Erakorraline abi elamuskeskustele ja konverentsihoonete valdajatele

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele.

Seisuga 28.05 vastavad esialgsetel andmetel 79 taotlust määruse nõuetele ja nad on taotlenud toetust 2,9 mln eurot.

Taotlusvoor oli avatud 17. mai 2021 - 28. mai 2021

Infopäev

Taotlusvooru tutvustav infopäev toimus 14. mail 2021 kell 13:00-14:30 virtuaalselt Zoomis.

Vaata infopäeva salvestust siit

Infopäeva slaide saab alla laadida siit:


Sihtgrupp:

Eestis registreeritud järgnevalt toodud eraõiguslikud juriidilised isikud, välja arvatud riigi asutatud sihtasutus:

 • elamuskeskuse pidaja, kes pakub tasulise sissepääsu alusel siseruumis, püsivas asukohas teaduslikul, hariduslikul või meelelahutuslikul eesmärgil elamusteenust, millest on avalikkust teavitatud ning mis on olnud avalikkusele kättesaadavad erinevates vanuserühmades sihtgruppidele või
 • hoone valdaja, kes tegeleb teatri-, kontserdi-, konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete käitusega, kelle põhitegevusala on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)“ sätestatud tegevusala koodiga jagu R 90041.

Eesmärk:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest oluliselt mõjutatud elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajate jätkusuutlikkuse tagamine.

Tingimused:

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse kultuuriministri määruses nr 15 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele“ toodud tingimustega.

Toetatakse elamuskeskuste pidajaid ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajaid, kelle põhitegevus on Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduses nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtestatud piirangute tõttu täielikult peatatud või oluliselt piiratud.

Vaata ka määruse seletuskirja:

Taotleja võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud riigi asutatud sihtasutus:

 1. elamuskeskuse pidaja, kes pakub tasulise sissepääsu alusel siseruumis, püsivas asukohas teaduslikul, hariduslikul või meelelahutuslikul eesmärgil elamusteenust, millest on avalikkust teavitatud ning mis on olnud avalikkusele kättesaadavad erinevates vanuserühmades sihtgruppidele (elamuskeskus) või;
 2. hoone valdaja, kes tegeleb teatri-, kontserdi-, konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete käitusega, kelle põhitegevusala on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kordLisa 16 Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)“ sätestatud tegevusala koodiga jagu R 90041 (konverentsikeskus).

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. tema tegevus on Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduses nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtestatud piirangute tõttu täielikult peatatud või oluliselt piiratud;
 2. ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
 3. tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;
 4. tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;
 5. juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 6. ta ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) (edaspidi üldise grupierandi määrus) artikli 2 punkti 18 mõistes 31. detsembri 2019. a seisuga;
 7. erandina punktis 6 sätestatust võib taotleja olla mikro- või väikeettevõtja üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019, COVID-19 raamistiku punkti 22 tingimustel.

Toetuse suurus ja selle arvutamine:

Toetuse rahastamise eelarve: 1 500 000 eurot
 1. Antav toetus on kas riigiabi või vähese tähtsusega abi (VTA)
 2. Toetussumma arvutamise alus on vastavalt tegutsetud kuudele 2019. aastal teenitud 2,5 kuu keskmine käive, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot taotleja kohta.
  1. Kui taotleja alustas tegutsemist 2018. aastal ning alustamisest tingituna on tema majandusaasta ühe korra pikem kui 12 kuud, võetakse 2018. aasta tegutsetud kuude käive, liidetakse see 2019. aasta käibele ning arvutatakse tegutsetud kuude 2,5 kuu keskmine käibe summa, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot taotleja kohta;
  2. Kui taotleja majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, võetakse toetussumma arvutamise aluseks 2018. ja 2019. majandusaasta käive;
  3. Kui taotleja majandusaasta ei ühti kalendriaastaga ja taotleja alustas tegutsemist 2019. aastal, võetakse toetussumma arvutamise aluseks tema viimase majandusaasta käive;
  4. 31. detsembri 2020 seisuga täpselt või vähem kui aasta tegutsenud taotleja toetussumma arvutamise alus on 2020. aastal vastavalt tegutsetud kuudele teenitud 2,5 kuu keskmine käive, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot taotleja kohta.
 3. Äriühingute puhul arvestatakse käibe hulka kasumiaruande rida „müügitulu“.
 4. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul arvutatakse käibe hulka kasumiaruande read „tulu ettevõtlusest“ ja „muud tulud“.
 5. Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks käesolevas paragrahvis sätestatud määras, leitakse toetuse lõplik summa proportsionaalsuse põhimõttel.

Taotlemine toimub läbi e-toetuse keskkonna:

E-toetuse keskkonda

Kontakt:

Tea Tassa

Viimati uuendatud 03.06.2021