Toetusmeetmed nutikaks ja lihtsaks disanmõtlemise abil

Idufirmadest alguse saanud disainmõtlemise rakendamist paindlike ja kliendikesksete teenuste väljatöötamisel kasutatakse üha enam ka avalikus sektoris, kus vajaduspõhisus, efektiivsus ja otstarbekus on väga olulisel kohal.

Ka RTKs on viimastel aastatel fookusesse võetud teenusedisaini metoodikate rakendamine. Veidi enam kui kaks aastat tagasi moodustati selleks eraldi teenusedisaini üksus, kes tänaseks pakub asjalikku tuge kogu organisatsioonile. Teenusedisaini üksuse esmaseks kaalukaks väljakutseks sai toetada uue Euroopa Liidu eelarveperioodi toetusmeetmete kiiremat valmimist ning tulemuslikumat rakendamist – nutikam planeerimine tagab tõhusama tulemuse. Teenusedisaini eksperdid hoiavad silma peal sellel, et RTK pakuks oma klientidele läbivalt sujuvaid ja ootustele vastavaid teenuseid. Kuna toetuste arendamise osakonna teenuse disaini talituse meetmedisaini meeskond kõikide uue perioodi meetmete disainiprotsessi ei suuda panustada, siis leiti võimalus disainmõtlemise propageerimiseks ja kasvatatakse seda meetmedisaini koolitus- ja arendusprogrammis.

Meetmedisaini koolitusprogrammist räägivad lähemalt RTK teenusedisainerid Liis Remmelg, Peegi Kaibald ja Kaja Karlson. 


Kes koolitus- ja arendusprogrammis osalesid?


Konkurents programmi kohtadele oli väga suur ning osalema pääses 14 kuue- kuni kaheksaliikmelist meeskonda. Kandideerimise eelselt andsime meeskondade moodustamiseks soovituse lähtuda teenusedisaini põhimõttest - kaasata maksimaalselt laiapõhjaline meeskond, mis sisaldab kõiki võimalikke protsessiga seotud isikuid. Meeskondades oli nii ministeeriumite ja nende allüksuste meetmega seotud ametnikke, juriste, valdkondlikke nõunikke, hindajaid, osakonnajuhatajaid, koostööpartnereid ja võimalusel sihtgrupi esindajaid.


Mida programmi pääsenud meeskonnad ühiselt korda saatsid?


Osalevad meeskonnad disainisid ühiselt EL ühtekuuluvuspoliitika 2021-2027 perioodi toetusmeetmete tingimusi. Programm oli põhjalik ning vältas üsna pikalt – 2021. aasta sügisest 2022. aasta kevadeni. Lisaks enam kui sajale programmi läbinule kulmineerus RTK jaoks kogu protsess ka meetmedisaini tööriistakasti väljaandmise ja disainivõrgustiku ellu kutsumisega.

Programmi eesmärgiks seadsime olla võimalikult praktilised, et tulemustest oleks maksimaalselt kasu. Seega osalesid meeskonnad programmis oma toetusmeetmega ja disainisid seda juhendajate toel. Kokku osales meeskond seitsmel virtuaalsel koolituspäeval, kuhu vahele jäid kodutööd.

Programmi vältel töötati läbi nii teoorias kui praktiliselt meetme disainimisega seotud etapid, nt: millist ühiskondlikku väljakutset meetmega lahendatakse? Kellega tuleb meedet disainides arvestada? Millist väärtust ja mil viisil meede hakkab looma? Kellelt ja millist infot eduka meetme disainiks on vaja saada? Lisaks praktilisele koosloomele ehk kollektiivsele probleemilahendamisele said osalised vajalikke teadmisi ja oskusi, et tulevikus paremini disainida olulise ühiskondliku mõjuga toetuste tingimusi selliselt, et need vastaksid parimal moel sihtrühma vajadustele. 


Kas programm viidi ellu oma jõududega või olid kaasatud ka välised eksperdid?


Programm oli väga mitmetahuline, osalejad said toetuse andmise tingimuste disainimisel kasutada abiväge teenusedisaini tööriistade ja oma tiimi näol. Programmi olid kaasatud selle väljatöötaja ja elluviijana Sotsiaalse Innovatsiooni Labor ehk valdkonna parimad tugeva teoreetilise taustaga praktikud Rasmus Pedanik ja Jaan Aps. Programmi õnnestumisse panustas oluliselt ka Riigikantselei Innovatsioonitiim.


Kas saab välja tuua omandatud praktilisi oskusi või konkreetseid teenusedisaini meetodeid, mida osalejad kasutama õppisid?


Osalejad õppisid tundma ja kasutama teenusedisaini tööriistu. Saadi tuttavaks koosloomega kui komplekssete probleemide lahendamise metoodikaga. Meetmedisainile kohandatult õpiti teenusedisaini tööriistadest kasutama: probleemi defineerimist, probleemide, osapoolte, tegevusvaldkonna, tänaste klienditeekondade ja lahenduste piirangute kaardistamist, osapoolte intervjueerimist ja intervjuude analüüsi, persoonade ja väärtuspakkumise koostamist, lahenduste ja ideaalsete klienditeekondade loomist, lahendusindikaatorite ja lahenduste valikut, muudatuste teooriat ja kommunikatsiooni, lahenduse mõõdikute ja toetuse andmise protsessi kirjeldamist ning prototüüpimist. Koolituspäevade vahelisel ajal tehti meeskondadega individuaalselt kodutöid: viidi läbi intervjuusid, et tuvastada sihtgrupi probleeme ja testiti loodud prototüüpe sihtgrupil.

