Hoolekanne Ida-Viru maakonnas

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või seal jätkamise toetamine, tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturul osalemiseks ja toimetulekuraskustes inimeste toimetuleku toetamine.

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlusvoor oli avatud 26. aprillist kuni 7. juulini 2021 kl 17.00.


Sihtgrupp:

Tööealised erivajadusega, hoolduskoormusega, hooldusvajadusega ja toimetulekuraskustes inimesed


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse 
vähendamine ning tööturule suundumise või seal jätkamise toetamine, tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturul osalemiseks ja toimetulekuraskustes inimeste toimetuleku toetamine.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel on hoolekandeteenust saanud vähemalt 300 inimest.


Kogueelarve:

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 1,5 miljonit eurot
 • Toetuse vähim summa on 100 000 eurot ja suurim summa 400 000 eurot projekti kohta. 
 • Toetuse osakaal 85%.

Toetatavad tegevused:

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid:

 1. koduteenus;
 2. tugiisikuteenus;
 3. isikliku abistaja teenus;
 4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus;
 5. nõustamisteenused ja tugigrupid;
 6. sotsiaaltransporditeenus.

Taotleja või partner võib olla:

 1. kohaliku omavalitsuse üksus, mis asub Ida-Virumaa territooriumil;
 2. juriidiline isik.
 • Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt ühe Ida-Virumaa territooriumil asuva kohaliku omavalitsuse üksuse, mille territooriumil hakatakse teenust osutama.
 • Taotleja või partner peab olema osalenud ministri käskkirjaga kinnitatud toetuse andmise tingimuste „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse 2.4.5 „Ida-Virumaa toetamine sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel” raames ellu viidud Ida-Virumaa arendusprogrammis.
 • Taotleja võib esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

Taotlemine ja kontakt:

Taotlusvoorud:

 • Taotlusvoor on avatud 26. aprillist kuni 7. juulini 2021 kl 17.00 e-toetuse keskkonnas.

Viimati uuendatud 15.07.2021