Meede: alustava ettevõtja Starditoetus

Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv. .

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlemine lõpeb hiljemalt 31.08.2022 kell 23:59

Starditoetuse taotlemine avatakse uuesti 2023.a.  – rahastust hakkab andma EASi ja KredExi ühendasus.
Uue meetme tingimused on väljatöötamisel ning taotlemise avamise täpsem aeg selgub jooksvalt.

E-toetus


Sihtgrupp:

Alustaval ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.


Eesmärk:

Aidata alustaval ettevõtjal käivitada ettevõte äriplaanis kirjeldatud viisil ja jõuda soovitud tulemuseni.


Tulemused:

Aastaks 2023 on kõikide projektide peale kokku loodud 1000 uut töökohta.


Kogueelarve:

8 100 000

Maksimaalne toetus 15 000 EUR
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%.

Tingimused:

 • Toetust reguleeriv määrus.

 • Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.

 • Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing.

 • Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega.

 • Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.

 • Ettevõtte töötajate arv on väiksem kui 10.

 • Ettevõte ei ole eelnevalt saanud EAS-i stardi- ja/või kasvutoetust.

 • Taotluse esitamisele eelneva kvartali ega taotluse esitamisele eelneva majandusaasta müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot

 • Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb Tallinna linnas.

 • Suunatud töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb väljaspool Tallinna linna.

 • Juhul kui ettevõtte osanikud on eelnevalt Töötukassast toetust saanud, siis on Töötukassa alustava ettevõtja projekt edukalt lõpule viidud.

 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.

 • Ettevõtte müügitulu peab teisel majandusaastal pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu ulatuma 80 000 euroni.

 • Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta  - üks hiljemalt esimesel kuul pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu, teine  aasta pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu. Töötajale makstav brutopalk on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 01. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 protsenti (01.07.2022 774,00 eurot).

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutades selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logoreeglitega.

Toetatavad tegevused:

 • Materiaalse põhivara soetamine. Materiaalse põhivara üksiku eseme maksumus peab olema vähemalt 100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks Äriregistri andmetel on viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.
 • Transport, seadistamine ja paigaldus. Toetusega soetatava materiaalse põhivaraga seotud transpordi, paigaldamise ja seadistamise kuludeks.
 • Turundus. Projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimine. Teenuse müüja peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks Äriregistri andmetel on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.
 • Rakendustarkvara soetamine või arendamine. Põhitegevuseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks, juurutamiseks või arendamiseks (v.a. kontoritarkvara). Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks Äriregistriandmetel on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.
 • Personalikulud. Töölepingu alusel töötavate isikute või juhatuse liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel tekkiv tööjõukulu, maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest.

Projekti teekond:

Infonõustamine üldise info saamiseks

Maakondlike Arenduskeskuste spetsialistid nõustavad alustavaid ettevõtjaid eesmärgiga toetada nende äriplaani koostamist ja elluviimist. Infonõustamisel on võimalik saada tagasisidet oma ideedele seoses ettevõtte alustamisega. Samuti antakse infot, millistel tingimustel kvalifitseerub teie ettevõte toetust taotlema ning millised on täiendavad rahastamise võimalused. Soovitame infonõustamist Maakondlikus Arenduskeskuses enne starditoetuse raames eelnõustamise läbimist. Palume võtta ühendust oma piirkonna spetsialistiga.
 

Eelnõustamine eelhinnangu saamiseks

Maakondlike Arenduskeskuste spetsialistid on ettevõtte tegevuskoha piirkonna ettevõtlusega kõige paremini kursis, seega on nende poolt koostatud eelhinnang RTK-i starditoetuse taotluse kohustuslik osa. Maakondlikud Arenduskeskused asuvad igas maakonnas ning palume oma starditoetuse taotlusele eelhinnangu saamiseks nendega ühendust võtta.

Taotluse registreerimine ja vastavuskontroll

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse  e-toetuse keskkonnas. 
Oluline on silmas pidada taotluses märgitud projekti alguskuupäeva, sest sellele eelnevalt tekkinud kulusid RTK ei finantseeri. Projekti abikõlbliku perioodi kestvus on 12 kuud.
RTK kontrollib taotleja ja taotluse vastavust starditoetuse tingimustele, viiakse läbi ka seotud isikute analüüs. Puuduste ilmnemisel informeeritakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks lisaaega kuni 10 tööpäeva. Selleks perioodiks peatab RTK taotluse menetlemise. Kui taotleja ei kõrvalda ilmnenud puudusi või ei esita informatsiooni tähtaegselt, langetab RTK  taotluse rahastamata jätmise otsuse ilma sisulist analüüsi tegemata.

Taotluse menetlemine

Kui taotlus vastab tingimustele, algab projekti sisuline hindamine – tutvutakse esitatud äriplaani, finantsprognooside ning eelarves planeeritud kulude abikõlbulikkuse ja põhjendatusega, samuti eelnõustamisel antud hinnanguga. 

