Meede: Ettevõtlusõpe

Meetmega soovitakse tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Õppurid ja õpet läbiviivad spetsialistid


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.


Tulemused:

Projekti tegevuste tulemusena peab olema sisse viidud muudatus kooli õppekavas või ainekavas, mis fikseerib ettevõtlusmooduli kasutuselevõtu või täiendamise. 


Kogueelarve:

250 000 eurot
(sh Euroopa Sotsiaalfond 212 500, riiklik kaasfinantseering 37 500 eurot)

Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta oli 1000 kuni 25 000 eurot.

Toetatavad tegevused:

Toetatakse kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil läbiviidavaid projekte, mille käigus kool ja kooliväline osapool ühiselt:

  • panustavad ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
  • muudavad ettevõtlusõpet praktilisemaks;
  • viivad ettevõtlusõpet läbi väljaspool kooli.

Projekti tegevuste tulemusena peab koolis muutuma ettevõtluse õpetus.

Taotleja, partner, koostööpartner:

  • Taotleja võib olla kool, era- või avalik-õiguslik juriidiline isik
  • Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri või koostööpartneri. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline osapool.
    • Partner on osapool, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud.
    • Koostööpartner on projekti osapool, kes panustab projekti elluviimisse, kuid kellel projekti raames kulusid ei teki.

NB! Juhime tähelepanu, et ettevõtted, kellelt ostetakse teenust, ei ole projekti partnerid ega koostööpartnerid.

  • Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.

Toetatud projektid:

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" kolmandast avatud taotlusvoorust toetust saanud projektide kokkuvõtted.

Projekt:

Luua Metsanduskooli praktiline ettevõtlusõpe

Toetuse saaja: Luua Metsanduskool
Toetuse summa: 3 615,81 €
Omafinantseering: 401,76 €
Projekti kirjeldus: Projekt "Luua Metsanduskooli praktiline ettevõtlusõpe" tutvustab õpilastele põhjalikumalt õpitavaid erialasid, tutvustab reaalset töömaailma, lubab õpilastel ettevõtlusega seotud tegevustes ise otsustada, vastutada, teha meeskonnatööd, näha erinevaid probleeme ja leida probleemidele lahendusi. Ettevõtlusõpe praktilisemaks tegevuste kaudu.
Abikõlbulikkuse periood: 03.12.2018- 27.11.2020
Projekt:

Ettevõtlikkus - edu võti

Toetuse saaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Toetuse summa: 5 061,6 €
Omafinantseering: 562,4 €
Projekti kirjeldus: Projekti tegevuste tulemusena rakendatakse Põltsamaa valla kõigis koolides ettevõtlusmoodulit. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased kaasavad oma ideede elluviimisesse valla koolide nooremaid õpilasi. Kooliõpilastes kasvab ettevõtlikkus läbi elulise käed-külge lähenemisega. Õppeprotsessidesse kaasatakse ettevõtjad.
Abikõlbulikkuse periood: "01.02.2019- 31.12.2020"
Projekt:

Siimusti ja Kuremaa algkooli õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamine

Toetuse saaja: Siimusti Lasteaed-Algkool
Toetuse summa: 4 500 €
Omafinantseering: 500 €
Projekti kirjeldus: Projekt "Siimusti ja Kuremaa algkooli õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamine" on vajalik õpilastele oma teadmiste ja oskuste rakendamiseks ning ideede praktiliseks elluviimiseks. Projekti raames külastatakse MTÜ Ettevõtlusküla ja tutvutakse ettevõtte OÜ Dada AD tegevusega. Projekti käigus loovad lapsed meeskonnatööna Jõgeva valla teemalisi mänge. Ka väikestes maakoolides on ettevõtlikud ja loovad lapsed. Anname neile võimaluse oma ettevõtlikkust näidata!
Abikõlbulikkuse periood: "04.02.2019- 31.05.2019"
Projekt:

Tartu Forseliuse ettevõtluskeskuse loomine koostöös kohalike ettevõtete ja ettevõtlike lapsevanematega

