Meede: Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel

Meede on suunatud kutseõppeasutustele, rakenduskõrgkoolidele ja ülikoolidele, eesmärgiga tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Projekti tegevuste sihtgrupp on tööandjad, tööandja poolsed praktikajuhendajad, õppeasutused, õpetajad, õppejõud ja teised õppeasutuste töötajad, kes on seotud õppurite praktikaga.

Taotlejad võivad olla õppeasutused, kes omavad õppe läbiviimise õigust.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.


Tulemused:

Toetust saav projekt peab panustama väljundnäitajasse „praktikajuhendamise koolitustel osalenud juhendajate arv“.


Kogueelarve:

1 000 000 eurot.

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 300 000 eurot. Taotleja võib esitada kuni 3 taotlust, millel on erinevad ja üksteisest sõltumatud tulemused ning tulemuste saavutamiseks tehtavad tegevused ei kattu.

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti tegevused ei tohi alata varem kui 5.10.2020 ja lõppeda hiljem kui 30.06.2022. 

Infopäevad:

Meetme infopäev toetuse taotlejale toimus 27. oktoobril kell 10:00-12:00 Zoomi virtuaalkeskkonnas.

Infopäev toetuse saajale toimus 12. aprillil 2021 kl 10.00 Zoomi virtualkeskkonnas.

Toetatavad tegevused:

Toetuse taotlemiseks sobivad tegevused:

  1. Praktikajuhendajate koolitamine;
  2. Õppeasutuse praktika ja töökohapõhise õppe süsteemi arendamine;
  3. Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine;
  4. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures;
  5. Praktikute kaasamine õppetöösse.

Iga projekt peab sisaldama vähemalt tegevust nr 1 ja tegevustest 2–5 lisaks vähemalt ühte tegevust. Tegevuse 1 koolituskulud peavad moodustama projekti abikõlblikest kuludest vähemalt 15%. 

Praktikajuhendajate koolituskulu hüvitatakse meetme määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel. Tegevuste „Õppeasutuse praktika ja töökohapõhise õppe süsteemi arendamine“ ja „Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine“ kulu hüvitatakse kindlasummaliste maksete alusel. Tegevuste „Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures“ ja „Praktikute kaasamine õppetöösse“ kulud hüvitatakse kuludokumentide alusel.
 

Taotlejad: 

  • Õppeasutused, kes omavad õppe läbiviimise õigust.
  • Taotleja võib projekti kaasata partnereid.
  • Partner peab olema õppeasutus, kes omab õppe läbiviimise õigust, või erialaliit.

Viimati uuendatud 21.04.2021