Taotluste hindamine toimub taotleja poolt RTK-le esitatud materjalide põhjal. Vajadusel küsitakse taotlejalt lisainfot või kohtutakse taotlejaga. RTK kaasab  vajaduse korral taotluse hindamisse täiendavaid eksperte ja spetsialiste. 

Otsus taotluse kohta tehakse üldjuhul 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest. Menetlusaeg pikeneb taotluses esinevate ebatäpsuste kõrvaldamise ja lisainformatsiooni küsimise aja võrra. Otsuse saadetakse taotlejale e-posti teel taotluses märgitud aadressile, otsus on kättesaadav ka e-toetuse keskkonnas projekti materjalide juures. Otsuse koopia saadetakse ka eelhinnangu koostanud Maakondliku Arenduskeskuse spetsialisti e-posti aadressile.

Projekti muudatuste kooskõlastamine

Kui soovite muuta tegevusi või teha muudatusi eelarves (konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea summa muutub rohkem kui 30%), siis kooskõlastage muudatused RTKga: 

 • õigeaegselt – enne muudatuse tegemist ja enne projekti perioodi lõppu ehk projekti perioodi jooksul,
 • kirjalikult – e-toetuse keskkonna kaudu.

Vajadusel on võimalus taotleda projekti perioodi pikendamist (põhjendatud avaldus esitada abikõlbliku perioodi jooksul, projekti perioodi saab pikendada kaks korda kuue kuu võrra). 
RTK teeb otsuse muudatustaotluse osas 20 tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist.
Teavitage RTKd, kui toimuvad muudatused Toetuse saaja andmetes ehk nime, aadressi, seaduslike või volitatud esindajate muutumise, ümberkujundamise, pankrotiavalduse esitamise, likvideerija määramise või tegevuse lõpetamise puhul. 

Kooskõlastage RTKga enne muudatuste tegemist kirjalikult toetuse saaja või tema osa, aktsiate ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmisega. 

Toetuse väljamaksmine

Toetuse väljamaksmise eelduseks on maksetaotluse esitamine koos korrektsete kulu- ja maksedokumentidega. Projekti maksetaotlus esitatakse  e-toetuse keskkonnas (juhend maksetaotluse koostamiseks).  Toetust on võimalik välja võtta täies mahus või kuni neljas osas. Korrektselt esitatud maksetaotluse menetlusaeg on 20 tööpäeva, mille järel kantakse toetus toetuse saaja areldusarvele. Menetlusaeg võib pikeneda, kui maksetaotlus vajab korrigeerimist või lisainfo esitamist.

Toetust saab välja võtta tasudes arved eelnevalt täielikult või omafinantseeringu ulatuses. Mõlemal juhul on toetuse väljamaksmise eelduseks see, et Toetuse saaja on ostetavad asjad/teenused kätte saanud ja seda tõendanud (reeglina on tõenduseks tööde/asja üleandmis-vastuvõtu akt, fotod, kirjavahetus, saateleht, arve või leping, kui see kajastab teavet üleandmise kohta). Arvete osalise tasumise puhul tuleb Toetuse saajal toetuse laekudes tasuda maksetaotluses kajastatud arved täielikult, ning hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuse laekumist tuleb esitada RTKle tõendid maksete tegemisest.

Sularahas arveldamine ei ole aktsepteeritav, kõik toetusega seotud kulud peavad olema tasutud ettevõtte arveldusarvelt. Arve peab olema koostatud abikõlbliku projekti perioodi jooksul, samuti peab kaup või teenus peab olema kätte saadud abikõlbliku projekti perioodi jooksul.

Kasutatud seadme ostmisel on vajalik esitada kasutatud seadme deklaratsioon.

Kajastage toetuse saamine oma raamatupidamises vastavalt EV Raamatupidamise Toimkonna juhendile RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.  Raamatupidamise Toimkonna juhendid vt: www.rmp.ee/raamatupidamine/rtj/

Dokumendid palun arhiveerige viisil, mis tagab nende säilimise määruses nõutud tähtajani. Kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid säilitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 140 lõikele 1. 

Kui viimane toetuse väljamakse tehti: 

 • enne 30. juunini, siis säilitatakse dokumente vähemalt 4 kalendriaastat (kalendriaasta arvestus algab väljamakse tegemise aasta 1.jaanuarist). 

 • juulist kuni 31. detsembrini, siis säilitatakse dokumente vähemalt 4 kalendriaastat (kalendriaasta arvestus algab väljamakse tegemise aastale järgnevast 1.jaanuarist). 

