Kultuuripärandi digiteerimine

Toetatakse ressursisäästlikku kultuuripärandi digiteerimist, ühtselt säilitamist ja avalikult kättesaadavaks tegemist.

Taotlusvoor: SULETUD

Valdkond: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Taotleda saavad kultuuriministri käskkirja nr 37 lisas 3 loetletud asutused: Kultuuriministeerium, Rahvusarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusringhääling ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus. 


Eesmärk

Taotlusvoorust antava toetuse eesmärgiks on ressursisäästlik kultuuripärandi digiteerimine, ühtselt säilitamine ja avalikult kättesaadavaks tegemine.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus ning olukord, kus avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on 4 800 000 eurot.

Projekti maksimaalne maksumus on 500 000 eurot

Taotlemine:

Taotlusi saab esitada alates 21. novembrist 2019 aastal. 

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde projekti lühivorm (vt taotlemiseks vajaminevaid dokumente).

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 4 800 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RTK veebilehel. 

Viimati uuendatud 01.06.2022