Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine

Andmeanalüüsi meetodite ja andmete reaalajas jälgimise võimaluste abil luua eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja paremate juhtimisotsuste tegemiseks.

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlusvoor oli avatud kuni 23. juuni 2019

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Toetuse taotlejad:

  • põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused – projekti toetuse määr 100% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna);
  • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende liidud, sihtasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud – projekti toetuse määr 85% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% on toetuse saaja kohustuslik omafinantseering).

Eesmärk

Andmeanalüüsi meetodite ja andmete reaalajas jälgimise võimaluste abil luua eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja paremate juhtimisotsuste tegemiseks.


Tulemused:

Taotlusvoorust rahastatavate projektide elluviimise tulemusel:

  • on avaliku sektori andmed avaliku teabe seaduse § 3lõike 4 tähenduses masinloetaval kujul kättesaadavad,
  • loodud on rakendused avaandmete tõhusamaks kasutamiseks ning
  • on loodud või kasutusele võetud andmeanalüüsi lahendusi.

Projektide käigus tekkivad avaandmed tuleb kättesaadavaks teha avaandmete portaalis opendata.riik.ee.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on 5 000 000 eurot.

Projekti maksimaalne maksumus on:

  • mahukamate andmeanalüütikale keskenduvate projektide puhul 500 000 eurot ja
  • väiksemate, andmete avamisele ning andmete visualiseerimisele keskenduvate projektide puhul 250 000 eurot.

Taotlemine:

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale nr 1.1-1/19-077 sai taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Viimati uuendatud 19.01.2022