Avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine

Toetuse andmise tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus ning olukord, kus avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.

Taotlusvoor: suletud

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Valitsusasutused ja nende hallatavad asutused; põhiseaduslikud institutsioonid; kohalike omavalitsuste liidud; mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust; avalik-õiguslikud juriidilised isikud.


Eesmärk

Avalike teenuste ümberkorraldamine ning riigi toimimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus ning olukord, kus avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on  60 000 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 500 000 eurot abikõlblike kulude katteks.

Toetus koosneb 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Taotlemine:

Taotlusi saab esitada alates 21. märtsist.2018.

Taotlus tuleb sisestada struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonda aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Taotlus tuleb seal lisada vooru "Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine" alla.

Taotlusi saab esitada valitsemisalade koostatud ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud tegevusplaani projektide rahastamiseks, millele on taotleja eelarves garanteeritud ülalhoiu- ja arenduskulude (st investeeringu jätkusuutlikkuse tagamise kulude) kate vähemalt viie investeeringule järgneva aasta jooksul

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde vorm, mille täitmisel juhinduda majandus- ja taristuministri 6.3.2018 käskkirja nr 18-037 lisa 2 selgitavast juhendist.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 60 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid veebilehel.

Viimati uuendatud 08.07.2022