Kõigil meeskondadel oli võimalik saada koolitajatelt nõuandeid kogu koolitusprotsessi jooksul ja lisaks ka abi 11-lt RTK sisueksperdilt. Iga meeskonda toetas kogu programmi vältel juhendaja, kes suunas meeskondi iseseisva praktilise töö käigus nii teenusedisaini tööriistade kasutamisel kui ka ülesannete lahendamisel. 


Mis programmi tulemusel valmis?

Programmi raames disainisid meeskonnad EL ühtekuuluvuspoliitika uue perioodi toetuste eelarvest 21,7% ehk üle 730 miljoni euro ulatuses meetmeid. Kogu EL ühtekuuluvuspoliitika toetuste eelarve maht uuel programmperioodil on 3,369 miljardit eurot. 122 avaliku sektori ametnikku omandas väärt teadmisi disainmõtlemisest, koosloomest ning õppis kasutama teenusedisaini tööriistu. Koolitusel osalejate tagasiside põhjal peeti kõige olulisemaks ja väärtuslikumaks teenusedisaini tööriistaks intervjueerimist alates planeerimisest kuni meeskonnas intervjuu tulemuste jagamiseni. Tööriista soovis enamik osalejaid rohkem ka oma töös kasutada. Intervjueerimine on kõige klassikalisem meetod sihtgrupiga või lõppkasusaajaga suhtlemiseks ja tema probleemide kaardistamiseks ning samuti hea tööriist loodud teenuse prototüübi testimiseks.

Programmi tulemusel ja programmis osalenud meeskondade kogemuse põhjal valmis ka mahukas meetmedisaini tööriistakast, mis sisaldab lisaks teooriale meetmedisaini tööriistu koos kasutusjuhiste ning näidetega. Tööriistakast on teekaardiks meetme koostamise eest vastutavale ametnikule iseseisval disainiprotsessi läbimisel. Tööriistakast ja töölehed on kasutamiseks kättesaadavad RTK veebilehel SIIN

Tööriistakastis leidub kasulikku lugemist ka neile, kes programmis ei osalenud. Lisaks disainiprotsessi lühitutvustusele on erinevad tööriistad ning töölehed koos näidete ja õpetustega, kuidas ja mida meetmete disainimisel kasutada saab. Lisaks on tööriistakastis välja toodud autorite valik kõige põhilisematest tööriistadest, mida kasutada, kui aega napib, kuid abi on siiski vaja. Tööriistakasti ja tööriistade kasutamise küsimustega julgustame meie poole pöörduma. Oleme nõu ja jõuga alati hea meelega võimalusel kaasa aitamas. Kontaktid: liis.remmelg@rtk.ee, peegi.kaibald@rtk.ee, kaja.karlson@rtk.ee 

Programmi jätkusuutlikkuse tagamiseks on ellu kutsutud meetmedisaini võrgustik, kuhu kuulumiseks on soovi avaldanud üle 30 avaliku sektori töötaja. Võrgustiku esimene sisuline kohtumine toimub septembris. Soovijatel on võimalik võrgustikuga liituda, selleks võtke ühendust Liisiga (liis.remmelg@rtk.ee) 
Täname kõiki programmis osalenuid ning soovime jõudu ja edu meetmete kasutajasõbralikuks disainimisel!

LISAINFO 

Programmi raames disainiti meetmeid kokku kuue ministeeriumite haldusalas:

Haridus- ja teadusministeerium: 

•    Täiskasvanute eesti keele õppe toetamine;
•    Teaduspõhiste õppekavade ja õppevara arendamise ning rakendamise ja õppekvaliteedi hindamise, personaalsete õpiteede ja õpianalüütika toetamine;
•    Teadmusvõrgustike arendamise ning teadusmaailma ja ettevõtete sidemete tugevdamise toetamine, soodustades töötajate liikumist teadus-, era- ja avaliku sektori vahel;
•    Majanduse ja ühiskonna vajadustele vastavate tipptasemel teadmuse ja teadustaristu teenuste kättesaadavaks tegemise toetamine;
•    Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõppe ning järelkasvu toetamine: Noorsootöö toetamine mittetöötavatele, mitteõppivatele ning koolitustel mitteosalevatele noortele tugimeetmete pakkumiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: 

•    Korterelamute rekonstrueerimise toetamine;
•    Avalike digiteenuste pakkumise arendamise toetamine;
•    Ettevõtluse tugiteenuste mitmekesistamise ning VKEde investeeringutoetused.

Keskkonnaministeerium: 

•    Innovaatilistele rohetehnoloogiatele keskenduvate iduettevõtete arendusteenuste toetamine;
•    Jäätmete ringlussevõtu ja ohutu materjalide ringluse toetamine.

Justiitsministeerium: 

•    Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamise toetamine.

Kultuuriministeerium: 

•    Avalikkuse teavitamise toetamine rände-, kohanemis- ja lõimumisteemadel.

Rahandusministeerium: 

•    Piirkondlike algatuste toetamine õiglaseks üleminekuks.

Küsimuste korral ja kommentaaride puhul võib teenusedisaineritele märku anda.

Võta ühendust:
 

Liis Remmelg: liis.remmelg@rtk.ee,

Peegi Kaibald: peegi.kaibald@rtk.ee,

Kaja Karlson: kaja.karlson@rtk.ee