Meede: Toetus COVID-19 puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele

Toetuse andmise eesmärk on abi andmine rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva operaatorile COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest tingitud kahjude hüvitamiseks.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvoor avatud: 30.10.2020 - 30.11.2020 (17:00)

E-toetus


Sihtgrupp:

Eestis registreeritud äriühing või välisriigi vastavas registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kes opereerib rahvusvahelisel regulaarliinil (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi sadamate vahel) sõitvat reisilaeva.​


Eesmärk:

Abi andmine rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva operaatorile COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest tingitud kahjude hüvitamiseks.


Toetatuse periood:

Toetuse periood on Eesti ja Soome vahelise rahvusvahelise regulaarliini puhul ajavahemik 13. märtsist kuni 15. juunini 2020. a.

Toetuse periood on Eesti ja Rootsi vahelise rahvusvahelise regulaarliini puhul ajavahemik 13. märtsist 2020. a kuni 30.09.2020

Toetuse taotlemise periood võib olla lühem, kuid jääma eelmainitud perioodide sisse.


Kogueelarve:

20 000 000 € (20 miljonit eurot)

Toetuse suuruseks on kuni 80% taotlejale taotluse perioodil määruse §8 alusel arvutatud rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva opereerimisest tekkinud kahjust.

Tingimused:

 • Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi taotlejate nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks määruse §-s 5 lõikes 1 sätestatud määras, jaotatakse toetuse rahastamise eelarve vahendid rahuldamisele kuuluvate taotluste vahel proportsionaalselt, lähtudes taotlejate poolt 2019. aasta neljandas kvartalis rahvusvahelisel regulaarliinil teenindatud reisijate arvust;
 • Juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu toetust riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatud vahendite arvelt teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt või on esitanud vastava taotluse, mille läbivaatamine ei ole lõppenud või on toetust saanud või taotlenud rahvusvahelisele regulaarliinile Soome Vabariigist või Rootsi Kuningriigist, esitab taotleja taotluse esitamisel vastava teabe.
 • Toetuse suuruse arvutamisel aluseks võetava kahju suurus peab põhinema auditeeritud andmetel ja olema kinnitatud toetuse taotlejast sõltumatu audiitori poolt. Vaata juhist audiitori kinnituskirja tingimuste kohta.
 • Taotlus ja sellele lisatud dokumendid esitatakse eesti keeles. Kokkuleppel toetuse andjaga võib taotlus ja sellele lisatud dokumendid esitada muus keeles. Ärakirjade puhul peab taotluse esitaja kinnitama nende õigsust ja täielikkust.

Toetatavad tegevused:

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästevõimekuse tõstmine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine;
 • kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine.

Taotlemine:

 • Taotluse võib esitada alates 30.oktoobrist kuni 30.novembrini 2020 e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotleja võib esitada ühe taotluse.
 • Kui taotleja opereerib mitut rahvusvahelisel regulaarliinil sõitvat reisilaeva või mitmel erineval rahvusvahelisel regulaarliinil sõitvaid reisilaevu, esitab taotleja taotluses andmed eraldi kõigi reisilaevade kohta, mille osas toetust taotletakse.
 • Iga rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva kohta on taotluses vaja esitada järgmised andmed:
  • rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva nimi ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber;
  • andmed rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva opereerimisega seonduva kahju kohta vastavalt määruse §-s 8 sätestatule ja kahju suuruse arvutamise käik;
  • 2019. aasta neljandas kvartalis rahvusvahelisel regulaarliinil teenindatud reisijate arv;
  • taotluse periood;
  • taotletava toetuse summa;
  • ülevaade COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest taotleja majandustegevusele ning taotleja kasutusele võetud abinõudest majandusliku kahju vähendamiseks
  • Kahjude arvestamise käik, kahju suurus
  • volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

Viimati uuendatud 14.02.2021