Meede: Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Toetust antakse digitaalse õppevara arendamiseks ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemiseks või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks.

Taotlusvoor oli avatud 21. juunist kuni 20. septembrini 2021


Sihtgrupp:

haridusasutused, õpilased ja õpetajad


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel mitmekesistatakse õpet nii üldhariduse kui kutsehariduse valdkondades puuduva ning uudsete digitaalsete õppevaralahenduste loomise toetamisega.


Taotlusvooru eelarve:

750 000 eurot;

  • Minimaalne toetuse summa on 3000 eurot ja maksimaalne toetuse summa on 30 000 eurot.
  • Projektile antakse toetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu osakaal projekti abikõlblikest kuludest on vähemalt 15%.
  • Toetust antakse kindlasummalise maksena peale tegevuste tegemist ja tulemuste saavutamist ning projekti muutmine pärast projekti heakskiitmist ei ole võimalik.

Projekti abikõlblikkuse periood on vahemikus 6–24 kalendrikuud. Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood peab jääma vahemikku 01.05.2018 – 30.08.2023, kuid ei saa olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev.

Infopäev toetuse saajatele toimus 26. jaanuaril 2022

Infopäeva slaidid

Toetatavad tegevused

Digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine.

Mis on digitaalne õppevara?

Digitaalne õppevara on digitaalsel kujul (nt veebis, andmebaasides või digitaalsetel andmekandjatel) avaldatud interaktiivsed õppematerjalid, sh digiõpikud, õppeotstarbelised videod ja mobiilirakendused, õpimängud, digitaalsed metoodilised juhised ja rakendused õpetajatele, veebipõhised testid ja muud õppeotstarbelised digilahendused, mis toetavad õppekavas seatud pädevuste ja õpiväljundite (tulemuste) saavutamist;

Nõuded õppevarale

Õppevara peab vastama soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetele ning pärast valmimist kättesaadavaks/leitavaks tehtud õppevaraportaali E-koolikott kaudu.

Toetatakse projekte, mille raames valmiv lahendus on planeeritud Eesti koolidele tasuta kasutada rohkem kui 3 aastat projekti lõppemisest. Valmiv digiõppevara tehakse kättesaadavaks avatud litsentside alusel.

Taotlemine:

Taotleja võib olla haridusasutus (koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium ja kutseõppeasutus), avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik. Taotleja võib esitada ühte taotlusvooru kuni kaks taotlust. Partnerite ja koostööpartnerite kaasamine ei ole lubatud.

Taotlusi saab esitada taotlusvooru „1.3.1 ATV2 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - nutikas õppimine - 21.06.2021-20.09.2021 e-toetuste keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtpäev on 20. september 2021 kell 17.00. taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 20. detsembriks.

Viimati uuendatud 10.06.2022