Meede: Peipsiveere programm

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusi saab RTK-le esitada ainult tegevuskavas kinnitatud projektidele

Valdkond: Regionaalareng

Taotlemiskeskkond: E-toetus

E-toetuse juhendid

Sihtgrupp

Peipsiveere piirkonna kohalikud omavalitsused ja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

2016. - 2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.


Sihtpiirkond

 • Alutaguse vald,
 • Mustvee vald,
 • Peipsiääre vald,
 • Luunja vald, Kastre vald,
 • Räpina vald
 • Tartu vald Piirissaare ulatuses.

Tingimused:

2021:

2020:

2019:

Muud tingimused:

 • Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle eesmärgiks on programmi sihtpiirkonna arendamine, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka; samuti programmi sihtpiirkonnas asuvad kohalikud omavalitsused.
 • Toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot, tegevustoetustel 20 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 3200 eurot.
 • Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse ja välisabiprojekti kaasfinantseerimise korral võib toetuse määr olla kuni 100% abikõlblikest kuludest.
 • Projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust.
 • Ehitise projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja või üks omanikest või valdajatest.
 • Kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul.
 • Kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti rekonstrueerimiseks, peab kasutusleping olema kehtiv vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise päevast;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust; abikõlblik kulu ei või ületada Peipsiveere programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust.
 • Välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabileping või tehtud toetuse eraldamise otsus. 
 • Hoone või rajatise ehituslik projekti dokumentatsioon peab vastama kehtivale ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile vastavalt standardile “EVS 932".
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.

Toetavad tegevused:

 • ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Peipsiveere ettevõtetega;

 • ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine;

 • Peipsiveere mainekujunduslik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega;

 • investeeringud laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid

 • tegevused ja nendega seonduvad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi;

 • ühingute või organisatsioonide liikmemaksud;

 • käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;

 • trahvid, kohtukulud, viivised;

 • erisoodustusmaks;

 • esinduskulud;

 • kingitused;

 • auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;

 • mitterahaline oma- või kaasfinantseering;

 • muud abikõlblike tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;

 • tegevused, mis ei toeta programmi eesmärki;

 • tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist;

 • investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike teenuste pakkumiseks (nt kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, haridusasutuse ruumid jne);

 • tegevused, mis annavad ärilise eelise konkreetsele ettevõtjale;

 • kinnisasja ost.

Aruandlus:

Aruanded esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu. 

Taotlemine:

Peipsiveere programmi 2022. aasta eeltaotluste taotlusvoor oli avatud kuni 30.11.2021. Täpsem info, sh. taotlusvorm on leitav Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Riigi Tugiteenuste Keskusele saab taotlusi esitada ainult eeltaotlusvooru tulemusena programmi tegevuskavas kinnitatud projektidele e-toetuse keskkonna kaudu. Taotlused palume kindlasti esitada hiljemalt tegevuskavas määratud tähtajaks.

Kontakt:

Birgit Diedrichsen

Taotlemiskeskkond: E-toetus

Antud meedet rakendab:

Valdkond: Regionaalareng

Viimati uuendatud 07.02.2024