Toetuse saaja: Tartu Forseliuse Kool
Toetuse summa: 4 624,20 €
Omafinantseering: 513,80 €
Projekti kirjeldus: Tartu Forseliuse Kool kaasab ettevõtlikud lapsevanemad ning ümbritsevad ettevõtted, et üheskoos välja töötada praktiline, eluline ja terviklik õpilaste ettevõtlikkust ning ettevõtlusõpet arendav süsteem. Võttes aluseks Tartu linnas tegutseva Ettevõtlusküla rollimängud, valmistatakse koostöös Tartu Forseliuse Koolile 2 aasta jooksul omanäoline ettevõtluskeskus, mis õpilaste ja õpetajate teadmisi ning oskusi olulisel määral arendavad.
Abikõlbulikkuse periood: "18.02.2019- 21.12.2020"
Projekt:

Ettevõtluse IduEDU - ettevõtlusõppe läbiviimise toetamine Tallinna koolides

Toetuse saaja: Tallinna Haridusamet
Toetuse summa: 7 313,94 €
Omafinantseering: 1 895,6 €
Projekti kirjeldus: Projektis osalevatel koolidel on vähe tuge, et juurutada ettevõtlikku õppe põhimõtteid ja arendada ettevõtluse õppekava igal haridustasemel. Projekti eesmärk on toetada ettevõtlusõppe arendamist Tallinna koolides koostöövõrgustiku kaudu Tallinna Haridusameti, Tallinna koolide ja kooliväliste partnerite vahel. Projekti käigus viiakse läbi ettevõtluse alased töötoad koos õpilastega osalevates koolides ja ettevõttes ning korraldatakse üle-linnaline töötuba ettevõtluse IduEDU.
Abikõlbulikkuse periood: "01.03.2019- 31.12.2019"
Projekt:

Ettevõtlusõppe arendamine Tallinna Majanduskoolis

Toetuse saaja: Tallinna Majanduskool
Toetuse summa: 17 060,40 €
Omafinantseering: 1 895,6 €
Projekti kirjeldus: Projekti käigus viiakse 2019/2020. õppeaastal karjääri planeerimise ja ettevõtluse mooduli teema "Majandus ja ettevõtlus" läbi kahepäevaste õpiüritusetena. Projekti on kaasatud 5. taseme esmaõppe erialade esimese kursuse õpilased, kokku 690 õppijat. Õpiürituse raames õpivad koos õpilased erinevatelt erialadelt, toimuvad kohtumised ettevõtjatega, oma ideede mudeldamine kasutades Osterwalderi ärimudeli lõuendit. Ettevõtjate ja mentorite leidmisel ning kaasamisel on kooli partneriks EVEA.
Abikõlbulikkuse periood: "01.03.2019- 29.02.2020"
Projekt:

Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks

Toetuse saaja: Rapla Vesiroosi Kool
Toetuse summa: 3 000 €
Omafinantseering: 665 €
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärk on tõsta kooli ja kogukonna ettevõtete omavahelist koostööd, arendada õpilaste ettevõtlikkust ja omandada teadmisi ettevõtlusest. Läbi Ettevõtlusküla poolt pakutavate mängude ja õpilaste koolituse omandatakse sotsiaalsed-, suhtlus- ja matemaatikapädevused. Projekti toel tekitatakse huvi ise ettevõtlusega tegeleda.Tulevased mängujuhid saavad oskuse juhendada jaolla eestvedajateks. Ettevõtlusõpe koolis toimub lõimitult läbi aineõpetuse.
Abikõlbulikkuse periood: "01.03.2019- 30.06.2020"
Projekt:

Teadlikult ettevõtjaks läbi pärand- ja digitehnoloogia

Toetuse saaja: Valga Gümnaasium
Toetuse summa: 11 380,50 €
Omafinantseering: 1 264,50 €
Projekti kirjeldus: Valga Gümnaasiumi projekt "Teadlikult ettevõtjaks läbi pärand- ja digitehnoloogia" on suunatud kooli majandussuuna õpilastele. Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse arendamine koos loovuse ja praktiliste teadmistega, võimaldab õpilastel luua edukaid õpilasfirmasid. Läbi projekti muutub majanduse õppesuund praktilisemaks ning on rohkem seotud kogukonna ettevõtjatega ja ettevõtetega. Kooli partneriteks on Valga Muuseum ja Valgamaa Arenguagentuur.
Abikõlbulikkuse periood: "01.03.2019- 20.12.2020"
Projekt:

