tartu, Viljandi maakond vähemalt 20%
 • Taotluse esitamiseks peab ehitusprojekt olema ehitusseadustiku tähenduses põhiprojekti staadiumis ja lähtuma kehtivatest planeeringutest, olemas peavad olema vajalikud planeeringud, lahendatud maaomandi küsimused jm aega nõudvad ettevalmistused.
 • Taotletava investeeringu tulemusena valmiv objekt peab olema kasutatav kõigile selle objekti kasutajarühmadele parimal võimalikul viisil vastavalt universaalse disaini põhimõtetele.
 • Projekti kulude abikõlblikkuse periood algab üldjuhul taotluse registreerimise hetkest või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses määratud hilisemast kuupäevast. Projektid peavad olema ellu viidud 2023.a. 31.augustiks.
 • Kohustuslik eeltingimus taotlemisel on eelnõustamine rakendusüksuses. Eelnõustamise käigus juhitakse tähelepanu kavandatava projektitaotluse võimalikele tehnilistele ja sisulistele puudustele, antakse soovitusi ja ettepanekuid nende kõrvaldamiseks ning nõustatakse riigiabi küsimustes. Kontakt: pille.ruul@rtk.ee, tel. 663 1961 

Hindamine:

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab hindamiskomisjon võttes aluseks järgneva hindamismetoodika.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

 • Projekti põhjendatus, mõju meetme eesmärkidele– 35% koondhindest;
 • Toetatava tegevuse jätkusuutlikkus – 25% koondhindest;
 • Eelarve põhjendatus, kvaliteet ning kulutõhusus – 25% koondhindest;
 • Projekti teostatavus, kindlustatus ressurssidega - 15% koondhindest

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest. 

Taotluse hinnang loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75.

Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestatakse kaalutud keskmise alusel üle-eestilisse pingeritta. Juhul, kui mitme projekti tulemuste koondsumma on võrdne, eelistatakse projekte, mis said hindamiskriteeriumis projekti põhjendatus ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele kõrgema hinde.

Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne jääb alla 2,75.

Kuna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmes on mitu erinevat toetatavat tegevust, siis on ka hindamiskriteeriumite ning hinnete kirjeldused osaliselt erinevad. Täpsemad hindamiskriteeriumid, tingimused ja dokumendid leiate toetatavate tegevuste alt.

Taotlemine:

Taotlused palume esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatuna E-toetuse keskkonna kaudu alates 15.03.2021 ja mitte hiljem kui 15.07.2021 kell 17.00. Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui taotlus ei ole esitatud tähtajaks.

Täpsemad taotlemise tingimused leiate toetatavate tegevuste alt ja meetme määrusest.

Kontakt:

Pille Ruul

Valdkond: Regionaalareng

Viimati uuendatud 01.10.2021