Avalikkuse teavitamine 

Toetuse saajal on kohustus teavitada saadud toetusest

Arengunõustamine projekti jooksul

Pärast starditoetuse taotluse rahuldamise otsust asub ettevõtja oma äriplaani ellu viima. Maakondlikes Arenduskeskustes oodatakse arengunõustamisele, et pakkuda ettevõttele igakülgset abi seatud eesmärkide saavutamisel ning eraldatud toetuse sihipärasel kasutamisel. Kogu projekti elluviimise vältel toimub 5 arengunõustamist, ent neid võib vajadusel olla ka rohkem. Oluline on siinkohal mõista, et nii ettevõtja kui Maakondliku Arenduskeskuse spetsialisti eesmärk on üks – käivitada toimiv ettevõte ning teha seda kooskõlas kehtestatud tingimustega.
Arengunõustamised toimuvad kord poolaastas, neist esimene 6 kuu jooksul alates taotluse rahuldamisest. Konkreetsed tähtajad arengunõustamiste läbimiseks on toodud taotluse rahuldamise otsuses. Maakondliku Arenduskeskuse spetsialist (eeldatavalt sama isik, kes viis läbi taotluse eelnõustamise) võtab toetuse saajaga ühendust ja lepib kokku mõlemale sobiva kohtumisaja. Toetuse saaja esitab arengunõustamistel käies Maakondliku Arenduskeskuse spetsialistile bilansi ja kasumiaruande eelneva kvartali seisuga.

Aruandlus

Toetuse saaja kohustub pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu esitama e-toetuse keskkonnas projekti lõpparuande, kus toob välja teostatud tegevused ja loodud töökohad. 

Projekti lõppedes esitab toetuse saaja RTK-le läbi e-toetuse keskkonna järelaruande, kus esitatakse info saavutatud tulemuste kohta vastavalt taotluses seatud eesmärkidele – müügitulu, loodud töökohad ja makstud töötasud.

Aruannete juurde esitatakse lisaks ka ettevõtte finantsaruanded ning tähtsamad majandusnäitajad ja info tööhõive kohta.  Aruannete tähtajad on fikseeritud taotluse rahuldamise otsuses ning kuvatakse ka e-toetuse keskkonnas projekti töölaual.

Aruandluse osas küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust RTK poolse projekti koordineerijaga, kelle kontakt on e-toetuse keskkonnas projekti juures leitav.

Tulemuste hindamine

RTK viib läbi meetmete mõju hindamist uuringu teel. Kui teie ettevõte on sattunud uuringu valimisse ja olete saanud ankeedi vastamiseks, oleme tänulikud koostöö ja tagasiside eest. Hindamise tulemuste alusel saab RTK tulevikus paremini vastata ettevõtete ootustele ja arendada tegevusi efektiivsemaks.

Taotlemine:

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse Riigi Tugiteenuste e-toetus keskkonnas.

 TAOTLUSED: E-toetuste keskkond

 Maakondlikud arenduskeskused

Kontakt:

Valdkonnad:

Regionaalareng ja Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus

Saskia Piibor

Taotlemiseks on vaja esitada:

 • Eelhinnang
  Eelhinnang, mille on koostanud Maakondliku Arenduskeskuse töötaja.
  Eelhinnangu saamiseks tuleks esitada maakondliku arenduskeskuse töötajale digitaalselt allkirjastatud äriplaan, finantsprognoosid ja juhatuse ning osanike CVd.
 • Täita Taotlusvorm (täidetakse e-toetus keskkonnas)
 • Äriplaan
  Äriplaan annab selge ülevaate ettevõtte planeeritud tegevustest ning sisaldab tegevuskava projekti edukaks elluviimiseks. Vaata ka äriplaani koostamise juhendit.
 • Finantsprognoosid. 
  Finantsprognoosid tuleb koostada majandusaastate lõikes. Need koosnevad rahavoogude aruandest, kasumiaruandest ja bilansist. Abiks on isegenereeruvad finantsprognoosid.
 • Finantsaruanded
  Bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga, kui taotleja on alustanud majandustegevusega.
 • Hinnapakkumised
  Kõikide tehtavate kulude kohta. Ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates taotluse esitamise päevast. Kui ostetava asja või teenuse  maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist. Kui kolme hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Seadme ostmisel peab hinnapakkumine sisaldama seadme tehnilist kirjeldust.
  Kasutatud seadme soetamisel tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine uue seadme kohta või viide avalikele allikatele, kui antud info on kättesaadav internetis. Kui kasutate viimast varianti, siis esitada vastav lehekülg internetist pdf vormis.
  Kasutatud seadme ostmisel tuleks lisada kasutatud seadme deklaratsioon, selle võib lisada juba taotluse esitamise käigus, aga võib esitada ka maksetaotluse juures.
 • Lähteülesanne
  Lähteülesanne tuleb esitada juhul, kui taotletakse toetust rakendustarkvara arendamiseks.
 • Lepingute koopiad
  Töölepingu koopia, kui taotletakse töötajate töötasu hüvitamist. Töövõtu- või käsunduslepingu koopia, kui taotletakse juhatuse liikme tasu hüvitamist. Juhul, kui lepinguid ei ole veel sõlmitud, siis esitada planeeritava töökoha tööülesannete, töö või käsundi kirjeldus.
 • CVd
  CVd tuleb esitada taotlejas osalust omavate isikute ja taotleja juhatuse liikmete osas.
 • Volikiri
  Vajalik juhul, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituste alusel.
 • Kontserni liikmete skeem
  Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust.

Viimati uuendatud 30.11.2023