Teadlike valikute tegemise audiovisuaalne õppematerjal

Toetuse saaja: Mittetulundusühing Rahatarkus
Toetuse summa: 17 204,99 €
Omafinantseering: 1 911,66 €
Projekti kirjeldus: Õpilastega koos luuakse audiovisuaalne õppematerjal, mille abil saavad õpilased mängulises vormis läbi mõelda oma karjäärivalikud ja rahaasjad. Õppematerjali kasutajad saavad mh läbi mõelda ettevõtlusega alustamise ning ettevõtjana tegutsemise plussid ja miinused. Õpetajad saavad juhendmaterjali, mille toel audiovisuaalset õppematerjali oma aine tundidesse lõimida.
Abikõlbulikkuse periood: "04.03.2019- 27.03.2020"
Projekt:

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koordineerimine Võru maakonnas

Toetuse saaja: Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
Toetuse summa: 18 392,40 €
Omafinantseering: 2 043,60 €
Projekti kirjeldus: Projekti toel käivitatakse ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe võrgustik, mille kaudu ja toel toimub loomulik koostöö ettevõtjate, kogukonna ja koolide vahel ning see loob eeldused praktilisema ettevõtlusõppe läbiviimiseks. Projekt on vajalik haridusasutuste omavahelise ning haridusasutuste ja partnerite vahelise koostöö suurendamiseks ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe valdkonnas. Praktiliste tegevuste läbiviimise kaudu muutub ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe tulemuslikkus ja kvaliteet.
Abikõlbulikkuse periood: "16.03.2019- 15.03.2021"
Projekt:

Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum

Toetuse saaja: Vändra Gümnaasium
Toetuse summa: 4 671,90 €
Omafinantseering: 519,10 €
Projekti kirjeldus: Vändra Gümnaasium ja OÜ Valley planeerivad läbi koostööprojekti tõsta ettevõtlusõppe kvaliteedi uuele tasemele. Selleks luuakse VG õpilastele ainukordne võimalus osaleda vaiba kavandamise ja valmistamise täielikus protsessis. Projekti eesmärgiks on muuta ettevõtlusõpe praktilisemaks, tagada kogemused nii õpilastele kui ka õpetajatele tööprotsessis osalemisel. Pakkuda ettevõttele kogemust osaleda õppeprotsessis, selle planeerimisel, arendamisel ja olla juhandaja rollis.
Abikõlbulikkuse periood: "01.04.2019- 01.04.2020"
Projekt:

Ettevõtlikuks Salme Põhikoolist

Toetuse saaja: Salme Põhikool
Toetuse summa: 7 166,10 €
Omafinantseering: 798,34 €
Projekti kirjeldus: Ettevõtlusõppes on vajalik siduda teoreetiline õpe praktilise tegevusega. Projekti "Ettevõtlikuks Salme Põhikoolist" eesmärk on noorte ettevõtlikkusteadlikkuse ja loova aktiivsuse suurendamine. Selleks läbitakse ettevõtlusalased rollimängud. Toimub klassidevaheline ideekonkurss, mille paremad ideed viiakse laste, kogukonna ja koostööpartneritega üheskoos ellu. Valmivad õppematerjalid. Töötatakse välja ettevõtlusõppe moodulid kõigile kooliastemetele. Projekti võtab kokku õpilaskonverents.
Abikõlbulikkuse periood: "01.04.2019- 12.06.2020"
Projekt:

Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis

Toetuse saaja: Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
Toetuse summa: 7 759,80 €
Omafinantseering: 862,20 €
Projekti kirjeldus: Projekti raames soovitakse arendada ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkust Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis. Eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust ettevõtlusõppest ja tekitada huvi selle vastu. Selleks viiakse läbi õppekäike ettevõtetesse, läbitakse õpitubasid, kus saadakse rohkem teadmisi ettevõtluse ja ettevõtlikkuse tähtsusest ning õpitakse enesejuhtimist. Projekti tulemusena alustatakse 2020.a septembrist koolis ettevõtlusõpet 8. klassile. Tugevneb kooli, kogukonna ja ettevõtjate koostöö.
Abikõlbulikkuse periood: "01.04.2019- 30.09.2020"

Viimati uuendatud 14.02.2021