Meede: Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Toetatakse erihoolekande teenusekohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Olenevalt toetatavast tegevusest praegune või tulevane erihoolekandeteenuse osutaja.​


Eesmärk:

Tagada psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.


Tulemused:

Loodud on vähemalt 1400 kvaliteetset erihoolekande teenusekohta.


Kogueelarve:

47 600 000 €

Tingimused:

Tingimused on välja toodud kirjas meetme tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ toetuste andmise tingimustes ja seletuskirjas.

Toetatavad tegevused:

Toetatakse tervisekeskuste infrastruktuuri ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurdepääsu, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.

I taotlusvoor:

I taotlusvoor toimus 11.05.2016 - 26.08.2016 aastal ning selle tulemusel kaasajastatakse üle Eesti 1111 erihoolekande teenuskohta ning luuakse 201 uut kogukonnapõhist teenusekohta. Toetuse sai 20 projekti kogusummas 43,9 miljonit eurot, sealhulgas 35,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning 3,6 miljonit eurot Eesti riigi kaasfinantseeringuna.

II taotlusvoor:

Taotlusvoor toimus 22.11.2017-24.01.2018. Toetatakse uute erihoolekande teenusekohtade taristu ehitamist, rekonstrueerimist, ostmist või renoveerimist ning seniste Valkla Kodu ja Viljandi haigla ööpäevaringse erihooldusteenuse üksuste reorganiseerimist. Kokku on planeeritud luua vähemalt 312 kvaliteetset teenusekohta, sealhulgas vähemalt 132 uut kohta. Toetuse sai 17 projekti kogusummas 15,6 miljonit eurot, sealhulgas 11,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning 1,2 miljonit eurot Eesti riigi kaasfinantseeringuna.

Hindamine:

Hindamine toimus kooskõlas meetme määruse §-idega 15 ja 16 ja hindamisjuhendiga (II taotlusvoor).

Hindepunktide põhjal moodustus projektide pingerida. Kui koondhinne on väiksem kui 50 punkti, siis projekti nimekirja ei arvata. 


Taotlemine ja kontakt:

Viimati uuendatud 14.02.2021